Samwu eBCM: ‘Kukhona siqala uqhankqalazo’

Isolezwe lesiXhosa - - IINDABA - SITHANDIWE VELAPHI

UMBUTHO wabasebenzi bakamasipala iSouth African Municipal Workers Union (Samwu) uthi bekusatshayelelwa nje kuqhankqalazo osele lubonakele eBuffalo City, watsho usithi olona gwayimbo kukhona luqala namhlanje.

Izolo iinkokheli zeSamwu, bezikwindibano neCCMA eMonti, apho iinjongo ibikukufumana imvume yoqhankqalazo olwakuqhuba de umqashi aphendule kwizikhalazo zabasebenzi.

“Sifuna ukuyibeka icace eyokuba oomanejala bomasipala beBCM bathathe inyathelo lokugxeka imanyano yethu, bekwenza oko ngokuya ezinkundleni ngokumayelana nokuqhubeka kumasipala,” utshilo uZolani Ndlela, unobhala weSamwu kwingingqi yaseBuffalo City.

“Ukuthabatha kwethu isigqibo sokuya kuqhankqalazo olwakuqhuba de umqashi abuyele kuthi ngokumayela nezikhalazo zethu. SiyiSamwu sizimisele ekubeni singema ngoqhankqalazo xa umasipala enokubuyela kuthi nento enesihlahla,” utshilo uNdlela.

Umbutho wamaKomanisi kwingqingqi iSkenjana Roji (eBuffalo City) ithi iyazixhasa iziphakamiso zeSamwu. “Simemelela kwisikhokelo somasipala waseBCM ukuba alusombululule ngokukhawulezileyo olu qhankqalazo,” kutsho isithethi samaKomanisi kule ngingqi uLuntu Sokutu.

UNdlela uthi izinto abazikhalazelayo kukusilela komqashi ekumiliseleni isivumelwano esasityikitywe ngoTshazimpuzi ngo2016 sokuhlengahlengiswa kwemisebenzi.

“Umasipala uphinde wasilela ekuhlawuleni iibhonasi esasithethe ngazo kweyoKwindla ngo2017. Kukho nokusilela ekugxotheni umanejala kamasipala (Andile Sihlahla) osileleyo ekuthobeleni imiqathango kuquka nokuswela isakhono sokuza nozinzo kumasipala,” kutsho uNdlela.

Olu qhankqalazo lubangele ungcoliseko eBCM nanjengoko inkunkuma ingacholwa. Kwanasemangcwabeni, izihlobo kunzima ukungcwaba abantu bazo kuba zivaliwe iindawo zokuhlawulela amangcwaba kuquka nabasebenzi bokomba amafihlo.

Kwezinye iindawo, izitishi zombane zitshisiwe into ebangele ukuba iindawo ezininzi zingabi nambane eBuffalo City. Kwanamanzi achaphazelekile, nanjengoko kuvakala ukuba kukho izitishi zamanzi ezimoshiweyo.

Umasipala waseBCM, ngokomlomo kaSodolophu uXola Pakati, uthi uyaxolisa ngemeko esizibone sikuyo isixeko.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.