Isolezwe lesiXhosa

Ilungisele­la imidlalo yobuhlobo ibafana

- PEDRO MAPELO PEDRO.MAPELO@INL.CO.ZA

ABADLALI beqela lesizwe lebhola ekhatywayo bayilungel­e imidlalo yobuhlobo nangona iveki yabo ingaqalang­a kakuhle.

Umqeqeshi webafana Bafana, uhugo Broos, uvakalise ukuphoxeka kwakhe emva kokuba iqela lakhe lingavunye­lwanga ukusebenzi­sa idobsonvil­le Stadium, indawo ebeliza kuzilolong­ela kuyo.

Kuthe kanti isafa khange iwenze kakuhle amalungise­lelo.

Lo nto imshiye ephoxekile ubroos ozama ukwakha iqela elinokuzib­ekela indawo kwiafrica Cup of Nations elandelayo.

Njengokuba le veki iyeyemidla­lo YEFIFA, umzantsi Afrika ujamelene nemidlalo emibini yobuhlobo.

Kowokuqala, uza kudibana nesierra Leone emalanga ngomgqibel­o, EFNB Stadium.

Omnye uza kudibana kuwo nebotswana ngolwesibi­ni weveki ezayo.

Iqela likabroos libethwe yifrance nemorocco emidlalwen­i yokugqibel­a eliyidlali­leyo.

Okucaciley­o kukuba umqeqeshi ukuphephil­e ukutheleki­sa iqela lakhe namazwe amakhulu kuba engafuni ukophula umoya wabadlali bakhe phambi komdlalo obalulekil­eyo wokuhlakul­ela iafcon.

Akukho bani waziyo nokuba ibotswana nesierra Leone ziya kuyinceda na ibafana Bafana.

Uqale kakuhle ubroos kunyaka ophelileyo ngokuphume­lela imidlalo emine, kodwa yonke into yonakala mhla ibafana Bafana yoyiswa yighana ngendlela enebatha emidlalwen­i yamazwe abezama indlela yokuya kwitumente yehlabathi.

Ibafana Bafana iza kudibana neliberia emdlalweni ohlakulela iafcon olandelayo.

“Ndikhethe isierra Leone ngoba idlala umdlalo ofanayo neliberia esiza kudlala nayo kunyaka ozayo,” utshilo ubroos ethethelel­a ukukhetha iqela elisezants­i kakhulu kumanqwanq­wa wefifa.

“Sinemidlal­o emibini ebalulekil­eyo esiza kuyidlala neliberia. Ukudlala nesierra Leone kuyasinced­isa kumalungis­elelo wethu. Yona ibotswana siyikhwebi­le ngoba ndathi ndifuna imidlalo emibini kule nyanga,” utshilo ubroos.

Okothuse umzi kukuchonga uthemba Zwane awayethe mdala ngaphambil­i.

Omnye umdlali obengekho ekuqaleni kodwa oye wabizwa ngusiyanda Xulu ongene endaweni kathabang Phete oye wonzakala.

 ?? ?? Uhugo Broos ngumqeqesh­i webafana Bafana. Umfanekiso: Sydney Mahlangu/ Backpagepi­x
Uhugo Broos ngumqeqesh­i webafana Bafana. Umfanekiso: Sydney Mahlangu/ Backpagepi­x

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa