AKE SIKWAZI

Isolezwe ngeSonto - - ABANTU -

kobhejane,” kusho uThemba.

Uthe abantu abangathuki ngoba akazile ukuzovala isikhala sika-Alfred Ntombela, umlingisi omfishane ojwayele ukuvela emafilimini kaLeon.

“Abantu abaningi bacabanga ukuthi ngizovala isikhala sakhe. Akunjalo, ngiyamhlonipha kakhulu ubaba, mdala kunami. Usehambe ibanga elide noLeon Schuster. Ngifuna nje ukuqondisa lokho , abantu bangathi uShorty akasekho. Abantu engibukela kakhulu kubona benoLeon. Kuyisibusiso ukusebenza noLeon, ithuba lami lokuthi ngibone ukuthi usebenza kanjani, ngincele ulwazi,” kusho uThembalethu.

Echaza ngaye uthe uzalwa uMnuz Kenneth Ntuli noNkk Nokuthula Ntuli abangabokudabuka esifundazweni iKwaZulu-Natal kodwa asebezinze eGoli.

Uthe uyena omdala kubo, ulanywa abafowabo ababili, uZethembe noMsizi Ntuli.

Uzalwe eVosloorus, eGoli, ngo-1991 kodwa wakhulela eMandeni njengoba unina wayefundela ubuthishela eNtuzuma College.

Uqale ukufunda isikole eGermiston, eGoli, amabanga aphansi uwafunde ePrimrose Primary, waphothula u-matric eDawnview High ngo-2009.

Ngo-2013 utheswe iziqu zeBachelor of Arts e-AFDA ngemuva kokuqeda izifundo zakhe zokuba ngumqondisi nombhali wamafilimu.

Ukubukeka kwakhe njengengane uthe kumhlukumeze kakhulu esafunda

isikole.

“Awuziboni ukuthi uhlukile kuze kufike isikhathi sokuhlukumezeka nokuthi abantu bakugqamise ukuhluka kwakho. Ngisafunda uGrade 1 ngangingaboni ukuthi ngimfishane ngoba sasilingana. Abazali bami babebona ukuthi umfana kukhona lapho ebambeke khona kodwa bangakugqamisa lokho ngoba babengithanda. Kwaqala abafundi abadala kunami befuna ukungiqubula, bengidusha, bengibiza ngamagama oshoti bhodlela,” kusho uThembalethu.

Uthe kwaba buhlungu ngoba waqala wabona ukuthi kukhona umehluko phakathi kwakhe nezinye izingane.

“Iminyaka ibisho okunye kodwa umzimba ubonisa okwawo. Kwaba nzima kakhulu esikoleni samabanga aphezulu, uma ufika abafundi abaku-matric bade futhi bakhulu. Ngeke ngikhohlwe kugijinywa esikoleni omunye umfowethu owavele wangiqukula wangiphathisa okwengane, elokhu engishushuzela abantu behleka. Esikoleni ngangidume ngokuba mfishane,” kusho uThembalethu.

Uthe abaningi babemgcona ngoba bezama ukuhlekisa kubangani babo kodwa bengacabangi ukuthi isenzo sabo simhlukumeza kangakanani.

Uthando lokulingisa uthe luqale esafunda amabanga aphansi ngesikhathi ethola ithuba lokulingisa emdlalweni wesikole.

“Ngaqala lapho ukuyithanda le nto yokulingisa, ngilokhu ngidlala emdlalweni eyahlukene. Ngiqhubekile noma sengiseDawnview High. Umama waze wangifunela i-agent okuyilapho engiqale khona ngenza izikhangiso okubalwa Sunlight, Aquafresh, Vodacom. Kuba isibusiso ukuthola ithalente lakho usemncane,” kusho uThembalethu.

Ukulingisa uthe kwamsiza ukuthi abe nokuzethemba, agqugquzeleke nasempilweni ukuthi abambelele kulokhu akuthandayo. Ukusindiswa nokwesekwa abazali, uthe kumsizile ukuthi akhule angazenyezi.

Uqhube wathi uqale ukugqama ekulingiseni efunda u-grade 10, edlala indawo kaPule, ingane kaSuffocate (Mduduzi Mabaso).

Ngemuva kweRhythm City uthe ube eselingisa emdlalweni wezingane iNtunjambili nakwiSoul Buddyz 5.

Uveze ukuthi unenkampani yakhe, iThemba Talks Mind, lapho egqugquzela khona abantu abasha ngokuziphatha nokusebenza kanzima ukuze bafeze amaphupho abo.

Une-foundation iJust Sow lapho benakekela izingane ezisencane ngezikhathi zamaholidi ngenhloso yokuzibonisa impilo ngaphandle kwesikole.

Unomaqondana afisa ukumshada eminyakeni embalwa ezayo.

Akanazo izingane.

Unesifiso sokugqugquzela abantu abasha ngokuzigcinela umshado.

Uthanda ukudla amahamburger nama-ribs. UyiBhakabhaka lokuqina. Uthanda umculo wokholo, RnB ne-deep house.

Useke wavakashela kwaIsrael.

Usafisa ukuvakashela e-United States of America naseRome.

Isiqubulo sakhe sithi ungabuki isiqu sakho ngalokhu uNkulunkulu akubekele khona nokuthi ukuqala kokuhlakanipha ukwesaba uJehova.

Ukhonza eHope of Glory Tabernacle.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.