Knys­na nie ge­reed vir ‘gas­te’

Knysna-Plett Herald - - Letters | Briewe - W­hen the Knys­na mu­ni­ci­pa­li­ty was ap­pro­a­ched for com­ment re­gar­ding this let­ter, this was their of­fi­ci­al stan­ce: “The con­tent of this let­ter is of po­li­ti­cal na­tu­re, ple­a­se re­fer it to the De­mo­cra­tic Al­li­an­ce.” The­re was no re­spon­se from the DA.

Jo­hann Vos­loo, Knys­na:

In Jackie Kru­ger se ar­ti­kel “Knys­na soek drin­gend be­leg­gers” (Die Bur­ger 20 Fe­bru­a­rie 2018), sê mnr Kam C­het­ty, die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, dat hul­le dit mak­li­ker wil maak om sa­ke in gro­ter Knys­na te doen en romp­slomp uit te ska­kel. ‘n Uit­ste­ken­de ge­dag­te, maar mnr C­het­ty, as jou huis stuk­kend is moet jy eers reg­maak voor­dat jy gas­te nooi.

Mnr C­het­ty kan ge­rus eers vir He­len Zil­le uit­nooi om die DA lei­er M­mu­si Mai­ma­ne Knys­na toe te bring voor die re­ël van e­ni­ge kon­fe­ren­sie. Hy moet ‘n be­stek­op­na­me kom doen oor die ag­ter­uit­gang van hier­die eens prag­ti­ge dorp. Spra­ke van pa­tro­naat­skap en ge­kom­pro­mit­teer­de amp­te­na­re vier hoog­ty.

Va­kan­te pos­te word blyk­baar laat ge­ad­ver­teer en met on­ge­kwa­li­fi­seer­de ty­de­li­ke per­so­neel ge­vul. In baie ge­val­le wan­neer ‘n pos wel ge­ad­ver­teer word is daar glo ‘n vreem­de klou­su­le by, iets soos “on­ly in-hou­se ap­pli­ca­ti­ons will be con­si­de­red”. Wie moet aan­ge­stel word, on­ge­kwa­li­fi­seer­de per­so­neel?

Met ten­ders vind die teen­oor­ge­stel­de skyn­baar plaas. Swak be­woor­de en on­vol­le­di­ge ten­ders word wyd ver­sprei. Dit wil voor­kom of al hoe meer ten­ders aan on­be­hol­pe Oos-Kaap­se maat­skap­pye toe­ge­ken word ter­wyl daar uit­ste­ken­de plaas­li­ke fir­mas be­skik­baar is. Knys­na se in­fra­struk­tuur en in­stand­hou­ding is een van die min Wes-Kaap­se DA-be­heer­de mu­ni­si­pa­li­tei­te wat mee­ding met die s­wak­ste ver­val­le dor­pe in die Oos-Kaap.

Die DA-bur­ger­mees­ter en -raads­le­de het een­pa­rig saam met die op­po­si­sie ge­stem vir hul­le mak­si­mum sa­la­ris­ver­ho­ging. Ver­der het hul­le ook n maan­de­lik­se R3 500 kon­tant sel­foon­toe­laag aan hul­self toe­ge­ken om te span­deer soos hul­le wil. Daar is nog ‘n lang lys on­ge­rymd­he­de wat by die dag lan­ger word. Zu­ma is weg, maar hier stoom sy na­la­ten­skap nog rus­tig voort.

Knys­na het drin­gend be­gin­sel­vas­te, e­tie­se, o­n­af­hank­li­ke kan­di­da­te no­dig vir die vol­gen­de ver­kie­sing, wat haal­ba­re doel­wit­te na­streef.

En­g­lish trans­la­ti­on:

In Jackie Kru­ger’s ar­ti­cle “Knys­na ur­gent­ly needs in­ves­tors” (Die Bur­ger 20 Fe­bru­a­ry 2018), mu­ni­ci­pal ma­na­ger Kam C­het­ty says t­hey want to ma­ke it e­a­sier to do bu­si­ness in G­re­a­ter Knys­na and cut out the red ta­pe. An ex­cel­lent i­dea, but Mr C­het­ty, if your hou­se is in dis­re­pair you must first fix it be­fo­re in­vi­ting gue­sts.

Mr C­het­ty would do well to first in­vi­te He­len Zit­te ZIL­LE to bring DA le­a­der M­mu­si Mai­ma­ne to Knys­na be­fo­re or­ga­ni­sing any con­fe­ren­ce. He must do a sur­vey of the de­cli­ne of this on­ce beau­ti­ful to­wn. Pa­tro­na­ge and com­pro­mi­sed of­fi­ci­als are the talk of the to­wn.

Va­can­cies are ad­ver­ti­sed la­te and fil­led with un­qua­li­fied tem­po­ra­ry per­son­nel. In ma­ny in­stan­ces, w­hen a post does get ad­ver­ti­sed, the­re is ap­pa­rent­ly an ad­di­ti­o­nal clau­se in the li­ne of “On­ly in-hou­se ap­pli­ca­ti­ons will be con­si­de­red”. Who must be ap­poin­ted, un­qua­li­fied per­son­nel?

W­hen it co­mes to ten­ders, ap­pa­rent­ly the op­po­si­te hap­pens. Poor­ly wor­ded and in­com­ple­te ten­ders are dis­tri­bu­ted wi­de­ly. It would ap­pear as if mo­re and mo­re ten­ders are being a­war­ded to in­com­pe­tent Eas­tern Ca­pe com­pa­nies w­hi­le the­re are ex­cel­lent local firms a­vai­la­ble. Knys­na’s in­fra­struc­tu­re and main­te­nan­ce boil do­wn to the to­wn being one of the few We­stern Ca­pe DA-run mu­ni­ci­pa­li­ties that could com­pe­te with the poor­est, di­la­pi­da­ted towns in the Eas­tern Ca­pe.

The DA ma­yor and coun­cil­lors vo­ted u­na­ni­mous­ly with the op­po­si­ti­on in fa­vour of max­i­mum sa­la­ry in­cre­a­ses. Ad­di­ti­o­nal­ly, t­hey ap­pro­ved a monthly R3 500 cash cel­lp­ho­ne al­lo­wan­ce to be spent at will. The­re is a long list of ir­re­gu­la­ri­ties, which gets lon­ger by the day. Zu­ma is go­ne, but he­re his le­ga­cy ste­ams a­he­ad at a ste­a­dy pa­ce.

Knys­na ur­gent­ly needs prin­ci­pled, e­thi­cal, in­de­pen­dent can­di­da­tes for the next e­lecti­on, who will stri­ve for at­tai­na­ble go­als.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.