Vela bahleke

Isolezwe lesiXhosa - - IINDABA - NoSonwabo Yawa

HAYI bo! mawethu makhe siyekeni ukuqhatha abantwana bethu sibakhuthaze ukuba babe ngamavila! Wakhe walibona phi iphupha lizaliseka?

Mna andikaze ndalibona okanye mandithi linye kuphela iphupha endakhe ndalibona lizaliseka leli lokuba umntwana aphuphe echama kanti uchama nyani.

Apho ke uyakuphupha nidlala engceni eluhlaza amaxesha amaninzi ze utshiswe ngumchamo, uthi uyachama kanti uchama nyani, utsho uvuke umanzi tixi!

Masiyekeni ukuthi ke abantwana mabazalisekise amaphupha abo kuba rhoqo ndisothuka ephupheni into leyo bendiyiphupha sukuba ingekho, ukuba bendiphupha ndinemoto ndivuka ndingenayo. Ukuba bendiphupha ndisisityebi ndivuka ndisengulaa Vela Bahleke ndilele ndinguye.

Le nto ndiyithethiswa kukuchukunyiswa ngomnye umntwana ebendimbona kula makhasi onxibelelwano, nalapho le ntombazana ililayo isithi qho ilala iphupha ithenga ukutya okumnandi kwenye yezi venkile zidumileyo zithengisa inkukhu eyojiweyo, kodwa ithi ingekafiki esayilindile asuke avuke! Ngoku naye uyakhala ukhalela ukuba engakhe ayekwe nje okungenani ayingcamle le nkukhu apho ethongweni, ndithi mna kungenxa yokuba liphupha, yinto engasoze yenzeke!

Ukuba umntu ufuna ukutya inkukhu eyojiweyo makavuke ephupheni athi ukuba akanamali ayokusebenza asebenzele le nkukhu angasoloko ejonga esihlahleni ukuba kwakuhlwa nini ukuze ayokurhalela le nkukhu ephupheni!

Yiyo kanye le nto ndithi masohlukaneni nokuqhatha abantwana bethu sithi umntu MAKAPHILE IPHUPHA LAKHE kuba iphupha liphupha kunjalo nje soze libe yinyani.

Into eba yinyani kukuba umntu asukume azalisekise iminqweno yakhe, hayi amaphupha kuba amaphupha aphelela ebhedini ezingubeni, xa sekusile kusile, ubuyela ngqo kuloo mntu ubunguye okanye kuloo nto ubuyiyo, soze utshintshwe liphupha, utshintshwa yiminqweno yakho nemibono ofuna ukuyizalisekisa hayi amaphupha, yini le!

Ucinga ukuba ungalala ungenanto usuke ebusuku uzibone unemali eninzi kanti ekuseni uza kuba nayo nyani?

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.