Isolezwe lesiXhosa

Utwizza uthe jize nger288 000 iseven Stars yasekomani

- PEDRO MAPELO PEDRO.MAPELO@INL.CO.ZA

Iza kuqhuba isizini entsha iseven Stars inamandla emva kokuba ifumene inkxaso kwinkampan­i yeziselo yasempuma Koloni, utwizza. Oku kwenzeke ngexesha elihle kakhulu kanye emva kokunyusel­wa kweseven Stars kwinqanaba elingasent­la ebholeni, IABC Motsepe League, kwiphondo lempuma Koloni.

Ngokutsho kukasosiba weqela, ujan Draghoende­r, injongo yabo ephambili kukuvulela ulutsha lwasekoman­i amathuba okukhula nokulibale­kisa kwizinto eziyingozi. Imali ephume kutwizza yir288 000.

“Abaseki beseven Stars bakholelwa kwelokuba iyingozi ingqondo engasetyen­ziswayo. Sineminyak­a ekumashumi amabini sikhona. Kodwa besingeke sihambe umgama omde ngaphandle kwabaxhasi abafana notwizza,” utshilo udraghoend­er obeneminci­li.

“Injongo yethu ephambili kukwenza umahluko ebantwini bokuhlala. Yiyo lo nto siyivuyela inkxaso esiyinikwa ngutwizza. Iza kulinceda iqela likwazi ukumelana neendleko zokuya emidlalwen­i yemotsepe League kwiindawo ngeendawo kwiphondo lempuma Koloni,” utshilo udraghoend­er kutshanje emva kokwamkela inkxaso katwizza.

Njengokuba iseven Stars iza kube iqhubela phambili nokuthatha inkxaxheba emidlalwen­i yemotsepe League, ukusokola okukhulu ngaphandle kwenkxasom­ali bekuvakala, kodwa umthwalo uza kuba khaphukhap­hu ngoku. Amaqela kunyanzele­kile ahambe ngemoto ukuya kwiindawo ezifana nasemaxesi­beni, emthatha, emonti nasegqeber­ha.

Okwenza amaqela akwimotsep­e League asokole yimali encinci ayifumana kusafa nakwimotse­pe Foundation.

“Amawakawak­a abalandeli bethu abathe tshitshili­li ekomani nakwiindaw­o ezithile empuma Koloni, aza kuvuyela kakhulu abakwenzel­we ngutwizza. Siyakubule­la xa amaqumrhu enza ingeniso kwiindawo zabantu ephinda ayityale ebantwini bokuhlala imali,” itshilo ingxelo ekhutshwe yiseven Stars.

Onke amaphondo anamaqela alishumi elinesitha­ndathu. Ekupheleni kwesizini, aye adibane aphumelele emaphondwe­ni ukuze kuphume amabini aye enyukele kwimotsepe Championsh­ip engazintsi kancinci kwidstv Premiershi­p ekudlala kuyo ooxholovan­e bamaqela ebhola ekhatywayo emzantsi Afrika.

 ?? ?? Izikhulu nabadlali beseven Stars yasekomani besamkela inkxaso esuka kutwizza kwiveki ephelileyo. Umfanekiso: Uthunyelwe
Izikhulu nabadlali beseven Stars yasekomani besamkela inkxaso esuka kutwizza kwiveki ephelileyo. Umfanekiso: Uthunyelwe

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa