IPASI NESIPESHELI

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA -

lokungavumeli abafundi ukuthi baphinde amakilasi kuze kube kabili.

Lokho kuchaza ukuthi noma umfundi efeyilile udluliselwa ekilasini elilandelayo.

LOKHO kunamuphi umthelela ekudlulisweni kwabo?

INKINGA ukuthi uma sebefike kwaGrade

12, kuyabhekwa ukuthi bebedlulisiwe yini emakilasini angemuva, bese kuba nezifundo abangavunyelwa ukuthi bazibhale ekupheleni konyaka yize bezifundiswa phakathi nonyaka.

Lokho kusho ukuthi noma angaziphasa zonke izifundo avumeleke ukuzibhala, ngeke aphumelele ka-matric ngoba kunezifundo ezingekho.

KUSHO ukuthini lokho kumfundi obhekene

KUSUKE sekukuyena ukuthi uyaqhubeka yini nokufunda u-matric noma uyayeka ngoba usuke azi ukuthi ngeke aphumelele kulowo nyaka.

Iningi labo bayasiyeka isikole ngenxa yokuthi yinto abasuke sebedelelana ngayo bebodwa esikoleni.

KUTHOLAKALA kanjani pho ukuthi isibalo sabaphasile senyukile uma kukhona abafundi abangavunyelwe ukuqhubekela phambili ngenxa yokungazibhali zonke izifundo yize bephasile?

INKINGA enkulu ukuthi abafundi abasuke bengazozibhala zonke izifundo abafakwa ohlwini lwabazobhala izivivinyo zokuphela konyaka.

Amaphesenti avezelwa umphakathi ngokuphasa kwabafundi asuke ethathelwe kubafundi abambalwa ababhalile.

SIKHONA isibonelo ongangenzela sona esicacisa lokho okushoyo?

NOMA ngingeke ngiwadalule amagama ezikole engizaziyo okwenzeka kuzona kanje, kodwa kukhona ebesithi uma sifika kusona kuvezwe abafundi baka-matric abangu-99. Kusona sithole ukuthi kuphaswe ngo-78%.

Okusididile ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi u-matric uphase ngo-78% ekubeni kuphase abangu-28 kuphela.

Sithole ukuthi kulaba bafundi abangu-99 kufakwe ohlwini abangu-36 kuphela abebethathwa ngokuthi baku-matric ngokugcwele.

U-78% uphume ngokuthi kuphase abangu-28 kwabangu-36.

IKUPHI okungenziwa ukunqanda lesi simo?

KUZOMELE uhulumeni alalele izikhalo zothisha zokuthi kungabi nabo abafundi abaningi ekilasini elilodwa. Kwezinye izikole uthisha oyedwa ufundisa abafundi baka-matric abangu-85 esikhundleni sabangu-30.

Lokho kwenza angakwazi ukunaka zonke izinkinga zabafundi ngenxa yobuningi babo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.