Nginenkinga yesoka elondla ingane okungeyona eyalo

EZOTHANDO

Isolezwe - - IMIBONO - MO NO-PHINDI

UMBUZO: Ngiqale ukuhlala nesoka lami emva kokungilobola. Savumelana ngokuhlala ndawonye uma ngithola umsebenzi eduze nala ehlala ngakhona. Sakubona njengendlela yokonga imali njengoba sesizoshada ngokusemthethweni maduze. Sixabana nsuku zonke sibanga izinto ezincane. Isoka lami selize lacela ukuthi ngibuyele endaweni yami ngoba sengathi eyokuhlala ndawonye singakashadi ayisebenzi. Nginovalo lokuthi uma ngiphuma luzokwehla uthando lwethu. Ngenzenjani?

Igama Ligodliwe, eWoodlands Impendulo: Akuwona umqondo omuhle ukuhlala ndawonye ningakashadi noma bekhona abantu abakwenzayo lokhu. Kepha lokhu akusho ukuthi ngeke nixabane uma senishadile kodwa uma senishadile akukho ukubalekela izinkinga zenu. Nihlala phansi nizisombulule zize zilunge, akufani nokuhlalisana lapho omunye ekwazi ukuphuma abheke kwenye indawo izinto uma sezingahambi kahle. Ungasithathi kabi isinqumo sesoka lakho. Sibona ukuthi alifuni ukuthi kufike ilanga lomshado senikhathele ukulwa. Okubalulekile wukuthi niqhubeke nokwenza izinto ezikhulisa uthando lwenu njengokuchitha isikhathi ndawonye. Kuhle nokuthi nibhekisise ukuthi yini kahle le enixabanisayo seningasekho eduze nomunye ukuze ningangeni emshadweni nezinto ezingeke ziwakhe umshado wenu. Umbuzo: Nginenkinga yesoka elondla ingane ekungeyona elayo. Isoka lami lahlukana nowesifazane othize eminyakeni emithathu edlule kodwa ngithuke ngoma uma ngithola ukuthi namanje usondla ingane yalo wesifazane okungesiyo ngisho neyakhe. Uma ngimbuza ungitshele ukuthi usayondla ingane ngoba umama wayo akasebenzi. Okungixakayo kodwa wukuthi eyami, nayo ekungeyona eyakhe, akayenzeli lutho ngoba ethi mina ngiyasebenzi. Onjani ozokondlelwa kodwa mina kumele ngizizabalazele? Alikho ngempela iqiniso emhlabeni. Ngeke mina ngiyimele lento. Usisi akazame kwenye indawo hhayi esokeni lami.

Igama ligodliwe, eNanda Impendulo: Isoka lakho lingumuntu onesihe ngempela. Kusobala ukuthi uyazwelana kakhulu nalo wesifazaney ingakho ebona kungumsebenzi wakhe ukuqhubeka nokondla ingane okungeyona eyakhe noma bengasekho ndawonye.

Lento ayenzayo inobungozi ngoba ingenza umama wengane angasiboni isidingo sokuzimela ngoba naku isoka lakho lisaqhubeka nokunakekela ingane yakhe. Zama indlela yokuthi niyikhulume le ndaba nesoka lakho ngaphandle kokuphakamisa imimoya nokufaka indaba yengane yakho ngoba awufuni ukuthi ucabange ukuthi umonazela eyakho ingane. Menze abone ukuthi isenzo sakhe sikwenza ucabange ukuthi usamthanda lo wesifazane. Phela ngelinye ilanga nani niyoba nowenu umndeni ngakho kubalulekile ukuthi isoka lakho lizinikele ngokuphelele othandweni lwenu. Uma uyikhuluma kahle nangenhlonipho le ndaba uzoyibona ngendlela nawe oyibona ngayo. Sikufisela inhlanhla. Umbuzo: Ngishadelwe ngoDisemba odlule. Ngesikhathi silungiselela umshado silulekwe uMfundisi owabalula ukubaluleka bokujabulela izinto ezifanayo njengabantu abashadile. Mina ngizithandela ibhola nokuchitha isikhathi nabangani bami kanti unkosikazi wami akakufuni kokubili loku. Unenkinga nabangani bami ngoba uthi abashadile, abasebenzi futhi banokungathembeki kubantu abathandana nabo. Mina anginankinga nabo ngoba abaphazamisi lutho emshadweni wami. Ngicela ningisize ukuxazulula lolu daba.

Mazwi, ePort Shepstone Impendulo:

Ukuthanda izinto ezifanayo uma nishadile kuyinto enhle kodwa akuyona into okungathiwa kumele ngempela yenzeke ukuze umshado wenu uphumelele. Singabantu sidalwe ngendlela eyehlukile okusho ukuthi nezinto esizithandayo zizohluka ezikhathini eziningi. Thina sibona kuyinto enhle ukuthanda izinto ezingafani ngoba kuzochaza ukuthi nizofunda komunye nomunye. Kuyakhathaza ukushada nomuntu othanda izinto ezithandwa nguwe, nowenza izinto ezithandwa nguwe. Kwesinye isikhathi kuhle ukuzibona wenza into ongakaze ucabange ukuthi uyoke uyenza ngenxa yomuntu oshade naye. Kweyabangani unkosikazi wakho unalo iphuzu ngoba wena usushadile ngakho kubalulekile ukuthi uhamba nabantu abanjani. Ngeke uqhubeke nokuhlala nabantu abangaziphethe ngendlela ngoba lokho kuzokwenza unkosikazi wakho angakuthembi nawe. Siyazi ukuthi kungenzeka ukuthi wena uziphethe kahle kodwa kuhle ukuhlonipha unkosikazi wakho ezintweni ezinjengalezi. Asisho ukuthi balaxaze abangani bakho kodwa zama ngayo yonke indlela ukuthi ungahlali nabo isikhathi esiningi phela kulula ukuzibona nawe sewenza into eyenziwa ngabangani bakho ungaqondile.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.