Kwenzeka ntoni ebomini bakho namhlanje?

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO -

ARIES: Mar 21 - Apr 21.

Nikela olu suku ekubeni ususe okungahambi kakuhle emsebenzini wakho. Uza kufumanisa ukuba kukho indlela ende noza kuthi ukwazi ukumelana nayo. Nyathela kancinane ukuze ungadinwa ngokupheleleyo.

TAURUS: Apr 21 - May 21.

Kuza kubakho utshintsho oluncinane namhlanje ebomini bakho. Oku ke kungakwicala lothando okanye indlela obukeka ngayo. Musa ukwenza izinto ezingadingekiyo. Musa ukuzivumela wenze izigqibo ezingezizo.

GEMINI: May 21 - Jun 22.

Izicwangciso zakho zingemka nomoya namhlanje. Musa ukwenza utshintsho olubaxekileyo kwimali yakho oyikhulisayo kuba ufuna ukutyeba ngokukhawuleza.

CANCER: Jun 22 - Jul 23.

Phambi kokuba uqhule nothile, yihla amahlongwane ubudlelwane bakho nalo mntu. Ukuqhula nabaphezulu ingakumbi okuphetheyo akwamkelekanga.

LEO: Jul 23 - Aug 24.

Uza kubona abantu ngendlela elungileyo, kwaye ungaqwalaseli ngamandla kwiimpazamo zabo. Umdla wakho mawube kwicala lemali, kwaye uthabathe isigqibo sokuba uthenge na okanye hayi.

VIRGO: Aug 24 - Sep 23.

Uza kubanexhala ngendlela obukeka ngayo namhlanje, nangento nje yonke. Ukuba unezicwangciso zokuba yinxalenye yombhiyozo obalulekileyo, zama ungazibaxi izinto, kwaye unxibe ngohlobo olululo.

LIBRA: Sep 23 - Oct 23.

Kukho okrelekrele noza kuthi gqi ebomini bakho, akunike iingcebiso ezinexabiso. Ukuba awunamntu uncuma naye, unganethamsanqa lokudibana nabantu abanemibono efana neyakho.

SCORPIO: Oct 23 - Nov 23.

Musa ukuchitha ixesha kwimicimbi edibene nothando. Ukuba kukho omthandayo, mxelele ngqo ngendlela oziva ngayo. Ukungathethi kwakho kungakhokelela ekubeni azibonele omnye umntu, kwaye ngokukhawuleza.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.