Masiphakule kuvimba

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - Mpumelelo T.A. Makuliwe

oyintombi yakwaMbekela eQunu eMthatha. Uyisemkhulu kanina ngomnye wabantu ababa nefuthe kubomi nemfundo kaGqr. Nelson Rholihlahla Mandela, oko kungqinwa nguMadiba ngokwakhe kwincwadi yakhe ethi, ‘Indlela Ende Eya Enkululekweni’ uthi wade wampha ihempe enkulu.

Uyise kaMzwandile, uFaku Vena, wayezalwa nguPhohlwana nenkosikazi yakhe uMamCirha.

Uyisemkhulu uPhohlwana wayengumsebenzi wasefama owayethengisa iinkuni nemifuno nowade wabangumntu oNtsundu owakwazi ukuzithengela iveni yokwenza lo msebenzi, de waphokela esogqitha naloo mLungu waloo fama.

UmLungu wamcaphukela ngenxa yeso sakhono sakhe waza wamgxotha emtyhola ngelithi. ‘Uzenza umLungu’. Ukumka kwakhe kuloo fama waya kuhlala elokishini eJoza eRhini, nalapho waswelekela khona.

Uyise uJoseph Faku Vena owayeyititshala wayengavani neziphathamandla zemfundo kangangokuba wayesoloko esuswa kwesi isikolo asiwe kwesiya, kangangokuba wade kwenye yeengxabano zakhe neziphathamandla waleqa umhloli ogama linguNel ngentonga emkhupha eklasini yakhe.

UMnu. Mzwandile Vena amabanga akhe aphantsi wawafunda eRhini. Ibanga lematriki walipasa eSt John’s College eMthatha, wathi akuba egqibile wadlulela eFort Hare.

Kulapho eFort Hare apho babesolwa ngobunqolobi ekunye nomntakwabo. Kwakusithi xa kukho ugwayimbo lwabafundi eFort Hare kuthiwe ngabo unobangela wolo gwayimbo, de iziphathamandla zikaRhulumente welo xesha ziye kunina zimthethisa ngoonyana bakhe abangabanqolobi. Seso sizathu esenza ukuba unina abuyele eMthatha.

Uthe uMzwandile Vena eseseFort Hare wazimanya nombutho weANC waze wayisebenzela ngokusekhusini.

Kuthe ngowe1980 wabhacela kumazwe angaphandle apho wafumana khona uqeqesho.

UMnu. Mzwandile Vena uzeke uNomonde Ndindwa intombi yasemaNtlaneni eLusikisiki, balizwe ngabantwana abane, amakhwenkwe amathathu nentombazana.

UMzwandile Vena yenye yamadoda awayetyunjwe ngumbutho weAfrican National Congress ukuba abe ngabalindi bakaNelson Rholihlahla Mandela emva kokuba ekhululwe eluvalelweni ngomhla we11 kuFebruwari 1990.

UMnu. Mzwandile Vena wabanjwa nguRhulumente waseTranskei owawukhokelwe ngomfezeko-egqibeleleyo uGqr. K.D. Matanzima ngowe1987 etyholwa ngezenzo zobunqolobi. Wayekrokrelwa etyholwa ngokuba wenza isenzo soqhushumbiso nobugrogrisi ngomhla wama26 Juni 1985.

Ngaloo mhla kuthiwa idolophu yaseMthatha yathi yahlokonyiswa luthotho loqhushumbiso lwebhombu olwatsho olunye emva kolunye nolwathi lwatshabalalisa izinto ezininzi nalapho kugcinwa

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.