‘Livila othi isiXhosa sinzima! Izim lixhele isizalwane

Isolezwe lesiXhosa - - FRONT PAGE - ABONGILE GINYA

INTWAZANA yaseXhorha uAfika Goli (18) ebeza kufunda uGrade 12 wakhe kulo nyaka kodwa oko kuthintelwe ngumzala wakhe ojike walizim exhela uAfika emshiya ezizicwili, intloko ithe geqe kwakunye neengalo zithe geqe. Abahlali belali yakuQatywa eXhorha basakhwankqisekile sisenzo esimasikizi sokuxhaxhwa kwale ntwazana ngumzala wayo uSonwabile Boy-Boy Ndayinjana (25) kwisizathu esingaziwa mntu.

Ingxelo iqhuba ithi ixhoba elinguAfika kufikwe lizizicwili, nalapho uluntu lwafika amazembe kwakunye nocelemba lowo ebesetyenziswa esesecaleni kwexhoba. Kwafikwa iingalo zithe geqe zodwa, intloko iyodwa neenyawo zizodwa.

UCeliwe Genyani nonguceba kulo mmandla, ethetha nephephandaba I’solezwe, uthi ebomini bakhe zange wawubona umbono onje.

“Yintsomi le, yinto esingazange sayibona kule lali kwaye engaqhelekanga. Oko ndakhulela apha zange yenzeka into enje. Ndisangcangcazela nangoku sesi sehlo kuba ndaba ngomnye wabo bafika kuqala kwindawo yexhwayelo sabe silinde amapolisa. Kwakunganyamezeleki ukujongana nale meko kubuhlungu,” utshilo uGenyani.

Inkosi yendawo, uNkosi uNgubechanti Ngubelanga, uthi oku kwenzekileyo kule lali kunika imfundiso embi kubanye abantwana abasebatsha njengoko nesi isiganeko senziwe ngumntu omtsha.

“Yinto yokuqala le kwaye engamkelekanga, asinqweneli ukuba ithatyathwe ngabanye abantu abatsha bacinge ukuba ilungile.”

Esi siganeko senzeke emva kosuku lweKrisimesi ngentsimbi yesithathu ekuzeni kusa ngethuba intwazana ifika isuka konwabela iKrisimesi.

Ingxelo ithi uhlaselwe ngezembe nangocelemba esangena emnyango ngumzala wakhe uSonwabile, wabe sele emnqunqa iingalo zombini, intloko, kwakunye nemilenze waze wayifaka ekomini intloko kwakunye neenyawo, isibhukubhuku somzimba sisashiyeke phantsi kwendlu engurontawuli.

Umakhelwane naye oziboneleyo esi sibhukubhuku uthi oku kwenzeke ixhegokazi lesi sibini likhona ngaphakathi kulo rontawuli ngenxa yokubanengxaki yokubasisithulu, uqaphele sekukudala ukuba kuyajijiswana. Kulapho aye wafumana khona ithuba lokuphuma phandle ekhwaza abantu ekubeni bazokubona esi simanga.

UGoli ebephumelele ibanga lakhe lesithoba (Grade 11) ezokwenza eleshumi eKapa apho ebefunda khona.

Ibiziintsuku ezintathu efikile esuka eKapa ezokutyela iKrisimesi kumakhulu wakhe. Ingxelo ithi umrhanelwa yena uhlala edolophini eMthatha nangona kungaziwa ukuba wenzani.

UNkos’ uNgubechanti ubongoze ubunye kolu sapho, esithi ze lungajongani ngezikhondo zamehlo. Umalume wexhoba uBongani Goli uthi akanawo amazwi yinto eyenzekileyo.

“Ukuba bekungam ngendithi makakhutshwe kwezazisele uSonwabile kuba ukugcinwa kwakhe pha akuzumbuyisa umntwana wethu.”

USonwabile uvelile kwinkundla yamatyala eXhorha ngomhla wesithathu akayifumana ibheyile. Kulindeleke ukuba avele kwakhona ngale ntseni enkundleni eXhorha ukufaka isicelo sebheyile. Ixhoba lingcwatyiwe ngoMgqibelo umhla wesihlanu.

USonwabile ufumaneke ngosuku lwesithathu ezifihle ehlathini emva kokuba abahlali bephume iphulo bemkhangela. Xa ebuzwa ngesi simanga asenzileyo uthe naye akazazi ukuba usenzeleni.

Umkomishinala wamapolisa ephondweni uNjengele Liziwe Ntsinga usikhalimele esi sehlo simasikizi.

Ukwaqhwabele izandla abahlali ngomsebenzi omhle wokuncedisana namapolisa ekulweni ubundlongela njengoko bekhangelise amapolisa umrhanelwa.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.