Akuthandazelwe uSathane oshaya ivosho emabandleni

Isolezwe - - IMIBONO -

ZIHLOBO zokumkhonza uThixo ngicela nihlanganyele nami sikhuleke ndawonye ukuze sikwazi ukunqoba uSathane oshaya ivosho emabandleni. Ngaphambi kokuthi singene ebhandeni lomkhuleko ngifuna sivumelane ngokuthi uSathane akaphili emathaveni lapho kumimilitwa khona izidakamizwa. Singabazalwane kufanele simvume ukuthi uSathane unguchwepheshe omdala womlingi ongumzenzisi okwazi ukuphila emabandleni lapho kudunyiswa khona uNkulunkulu. Okufike kudide amakholwa ngoSathane wukuthi akawashayi amagogogo uma ezongena kuwona kodwa uhuba aze akhase phansi uLusifa.

Bazalwane kule ngosi yanamuhla ngithi angikuveze ukuthi baningi omama mfundisi asebexoxe noVolos bemtshela ukuthi sebevilapha ngisho ukwethamela izinkonzo ngenxa yabazalwane abahlala bagovoze babheke ngakubefundisi. Omama bathi sebehlulekile ukuthi baphile emoyeni kodwa kube kunabazalwane abaphila enyameni. Okufike kucike kakhulu wukuthi umama umfundisi bagqoka ngendlela ehloniphekile ekhombisa ukuthi basenkonzweni kodwa uthole ukuthi abazalwane bagqoke sengathi baya emdansweni wasethaveni.

Omam’ umfundisi bathi bayakuqonda ukuthi akufanele abazalwane bagqokise okogogo abadala kodwa akufanele bagqoke bazishune kuze kweqe. Kuyabakhubekisa omam’ umfundisi ukubona umzalwane egqoke ingubo okanye isiketi esimubamba simuthi thaqa, siphinde sibe nomqhewu omude oveza amathanga. Athi umzalwane esegqoke ngendlela eyephula umoya aphinde athande ukulokhu ecula edansa anyakazise esingezansi ngendlela esakugabisa. MaSolezwe kuyiqiniso ukuthi asikho isono sokuthi umuntu uveze ikliveji yakhe esontweni kodwa kuyawephula umoya ukubona umzalwane esemfuthweni wokuveza ikliveji. Isimo sibanzima kakhulu uma uthola ukuthi ebandleni okhonza kulona abazalwane baqhudelana ngokugabisa ngamakliveji. Lokho kuholela ekutheni kuthi kuqhubeka inkonzo kube sekunabazalwane besilisa asebendwazile bengasafundi neBhayibheli belibele ukulobizela amakliveji.

Omunye umam’ umfundisi engixoxe naye ngale nkinga yabazalwane abayizilingo enkonzweni, ukhulume kwezwakala ukuthi udiniwe ngoba uthi usezame kaningi ukulwa nalesi sihlava kodwa asinqobeki. Uma echaza uthi usehluleke eseqhamuke nomqondo wokuthi kube nezikhafu zokwemboza amadolo kubazalwane abahlala phambili enkonzweni. Uthi okufike kucike wukuthi abazalwane abafuni ukwemboza amadolo ngezikhafu, kunalokho bavele bazigaxe emahlombe baqhubeke bagovozele abefundisi nabashumayeli.

Omunye umama ongathandanga ukudalulwa ngenxa yokuvikela isithunzi sebandla lakhe uthe: “Kuvele kuthi mangihayize ngishiye inkonzo iphakathi uma ngibona abazalwane begabisela indoda yami ngamathanga”.

Uthi uyafisa ukwazi ukuthi bona abazalwane bangathanda yini uma kungamadoda abo lawa ahehwa ngamathanga masonto onke.

OkaVolos ufisa abazalwane bangakhubeki ngale nkulumo yakhe ngoba omama sebekhubeke kakhulu ngale nkinga yokufenswa kwabefundisi. Okufanele kwenzeke wukuthi sibumbaneni sibe moya munye sikhulekele ukunqotshwa kwaleli dimoni eliwumoya wokufensa ohlasele emabandleni.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.