IiUnion zizinja!

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - - DM Sigonyela, WATCH-DOG!

MHLAWUMBI abanye benu abasayazi okokuba umzimveliso obizwa Da Gama uvela kusakuba yiGoodhope Textile!

Kowu! ayemahle loo maxesha kodwa kuthe kusakungenelela imibutho yabasebenzi (unions) baqala ubunja, nobuxelegu bokuthengiswa kwabantu bakowethu zizinja ezizibiza ngabameli babasebenzi (shopstewards) singabanye sasineminqweno yokufundela ubugqwetha kodwa ngenxa yokunganyaniseki kwazo safa namthanyana, kuba apha (eZwelitsha) yenzeka lo nto ngokuthi (uMnu Gwabile) abethe umsebenzi ndaweni yokokuba abameli bamele umsebenzi obethiweyo bakhetha ukumela (umbethi) hayi umbethwa kuba bethengiwe ngabaqashi.

Kwagxothwa inkitha yabasebenzi apho, ngelishwa lethamsanqa utata wayecele ukongezelelwa kwixesha lakhe lomhlalaphantsi, kodwa wagxothwa ngokungathi ufike izolo, yiyo ke lo nto ndingasokuze ndivumele nayiphina into exhaphaza ilungelo lomsebenzi, andikhathali nokokuba ungubanina!

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.