Urhwaphilizo lubulala izikolo eMpuma Koloni!

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - - Umfundi, eMthatha

MHOLO Mhleli we-I’solezwe, iphepha endilithanda kakhulu!

Mawuthathelwe ingqwalasela lo mkhwa nguRhulumente namagosa ezomthetho. Izikolo ezininzi azikho mgangathweni, ezinye azakhiwanga ngokufanelekileyo njengeGwegwe SPS eMthatha ziintloni, kodwa iSebe lezeMfundo lilindele iziphumo ezizizo phantsi kwezi meko. Asibiyelwanga, siqhekezwa mihla nezolo, iThandokazi SPS yakhiwe ngamazinki nezinye nezinye izikolo.

Izikolo ezininzi eMthatha zikhuphisana ngokusebenzisa imali yabantu abahluphekayo kwiinjongo neemfuno zabo.

Makwenziwe uphando ezikolweni kwindlela yokusetyenziswa kwemali. Iinqununu zizo ezisebenzisa imali kaRhulumente gwenxa zitale ngokuba azizubuzwa mntu. Izikolo ezininzi azisenzi isicwangciso sochithomali sonyaka.

Mazilandelwe izikolo. Ibuhlungu le meko kakhulu.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.