Isolezwe lesiXhosa

Umfanekiso ozimeleyo

-

Usihlalo webhodi yakwa SANRAL uthemba Mhambi ethetha kwindibano karhulumen­te wempuma Koloni ekunye NOSANRAL apho babambe indibana ebimalunga nokudakanc­a indlela esele USANRAL eyihambile kulwakhiwo lwendlela empuma Koloni. Le ndibano ibibanjelw­e EICC emonti ngolwesibi­li kule veki. Yimali engapha kwer7 bhiliyoni etyalwe NGUSANRAL ekubeni iqhubekeke neeprojekt­hi kweli phondo jikele kunyakamal­i ka2022/23. Umfanekiso: BHEKI RADEBE

 ?? ??

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa