Masiphakule kuvimba

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - Mpumelelo T.A. Makuliwe

Wayekwasebenzela inkampani yaseSpain.

UAmerigo Vespucci wayengumhloli-lizwe owayephicotha ubume belizwe; ekwasisityebi esasinemali esasiyityala kwizinto zokuphicotha ubume belizwe; ekwangumzobi weemaphu zomhlaba; ekwangumqhubi nenzululwazi ngokuhamba ngeenqanawa.

UAmerigo Vespucci nguye owathi ngomnyaka wowe1502 waqaphela ukuba ilizwe laseBrazil neziqithi iiWest Indies zikwelinye ilizwekazi azidibenanga nelizwekazi iAsia, njengoko oomatiloshe bokuqala babecinga njalo.

Ilizwekazi elaziwa namhlanje ngokuba yiSouth America wayibiza ngokuba yiNew World.

Ngowe1507 abafundi baseSaint-Die-des-Vosges emantla eFransi babebhala iincwadi ezoba ubume behlabathi ekwakusithiwa yiCosmographiae Introductio.

Umzobi weemaphu ogama linguMartin Wald Seemuler, owayengomnye wegqiza lababhali baloo ncwadi waphakamisa ukuba ilizwekazi elalithiywe nguAmerigo Vespucci lithiywe ngokutsha kuthiwe yiAmerica, igama lesifazi elithetha into enye nelithi Amerigo.

Ukwenjenje yayikukuhlonipha umsebenzi kaAmerigo Vespucci wokuqaphela ukuba iSouth America lilizwekazi elizimeleyo.

AmaMelika (United States of America) afumana inkululeko eBritane ngomhla wesi3 Julayi, 1776. Lo mhla bawubiza ukuba yiAmerican Declaration of Independence.

Olu suku lubhiyozelwa njengosuku lokuzalwa kwenkululeko. Iinkokheli zelo xesha zakhetha ukuba elo lizwe zilenze iRiphabliki apho kungazi kulawula ikumkani, intloko yelizwe ibe nguMongameli owonyulwa ngabantu ngevoti ixesha leminyaka emine.

UGeorge Washington waba nguMongameli wokuqala waseMelika.

Udume ngokuba nguTata weMelika (Father of the United States). Intloko-dolophu yabo yiWashington apho likhoyo ikhaya likaMongameli elibizwa ngokuba yiWhite House.

Iflegi yaseMelika ibizwa ngokuba yiThe Stars and Stripes okanye Old Glory, ineenkwenkwezi ezingamashumi amahlanu, ezimele onke amaphondo ela lizwe.

Umhobe waseMelika ubizwa iStar Spangled Banner, wabhalwa nguFrancis Scott Key ngomhla we14 Septemba 1814. Izilwanyana zesizwe lixhalanga (eagle) nenyathi (buffalo). Umdlalo othandwayo yibaseball.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.