Kuzele oomabuy’ekwendeni namaxelegu ezilokishini

Isolezwe lesiXhosa - - IINDABA - MPUMELELO MATWA

KUZELE oomabuy’ekwendeni babafazana namaxelegu amantombazana angazingciyo ngobuntombi babo ezilokishini; iinkonde neenkondekazi zikho zingayanga kukha mbotyi.

Oku kuvakele ngethuba ilinge lasekuhlaleni iPoverty Alleviation Project belisingethe umsitho wokusindleka iingwevu neengwevukazi ngesidlo seKrisimesi kwilokishi yaseZinyoka eBhayi ngoMvulo.

Eli linge lisebenza phantsi kwebandla lamaSabatha, iPenuell Adventist Church, elizinze kule lokishi.

Obesisithethi sembeko kulo msitho, uNosimphiwe Gedze, oyinkokeli kwesinye isitishi selibandla iKhanya esebenza kwicandelo labadala - ukhuthaze abo bebezimase lo msitho esithi ubukho babadala phakathi kokuhlala, emakhaya nasezicaweni kubaluleke kakhulu. Esithi banoxanduva olukhulu lokufundisa nokubuyisa izimilo zolutsha, balukhumbuza ngemvelaphi yalo neendlela zokuziphatha ekwakuqhutywa ngazo mandulo.

Uthe isizwe sonakele kuba ulutsha olulihlumelo lesizwe lutenxile; esithi nguvula-zibhuqe koomakoti nabafana, olunye lungene lwaphelela etywaleni luzibandakanye kwizenzo zobugewu neziyobisi, watsho esithi kudingeka ilizwi eliphuma kwabadala - bekhalimela ezi zenzo.

“Bootata, thathani iintonga zenu niyokulanda oonyana benu nibayale nibafundisa ngeendlela zokumisa imizi yabo. Boomama, iintombi zenu zihamba zinxilile, zithe qhiwu iibhotile zotywala esidlangalaleni! Bayaphi oomama ababethandaza imithandazo ebuyayo? Sifuna ukukhonjiswa indlela kuba silahlekile sizintombi noonyana benu, singoomabuy’ ekwendeni kodwa nikhona!”

Uqhube wathi eli ixesha lidinga abazali abanomqolo wokumelana nenyaniso.

Ongumanejala kweli linge, uNtombethemba Mdliva, uthe ilokishi yaseZinyoka imiwe ngabantu abangathathi ntweni. Ukwathe uninzi lolutsha aluphangeli, abazali baphila ngesibonelelo senkamnkam kwaye kukwakho negquba leentsana.

UMdliva ukwathe badinga inkxaso emandla.

UMFANEKISO: MPUMELELO MATWA

Iingwevukazi zaseZinyoka zonwabele iimpahla nesidlo seKrismesi

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.