Abantwana bamaXhosa namalungelo abo

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO -

UMFAZI emzini ngumfazi ngabantwana. Ukuba umfazi akazali emzini udla ngokuba sisigculelo. Kwezinye iimeko indoda ide incame izeke omnye umfazi ngenxa yokuba ingafumani bantwana kuloo mfazi wayo wokuqala.

Amadodakazi nawo amile apha ecaleni esithi sifuna side siteketise. Nazi iindlela ababebizwa ngayo mandulo abantwana bekhaya ngamaXhosa.

Umntwana wokhuko: Mandulo amaXhosa ayesebenzisa amakhuko xa elala. Enye into umfazi xa efika emzini ebehlaliswa phezu kokhuko ayalwe enikwa iminqophiso yasebufazini.

Umshwamo okanye isiphika sebhokhwe katsiki ebesityiswa ehleli ekhukweni. Amasi xa etshatiswa wayewatyiswa ehleli ekhukweni. Kwezinye iindawo ebegalelwa inyongo yaloo mpahla ayixhelelwayo ehleli ekhukweni.

Zonke ezi zinto zingumnqophiso wokuba akasokuze abuye abe yintombi, njengoko umtshato ungaqhawulwa emaXhoseni.

Bonke abantwana abafumene apha ekwendeni kuthiwa ngabantwana bokhuko. Aba bantwana ingangabantwana abafumene ekuthezeni okanye abafumene xa ebeye kuchola amalongwe.

Abantwana abasolwa ngobugqakhwe nabo ngabantwana bokhuko kuba ngabasemtshatweni.

EmaXhoseni akalahlwa umfazi oze nomntwana. Ukuba indoda ifike esemile yona kufuneka imombathe itsibe iziko iqinise ifokotho, ifakele iingalo nemilenze, khona ukuze umntwana oza kuzalwa afuze yona.

Abantwana abangamavezandlebe abazelwe indoda sele ibhubhile, abo bantwana ngabokhuko, kwaye uyise wabo yile ndoda ibhubhileyo.

Umntwana wesende: Ngumntwana ekuqinisekiweyo ukuba uzalwa ngqo yindoda yelo khaya, akukho makhwiniba akrokrelweyo kuye. Le ikwayindlela ekubizwa ngayo umntwana oyinkwenkwe ongeyontombazana. Eli gama ke likholise ukusetyenziswa ngumntu obangayo eqinisekisa ukuba uzalwa ngqo kwelo khaya. Athi, “Mna ndingowesende likaNgxongo, andingomgqakhwe apha kulomzi wabaThembu. Umama weza ngokhuko, walotyolwa, waduda, wahlaba umkhonto emaxhantini, watyiswa amasi kulo mthonyama wasemaNgxongweni. Umama akaloshweshwekazi, walotyolwa, andingomntwana wasesicithini.”

Umntwana womthondo: Ngumntwana ekuqinisekiweyo ukuba uzalwa ngqo yindoda yelo khaya, akukho makhwiniba akrokrelweyo kuye. Eli gama liphinde lithethe umntwana oyinkwenkwe ongeyontombazana. Eli gama ke likholise ukusetyenziswa ngumntu obangayo Njengalo, “Sonke singalamaTshawe nje singabomthondo omnye, ubawomkhulu wayezeke isithembu. Mna ndiliqadi lendlu enkulu. Umninawa lo umbonayo ngowasexhibeni.”.

Umntwana wesinqe: Ngumntwana ekuqinisekiweyo ukuba uzalwa ngqo yindoda yelokhaya, akukho makhwiniba akrokrelweyo kuye. Eli gama ke likholise ukusetyenziswa ngumntu Lo ke ngumntwana wokuqala oluzibone ngaye usapho ukuba luyabafumana abantwana. Angayinkwenkwe okanye intombi. Nguye owavula isibeleko sikanina.

Umntwana wamazibulo: Lo ngumntwana wokuqala ekhaya. Kukwathiwa ngumntwana wezemvaba.

Umntwana wezeselwa: Ngumntwana owalekela umntwana wamazibulo.

Umntwana wamathumbu: Ngumntwana wokugqibela, untondo.

Umntwana wothuthu: Umntwana wokuzalwa waloo mzi ekungekho sikrokro ngaye. Kukwatshiwo kumntu xa ebanga ukuzalelwa kwelo lizwe akangomngeneleli.

Umntwana wogaga: Ngumntwana wokuzalwa ekungekho sikrokro ngaye, mntwana lowo unamalungelo elifa likayise, ingabubukhosi, ingabubuphakathi, okanye naliphi iwonga lezinto zikayise.

Umntwana womgquba: Umntwana wokuzalwa ongengomngeneleli, ekungekho sikrokro ngaye.

Umntwana womthonyama: Umntwana wokuzalwa ekungekho sikrokro ngaye, onawo onke amalungelo kuloo mzi.

Umntwana womle: Ngumntwana wasekhaya apha ekungekho sikrokro ngaye. Le nto isukela ekuthini, amaXhosa ekholelwa ekubeni, xa ufuna umntwana angahilizi, angabi litshiza, athatha umle awugalele kwingokra okanye ekomityini (kwezi mini) aze awuvubele ngamanzi, loo mxube awuseza umntwana ukuze angaze alilibale ikhaya nokuba sele emdala. Kanti ke neempondo zenkomo, okanye zebhokhwe yembeleko eyenzelwa umntwana weli khaya zixhonywa phaya entungo emleni zide zibe mnyama ngumle.

Umntwana wedolo: Ngumntwana kamkandoda, okanye umntwana ongengowomfazi kodwa ekhuliswa nguye kuba loo mntwana eswelekelwe ngunina, okanye ezokwalusa, okanye ezokulinda iintaka emasimini. Eli gama lisukela kwinkqatho ebisenziwa emntwaneni. Umntwana ebesithi akubona kuzelwe usana olutsha abuze ukuba lusuka phi. Impendulo ibimqhatha isithi usana luphume edolweni.

Umntwana wesingxobo: Lowo uzelwe ejijelwe ngengubo yakhe yosana, isigcantsi. Lo mntwana ubakrelekrele kakhulu, kwaye nobomi bakhe bubalula ngenxa yamathamsanqa amvelelayo. Umntwana onje zonke iindlela zakhe ziyakhanya. Ebomini, usoloko elungelwa.

Umntwana wasebuhlanti. Ngumntwana oyinkwenkwe.

Umntwana wamayeza: Ngumntwana ofunyenwe nzima ngabazali ngokuhamba besiya emagqirheni nakumaxhwele ngelokufuna amayeza okumisela. Ekugqibeleni unina wosana ade athathe.

Umntwana wokugula: Ngumntu oligqirha, onengulo emhlophe.

Umntwana wecamagu: Ngumntu oligqirha, umntu onengulo emhlophe. Eli gama lisusela kwintsimbi emhlophe enxitywa ligqirha entanyeni, ezihlahleni nasemaqatheni.

Umntwana wasetyhini: Ngumntwana oyintombi.

Umntwana wasendlini: Ngumntwana oyintombi.

Umntwana wasegoqweni: Ngumntwana oyintombi.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.