Kangivumelani nokushiwo uMotsoaledi ngonogada ezibhedlela

Isolezwe ngeSonto - - IMIBONO -

MHLELI: Ngibonge ithuba lokuveza umbono wami oqonde ngqo kubaba uMotsoaledi

(Dkt Aron) ophethe eMnyangweni wezeMpilo, mayelana nenkulumo ayenza kumabonwakude ngokungena kwezigebengu esibhedlela thizeni, zadubula odokotela.

Iyathusa indlela akhuluma ngayo uma ethi kusafanele ibhekisiswe indlela onogada abasebenza ngayo ezibhedlela. Yebo, uqinisile vele kufanele ibhekisiswe.

Okokuqala zona lezi zinkampani ezigada izibhedlela ezabo kanye laba abagcwele ePhalamende.

Isidingo sokukhuluma kumabonwakude nasemsakazweni athi onogada babaleka bebalekela izigebengu, yena-ke ngokwakhe kwakufanele benze njani?

Kukaningi sibona amaphoyisa ebaleka ephethe izinhlokohlela zezibhamu ebalekela izigebengu.

Angithi yibona kanye ongqongqoshe abathi kwezinye izibhedlela onogada bangaziphathi izibhamu? Kusho ukuthi onogada kwakufanele baziphonse ezigebengwini zibadubule bafe ngoba abalutho?

Okubuhlungu wukuthi labo nogada bahola imali engekho. Mina ngokwami asikho isidingo sokuthi ungaze uziphonse ezigebengwini eziphethe izibhamu ngoba vele uma ufa lapho ngeke uthole ngisho isenti leli elimnyama elivela emnyangweni.

Kukangaki sibona onogada belunywa yiziguli kodwa bangatholi ngisho indibilishi le emnyama evela emnyangweni?

Kufanele uBaba uMotsoaledi axolise konogada, aphinde atshele ozakwabo laba anabo ePhalamende banikeze onogada izibhamu.

Akekho umuntu ongaziphonsa ezigebengwini engaphethe lutho.

Mina ngokwami ngiyasincoma isenzo sonogada ngokubalekela izigebengu.

Uma wenze umsebenzi oncomekayo ayikho vele into oyitholayo uma ungunogada ezibhedlela zikahulumeni, kufika ungqongoshe akuxhawule, uvele ephephandabeni kuphele kanjalo. Pho isiphi isidingo sokuziphonsa ezigebengwini?

Mzokhona Mdu Gcabashe

KWANYAVU

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.