Kwenzeka ntoni ebomini bakho namhlanje?

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO -

ARIES: Mar 21 - Apr 21.

Uza kuchitha olu suku ukhangela iziphumo ezincomekayo. Kubonakala lulukhulu utshintsho oluzayo ebomini bakho, kwaye lutshintsho oluhle. Mhlawumbi owayesaya kuba liqabane lakho uza kubuya.

TAURUS: Apr 21 - May 21.

Musa ukuba buthathaka ebusweni beenzingo ezigqithayo. Ezi ngxaki ziza kunyamalala okwenkungu, nto leyo iza kubangela uphinde ushiyeke wonwabile. Cinga ngokuhle, ukhangele inkxaso kwabo ubathandayo.

GEMINI: May 21 - Jun 22.

Impumelelo yakho kwezothando inamhlanje. Xa uneqabane lesiqhelo, kwaye nisanda kuxabana, uxolelwaniso lungenzeka namhlanje. Ukuba awunaqabane, mamela intliziyo yakho, iza kukunika umkhombandlela.

CANCER: Jun 22 - Jul 23.

Uza konwaba. Ukuba nethemba kuza kukunceda ufumane impumelelo emsebenzini nakubomi bakho babucala. Olu suku ingasisiqalo sohambo olude, kwaye olu hambo luza kukhokelela elonwabeni.

LEO: Jul 23 - Aug 24.

Chitha olu suku wonwabele okusele ukuphumelele. Yithi cwaka, uphumle. Kubomi bakho babucala akukhonto iza kutshintsha.

VIRGO: Aug 24 - Sep 23.

Uza kuchitha olu suku uneenkumbulo zakudala. Yenza oko unako ukukhusela intlungu yakudala ekubeni ikumoshele usuku. Qhubela kude uxinizelelo, ukanti kukho ithuba lempumelelo.

LIBRA: Sep 23 - Oct 23.

Eyona nto ibalulekileyo yeyokuba uyathandwa lusapho lwakho, abahlobo, kunye nabasondeleyo kuwe. Ungazuza okuninzi ngokuba nomoya ophantsi kwaye ube krelekrele.

SCORPIO: Oct 23 - Nov 23.

Kuza kumele uqwalasele ubudlelwane bakho nabantu besini esohlukileyo kwesakho. Abatshatileyo mabacinge ukuba ingaba ikhona na imbeko, intembeko, nothando kwabo batshate nabo. Uza kuchitha olu suku uthandabuza. Kukho imibuzo malunga nekamva lezoshishino. Xa uqwalasela le mibuzo, buza ilungu losapho ngelikucingayo ngalo mba. Musa ukuthabatha amanyathelo aqala kwicala lezothando.

CAPRICORN: Dec 22 - Jan 21.

Uza kufumana isipho esikhulu, kodwa ungangoneliseki siso ngenxa yesizathu esithile. Yifihle le ndlela uziva ngayo. Ukanti imeko eyenzeka ekhaya nasemsebenzini iza kubangela ubeneembuso ezininzi.

AQUARIUS: Jan 21 - Feb 20.

Musa ukulandela nanye ingcebiso oza kuyifumana komnye umntu. Nguwe kuphela onako ukuqokelela ubomi bakho kwaye ububeke endleleni eyiyo. Sombulula umbuzo ngamnye ovelayo.

PISCES: Feb 20 - Mar 21.

Iingxaki ebezibonakala zikugubungele, kungekudala ziza kuphela. Kubalulekile ukuba ukhawuleze wohlukane noxinizelelo. Ungazifumana ukwindawo yolonwabo nalapho osondeleyo kuwe entliziyweni aza kutshila

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.