Izikhalazo ngoSuku lokuQaphela uGawulayo

Isolezwe lesiXhosa - - IINDABA - MPUMELELO MATWA

BABIKE imbilini yabo ebuhlungu abahlali phambi korhulumente kumsitho wabaphila noGawulayo, iWorld Aids Day. Lo msitho ububanjelwe kwibala lezemidlalo iWolfson Stadium kwilokishi yaKwaZakhele eBhayi ngoMgqibelo.

Ubuququzelelwe libhunga elisebenza ngesifo sikagawulayo, iEastern Cape Aids Council, neSebe lezeMpilo, ukwazinyaswe yiNkulumbuso yephondo uPhumulo Masualle nabaphathiswa bakhe, usodolophu womasipala wale ndawo uMongameli Bobani nooceba boomasipala beli phondo, abongi noonompilo.

Ethetha kulo msitho, obemele imibutho yasekuhlaleni esebenza ngesi sifo uMelikhaya Lusiti, akafihlanga makhuba kulinywa ngethuba ebebika ukungoneliseki ngokungabandakanywa kwale mibutho ngethuba kulungiselelwa lo msitho.

Uhambise wathi eli bhunga liqabele ngaphaya kwezivumelwano zabo zonyaka ophelileyo zokuba kusetyenziswane phakathi kwalo nale mibutho lenza unothanda.

“Siphoxakele sanyela kukusinekelwa kwethu ziinkokheli zeli bhunga, asibonakali kuzo, zisithathela phantsi singabantu abaphila nesifo sikagawulayo, sithi ke ngoko mazohlukane nokusinyevulela ziqalise ukusihlonipha njengabantu phakathi kwabanye,” utshilo.

UAkhona Ntsaluba okwalelinye itshantliziyo labaphila nesi sifo, uthethe wathi mininzi imicelimngeni abajongene nayo bengabantu abagulayo, esithi enye yayo kukungaxhaswa koonompilo, esithi ukungaxoli kwabo kungadala undonakele nokunganakekelwa ngendlela kwezigulana.

Kwakulo msitho, iinkokheli zeEFF nabameli boonompilo abebephethe amaphekepheke amaphepha anemiyalezo yezikhalazo, benze uqhankqalazo oluzolileyo bayokuma phambi koMasualle ngethuba ethetha eqongeni.

“Sizokuxhasa oonompilo, akukho mayeza kwiikliniki zethu, oonompilo bayacinezelwa, abahlawulwa, abakhathalelwe,” utshilo uMsindisi Makeleni weEFF.

Ebulela, umphathiswa wesebe elisebenza ngoomasipala, uFikile Xasa, uthe izikhalazo zombutho weEFF noonompilo baza kuzithabathela ingqalelo bengurhulumente, watsho esithi ubulela ukuba la malungu engawuchithanga umsitho.

UMFANEKISO: MPUMELELO MATWA

Amalungu eEFF evakalisa izikhalazo zawo phambi kwenkulumbuso, uPhumulo Masualle, eBhayi

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.