Kubi eBCM!

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - - DM Sigonyela (Watch-dog!)

HEYI ungancama zii ‘shop-steward’ zaseBCM’ ezingamaxoki! USihlahla ongusodolophu, phofu ofike abameli babasebenzi bethengisa ngabasebenzi kumqeshi kuba belala ngengubo enye, kodwa kuthe kusa kufika okaVavi neDemawusa zajika izinto kwavela ‘ubuxoki’ phakathi kwe imatu/samwu. Thina singabasenzi silindele iziphumo zengqesho kuba abezopolitiko bona baxakene nowayetye imali yomngcwbo ka tat’ uMandela apha ephondweni, phofu abanye bakwipalamente yeli ungandibuzi njani kuba mna ndiqeshwe kwiBCM yiyo lo nto ndikukrobisa kwaye ndixakene norhwaphilizo lwabezopolitiko!

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.