Vela bahleke

Isolezwe lesiXhosa - - IINDABA - NoSonwabo Yawa

BAFONDINI! Hayi iminyaka iyahamba, bekuyizolo oku abantu bekhupha iimali zabo eziBhankini kuba kusithiwa kuza iMileniyam ngomnyaka ka2000.

Sathi sisajonge leyo kwathiwa nanku-nanku u2010 uza nomgwebo, mgwebo lowo phofu kwakuthethwa nangawo kumnyaka ka2000, saphumelela ukuba sisingathe indebe yehlabathi yebhola ngomnyaka ka2010, sacinga ukuba yinto yakudala, yasuka yafika yadlula, idlula nathi sisophisa ke kodwa kuba saba ngababukeli kungekatshoni nelanga.

Ngoku sesijonge unyaka ka2020, ye madoda, hayi iminyaka iyabaleka.

Noko namhlanje ndifuna nje ukunibulisa nonke nina nithe nawubona lo nyaka ndisitsho kananjalo ukuba ndicela sibe kunye nakulo unyaka kuba uVela Bahleke uniphathele ezishoqololo iindaba ezi, kunjalo nje ziyandisinda andazi nokuba ndiqale ngeziphi ndigqibele ngeziphi.

Okwanamhlanje ke ndiyanibhotisa ngethemba lokuba nakuhlala nilixhasa nakulo unyaka iphepha lenu I’solezwe lesiXhosa, ingakumbi nimxhasa uVela Bahleke kuba eyona nto ibangela ukuba kubekho uVela Bahleke kukususa iingxaki zabantu bakhe bancume nokuba kukanye, kusuke le misindo nolaka nolunya olungaka ebantwini bakuthi bakhe babe banye bedibene ngentsini, akumnandi ukonwaba ndibone apha kulo Disemba sisuka kuye.

Kumnandi nangakumbi phaya kuthi ezilalini kuba sabelana nangoonobenani, sicuntsulelane kakade sisuka kule nto kuthiwa bubuntu obuyingcambu yethu ma-Afrika!

Masonwabeni ke nakulo unyaka, nam ndininqwenelela unyaka ozele amathamsanqa kodwa akhatshwe kukusebenza mawethu singacingi ukuba siza kulala kuse izinto sele zikhona, ayikhali kanjalo xa iza kulunga.

Masenzeni izicwangciso kwangoku unyaka usaqalayo kwaye sisebenzele phezu kwazo ukuze sifezekise loo minqweno yethu. Maz’enethole!

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.