Masiphakule kuvimba

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - Mpumelelo T.A. Makuliwe

afumaneka eXhorha naseMqanduli apho maninzi khona.

Ukubaleka kwamaBomvana eXhorha: AmaBomvana aleqwa ngamaMpondo aze abaleka awela uMbhashe aya kuma kwaHintsa ngenxa yezo mfazwe zawo namaMpondo. Ahlala apho iminyaka engamashumi amathathu.

Aphinda abuyela ezweni lawo ngesiganeko sikaNongqawuse (1857). Kaloku wona akazange avume ukutshabalalisa impahla yawo. Wathi uNkosi Gambushe akuva lo mhlola kaNongqawuse wathuma omnye woonyana bakhe wathi makaye emlanjeni aqiniseke ubunyani bale nto.

Wabuya unyana esithi akabonanga mntu koko ubone amagqabi aluhlaza ebhanana aweyephezu komlambo.

Wathi uGambushe akuva oko yena nabantu bakhe bemka apho kwaGcaleka wathi iminyanya ize ixelelwe yakuvuka ukuba yena nabantu bakhe bawelile sebesiya kuxhela ngaphesheya komlambo.

Ngalo ndlela yaba inokusinda impahla yamaBomvana. Iziduko zamaBomvana ezifana nezooThunzi ezikwimihlaba yamaXhosa njengakwaRharhabe ngabantu abashiyeka ngethuba amaBomvana ayezimele amaMpondo phakathi kwamaXhosa.

Aba bantu bakwaThunzi bathuthwa bathiwe: Thunzi, Thuthumela, Moyikwa, Nyukwana, Pepepe, Nkayi, Walo, Homposhe, Njifile, Tshungwana, Ndikwe,Hompo, Zoyi, Qabel’eliweni, Umthi omi phezu komfula, Ongadliwa nayinxozana, Mngane omncane ongadliwa nayinyosi,

Ubisi lwenkomo oluvalelwa ngumntwan’ekude le kunalo! Sandlala-ngca kuloGaxa, Nkomo zikaNkonyana, Nzala yaseMthumana, Nkomo zibomvu, Kungakhal’intsikizi,Izulu liza kududuma! Isilo samaThunzi: Aba bantu bakwaThunzi bakholelwa ukuba isilo sabo yinja. Kweminye imizi yakwaThunzi inja yakufa bayayingcwaba.

Enye ingwevu yakwaThunzi xa yayiyala ulutsha ngezinto ezililifa lalomzi wamaThunzi neziya kuthi zibaphilise, yabalula ukuba xa umntu ethe esendleleni watshayisa inja abokumisa imoto afike kulo nja ayimbele ayingcwabe.Kuba ugilise ukhokho wakhe.

Emva koko kufuneka akufika ekhaya asile ibhekile abize abantu bafike basele khe batshice, kuzo kudeda ubumnyama kuvele ukukhanya.

Le ngwevu yabayala oonyana neentombi zakwaThunzi isithi maze bathobele izinyanya kuba zinamandla okushwabulela nokuthamsanqelisa.

Xa bengathanga bazihlonela bakohlwaywa naziintaba. Ilizwe alinaxesha lakukhusela umntu ongaqeqeshekanga. Wathi oonyana neentombi zakwaThunzi kufuneka benze izinto eziya kuwudumisa umzi wakowazo

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.