Kwenzeka ntoni ebomini bakho namhlanje?

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO -

ARIES: Mar 21 - Apr 21.

Uza kuqhuba kakuhle emsebenzini wakho, kwaye ubenempumelelo kwiminqweno yakho. Musa ukuzingabaza, kwaye zilibale ezinye izinto. Kwelinye icala uza kubanebhongo ngawe.

TAURUS: Apr 21 - May 21.

Olu lusuku apho uza kudinga utyalomali olongezelelweyo. Uza kujongana neengxakana ezinzima emsebenzini, okanye uhlawulele okuthile nobungakulindelanga.

GEMINI: May 21 - Jun 22.

Uza kuba noxanduva lokuba umamele, kwaye usebenzise oko ukuvileyo. Izinto zibonakala ziza kubantle ngaphandle kwamagingxigingxi. Qwalasela onke amacala phambi kokuba uthabathe isigqibo.

CANCER: Jun 22 - Jul 23.

Kuneendaba ezimnandi oza kuziva malunga nomsebenzi wakho, ishishini okanye umsebenzi omtsha. Musa ukuchitha imali uthenga ongakudingiyo. Incoko oza kuba nayo iza kubangcono kunakuqala.

LEO: Jul 23 - Aug 24.

Impilo yakho ingangabintle, kodwa ayisosigulo sibaxekileyo, ingayinto nje encinane ekhatshwa bubuthathaka. Musa ukuqala naluphi na ushishino oludinga ingqwalasela eyongezelelweyo. Qwalasela izinto ezincinane, kwaye gcina umoya wakho uphantsi.

VIRGO: Aug 24 - Sep 23.

Alukho lula olu suku ukuba ungakwazi ukuphepha ukudinwa emsebenzini. Kuza kumele uthethe kuvakale kwintlanganiso yosapho. Impumelelo yolu suku ingakukuthenga izinto ezinexabiso kuwe.

LIBRA: Sep 23 - Oct 23.

Kuza kubonakala impumelelo kwimicimbi yakho yabucala nakwezonxibelelwano. Kukho ithuba lokuba ungafumana umsebenzi. Izinto ezincinane zingaphazamisa inqanaba lendlela oziva ngayo.

SCORPIO: Oct 23 - Nov 23.

Kukho ithuba lokuba impumelelo iza kubonakala, kodwa ayizukubonakala ikwinqanaba obulilindele. Awuzuphoxeka kwezothando. Ukuba awunaqabane chitha olu suku ngoncumo ukuze utsale umdla wabesini esohlukileyo kwesakho.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.