Abafundi ababa ngoovulindlela kwaNokholeji

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO -

ABAFUNDI bokuqala ukubhala uviwo lwematriki kwiYunivesithi yaseFort Hare babe bane ngomnyaka ka1917. Bonke abo bafundi bathi balutshona uviwo olo.

Ngowe1918 baba bane kwakhona abafundi ababhala imatriki baze abafundi ababini baphumelela, baba bini abawa phantsi. Abo bafundi bathi baphumelela yayingaba: uMnu. Hamilton John Masiza noMnu Felix Mahlangeni.

UMnu. Hamilton John Masiza wazalelwa eSomaseti ngomhla wesi7 Septemba 1894. Wayengunyana wesibini kaMfundisi J. Masiza. Wafunda eRhini kwisikolo iGrahamstown Public School, wafunda naseNxukhwebe, naseDikeni eLovedale.

Uthe emva kokuba egqibe izifundo zakhe wahamba waya kusebenza njengetitshala eKimberley, apho ade waba yinqununu yaseUnited Mission School, No.2 Location, eKimbali. Uye wasweleka ngomhla we17 Septemba 1955 eneminyaka engama61.

UMnu. Hamilton Masiza udume nangokuba ngumqambi weculo elithi: “Vukani Mawethu, Hayi, usizi lomnt’oMnyama eAfrika!”

UMnu Felix Mahlangeni owaphumelela imatriki, wathi wahamba waya kusebenza njengetitshala eMonti.

Abanye babafundi ababalwa njengoovulindlela abafunde eFort Hare phakathi konyaka we1916 nowe1918 ngaba balandelayo: uNkosi Victor Poto Ndamase owaba yiKumkani yesizwe samaMpondo aseNyandeni; uAdonijah Bolani owaba ngumfundisi wakwaLizwi eTransvaal; uMaurice Peters womlibo wamaNdiya nowaya kufundela ubugqirha eSkotilane; kwakukho nabeLungu ababini Seminary, eNatala, kwisikolo samantombazana. Ukhe wahlohla eClarkebury eNgcobo, apho kubafundi bakhe kuquka uGqr. Nelson Mandela.

UPumla Ngozwana liHlubikazi lakwaZengele, yintombi yoMfundisi uIsaac Ngozwana eyafumana iBA eFort Hare; wendela kumfo waseUganda, lo Phumla wakhe waliLungu lePalamente kwelo zwe lokwenda kwakhe. Wakhe wabanguye nonozakuzaku welizwe lakhe iUganda kwilizwe laseSwazini.

UNozipho Ntshona nguMaNkomo naye wafumana isidanga seB.A. UNozipho Ntshona wendela kuMnu. Frank Lebentlele, owayenesidanga seB.A. owafundisa ithuba elide eNxukhwebe, ngumfo ke lowo owayedume kakhulu kwezemidlalo ingakumbi ibhola ekhatywayo.

UCecilia Nikani wafumana iBA, yintombi yendlu yasebukhosini, yasemaTshaweni, ikhaya lakhe lalikuCentane. Le ntombi yayidume kakhulu ngokuba bukhali ezifundweni zayo.

Uyise kaCecilia Nikani yayinguBissech Nikani owayengumTshawe wesizwe samaNtinde aseMsento kuCentane, laa maNtinde awezwa phonoshono kweNciba ngelaa xesha leeMfazwe zeMida phakathi kwamaXhosa namaNgesi. UCecilia wayenomnakwabo ogama linguGaxa nodadewabo uViolet Nozipho Nikani nabo abafunda eFort Hare. UViolet Nozipho Nikani uthe akugqiba ukufunda wabonwa lisoka lakwaZingithwa eSterkspruit.

UCecilia waba ngutitshalakazi eLovedale, waze ukumka kwakhe apho waya kusebenza eThaba Nchu apho wathi wabonwa lisoka elingumTswana ngokobuzwe lakwaMojamaga. Wenda noko sele eyintombi engquthurha, emtshatweni wakhe akalizwanga ngabantwana.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.