Masihleke

Isolezwe lesiXhosa - - IINDABA - MANONO MDLAZI

HAY’KE bantase ndithi yilo mizimba ibuhlungu ngenxa yeBlack Friday. Mna ke bendingulo unomdla wokwazi ukuba baluchitha njani kwezi dolophu abantu olwa suku.

Ndiye ndaqala kweza lali zaseMqanduli, apho ndifike khona abantu bothe ilanga bengabethelwa nangu do, besithi balinde imoto enespika kaGeneral uBantubonke Holomisa ibaxelele ukuba iqala ngabani ixesha iBlack Friday, bendingasakhuzi bawo!! Labe ixesha limkile zileqa intsimbi yeshumi uwow! kulo Athini Mdunyelwa!

Yabe isithi intatheli yethu kaFacebook uNoZumelihlenkandla kuCentane iholo lizele limi ngeembambo, abantu bacula iingoma zomzabalazo bathi balinde iibhasi zikarhulumente zizokubasa kwiBlack Friday eSisa Dukashe Stadium eMdantsane, uthe ezama ukubacacisela ngeBlack Friday kwabe seku-late bebemgibisela ngamatye uphume ephoseka ngefestile uwoow kulo Zikhona Nyibe!

KuCofimvaba ezilalini kuthiwa bebesehla besonyuka benxibe kakuhle bephethe iiumbrella oonontombi kuba belishushu kakhulu, besithi babhiyozela iBlack Friday. Kuthiwa ubungafunga uthi yikrismesi ndlela le bebembeje-mbeje ngayo kulo Zoro Moni thiza!

Hay’ke eKapa kuthiwa bebevale ngamatayala phaa kooBellville nakoMitchells Plain kuba lo sodolophu mtsha ethe akazingeni yena ezeBlack Friday usalungisa iKapa. Abantu bavuke umnyele xa kulapho besithi makubuye uPatricia De Lille wabo, bekungekuhlanga tu bantase ukuya pha kuN2, belime ngxi uKapa.

ENgqamakhwe pha kooLower Nomaheya ibingaziwa kwalo Black Friday besithi inoba zizinto zale ezidolophini abayikhathalelanga kwalo nto bona, besehla besenyuka betheza, besikha amanzi emfuleni bengenalo kwaxesha sana pha, bezenzela imisebenzi yabo yemihla ngemihla, hayi sana kuloJonathan Sokuyeka!

ENgqushwa kuthiwa usodolophu uvele watya kwalo mali yeBlack Friday wakhupha usapho lwakhe sana walisa eMauritius, abantu bebetoyitoya befuna iBlack Friday yabo bona qha. Andiyazi iphelele phi ke, ndiye ndashiya indawo, uwoow kulo Simphiwe Freddie!

Hay’ke thina apha eThekwini umheza izitena bezigcwele ibhasi esithi uyokwakha, kodwa uvuke ngengomso eziphindisa, esithi akazazi ukuba ebengenwe yintoni kuba yena wagqiba kudala ukwakha, heyi le Black Friday iyasibhayizisa kak’hle!

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.