Abasasazi bawushiye wodwa unomathotholo!

Isolezwe lesiXhosa - - IINDABA - SIM FREDDIE

YINTO ekwisithuba seeveki ezimbini bengasekho emva komboko abasasazi besikhululo sasekuhlaleni iForte FM, ukungafumani mivuzo ingunobangela.

Abasasazi bathi abazokuyithi cakatha imicondo yabo emsebenzini de kube kanti banikiwe imivuzo yenyanga yoMnga.

Osebenzela iForte FM ongafunanga kuchazwa ngagama, uxelele I’solezwe ukuba umvuzo bawugqibela ngenyanga yeNkanga kunyaka esiwufulatheleyo.

Kukho nezityholo zokuba iimali zesikhululo ziphathwa nguVuyelwa Mdazana owayengumanejala wesikhululo nongaseyiyo inxalenye yaso.

“Asibuyeli emsebenzini de kube kanti izinto ezimbini zenzekile, ukunikwa imivuzo yethu kwanentlanganiso noVuyelwa Mdazana, azokuxolisa kuthi, asinike nekhadi lesikhululo kwaye azikhuphe kuzo zonke izinto ezinokwenza neemali zesikhululo,” kutsho lo msebenzi ecaphukile.

UMdazana ukukhanyele ukubandakanyeka kwiimali zesi sikhululo ngethuba etsalelwa umnxeba leli phephandaba.

“Ayikho lo nto! Mna ndiye ndincedise apho kudingeka khona, kaloku iForte FM yiprojekthi yam ngoko ndiye ndincedise, oyena mntu onokunika iimpendulo ezichanekileyo mayela noku nguSihlalo weBhodi uMlindi Nhanha.

UNhanha, okwanguSomlomo weDA eMpuma Koloni , ucele I’solezwe limthumelele imibuzo ngembalelwano, mibuzo leyo kufikelele ixesha lokushicilela iphepha ingaphendulekanga.

Obambele njengoManejala weSikhululo uSiyabulela Emete, uthi unethemba lokuba izinto zakubuyela kundalashe kungekudala, ekwamemelela abaphulaphuli ukuba banyamezele.

“Siyabathembisa abaphulaphuli ukuba izinto ziza kubuyela esiqhelweni kungekudala. Siyaxolisa kubo kwaye siyabathanda, sikwabahlonipha,” kutsho uEmete.

Bekulindeleke ukuba ibhodi elawula iForte FM ibuyele kwisithebe seengxoxo ngalo Lwesihlanu.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.