Ge­tui­e­nis: Pas­toor bly sterk deur diep waters

Sy het din­ge deur­ge­maak wat baie van ons sou knak, maar haar ge­loof in die He­re het haar al­tyd deur­ge­dra en sy staan sterk.

Kuier - - Inhoud - DEUR CLYDE ADAMS-VISTER

Wan­neer ’ n mens na pas­toor Pa­tri­cia No­ble (46) se le­wens­ver­haal luis­ter, kan jy nie help om te won­der hoe hier­die vrou nog ’n lied in haar hart kan hê nie, want sy moes let­ter­lik al dood ge­wees het.

Maar Pa­tri­cia won­der nie, want sy weet dis net die goed­heid en guns van God wat haar ge­dra het deur groot hart­seer, ver­lies en ’ n do­de­li­ke hart­siek­te wat haar le­we al be­dreig het.

Pa­tri­cia van Mit­chells Plain op die Kaap­se Vlak­te kom uit ’ n groot ge­sin en is die jong­ste van 22 kinders, maar teen die tyd wat sy ge­bo­re is, was 12 sib­be reeds dood. Van hul­le is dood om­dat hul­le siek was en nie no­di­ge me­die­se sorg kon kry nie en ’ n paar het ver­kool toe die ge­sin se sink­hok af­ge­brand het.

Pa­tri­cia self is van kinds­been af ge­teis­ter deur kwa­le en met haar eer­ste swan­ger­skap het ge­was­se op haar baar­moe- der ont­wik­kel, wat elf o­pe­ra­sies ge­verg het om te ver­wy­der. Be­hal­we daar­voor het Pa­tri­cia, ’n di­a­beet, ook aan er­ge post­na­ta­le de­pres­sie ge­ly en ’n be­roer­te ge­had wat haar lin­ker­kant ver­lam het. Be­hal­we die oor­le­de 12 sib­be, het sy nóg vier broers tus­sen 2005 en 2007 ver­loor. En in 2009 het Pa­tri­cia ’n erns­ti­ge hart­o­pe­ra­sie ge­had en dok­ters het voor­spel dat sy net vir ses maan­de daar­na nog sou leef.

KRY KRAG VAN GOD

Te mid­de van al die uit­da­gings het Pa­tri­cia, wat van­dag ook in die be­die­ning staan, se ge­loofs­boot­jie nooit ge­wan­kel nie. Sy glo dis God wat haar staan­de hou.

Sy wil nou haar ge­tui­e­nis ge­bruik om an­der vroue te in­spi­reer en te be­mag­tig.

Pa­tri­cia ont­hou sy moes van kleins af haar­self staal vir die uit­da­gings wat die le­we vir haar en haar fa­mi­lie in­ge­hou het. Sy moes ook al vroeg leer vre­de maak dat die dood nie vir ’ n uit­no­di­ging wag nie. Sy ont­hou ook hoe swaar die le­we was in hul sink­hok­kie­dae in Park­wood tot hul twee­slaap­ka­mer­woon­stel in die courts van La­ven­der Hill op die Kaap­se Vlak­te. Toe haar pa, Nor­man, boon­op s­terf toe sy drie was en haar ma, Le­na, 11 kinders al­leen moes groot­maak, was die las swaar op antie Le­na se skou­ers.

“Ek het vroeg in my le­we ver­ant­woor­de­lik­he­de aan­ge­leer en is dank­baar daar­voor, want ek kon my ma help met din­ge in die huis. Die ou­to­ri­teit wat my ma moes neem om twee ou­ers se rol­le te speel ná my pa se dood, het ek baie ad­mi­re. Sy het ’ n klomp seuns groot­ge­maak tot re­spek­vol­le mans in ’ n ben­de­ge­teis­ter­de ge­bied,” ver­tel Pa­tri­cia.

Hoe­wel Pa­tri­cia in ’n huis groot­ge­word het waar haar ou­ers van ver­skil­len­de ge­lo­we, Chris­ten en Islam, was en dit vir haar ver­war­rend was het sy haar le­we op 16 vir die He­re ge­gee.

1. Die He­re is my her­der, ek kom niks kort nie. 3. Hy gee my nu­we krag. Hy lei my op die reg­te paaie tot die eer van Sy Naam. 4. Selfs al gaan ek deur don­ker diep­tes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U han­de is ek vei­lig. Psalm 23 Die ou­to­ri­teit wat my ma moes neem om twee ou­ers se rol­le te speel ná my pa se dood, het ek baie ad­mi­re. Sy het ’n klomp seuns groot­ge­maak tot re­spek­vol­le mans in ’n ben­de­ge­teis­ter­de ge­bied. PA­TRI­CIA NO­BLE

“Ek­het­nie­S on­dag­skool­ge­loop­soos­an­der­k in­ders­of­op­’ n­Vry­dag­in­die­mos­kee­gaan­bid­nie ,­maar­nog­tans­was­daar­hier­die­ver­lan­ge­van­jongs­af­om­iets­ho­ër­as­m y­s­elf­te­dien.­A s­ek­t e­rug­dink,kan­ek­net­dank baar­wees­dat­ek­dieHe­re­se­hand­op­so­’ n­vroeë­ou­der­dom­kon­vind,”­sê­sy .

STORMS WOED

Maar­dit­het­egt er­nie­bet e­ken­dat­haar­le­we­as­’ n­toe­ge­wy­de­Chris­ten­nou­son­der­uit­da­gings­sou­w ees­nie.­In­teen­deel,dis­waar­baie­van­haar­uit da­gings­as­jong­vol­was­se­ne­be­gin­het­en­waar­sy­juis­op­haar­ge­loof­moes­st eun­om­staan­de­t e­bly.­Ge­luk kig­het­sy­haar­man,­T heo,­van­dag­’n­bis­kop,­ont­moet­en­kor t­ná­haar18de­ver­jaar­dag­met­hom­ge­tr ou.­Pa­tri­ci­a­het­ses­maan­de­lat er­hul­eerst e­seun­v er­wag.

As­’n­God­vre­sen­de­paar tjie­het­hul­le­baie­moei­li­ke­t ye­saam­deur ge­maak,maar­met­die­Her e­se­ge­na­de­alt yd­an­der­kant­uit­ge­kom.

“Met­my­eer­ste­swan­ger­skap­het­’ nge­was­op­m y­baar­moe­der­ont wik­kel.­My­eer­ste­van­11­o­pe­ra­sies­om­die­ge­was­t e­ver­wy­der,­het­gev olg­ná­m y­eer­ste­swan­ger­skap.­En­met­die­ge­boor te­van­m yt­wee­de­kind­het­ek­post­na­ta­le­de­pr es­sie­ont­wik­kel.­My­ba­ba­was­ko­liek­en­ek­het­dit­nie­v er­staan­nie.­Ek­het­net­de­pr es­sief­ge­voel­en­ge­huil ,”­ver­tel­Pa­tri­cia.­Toe­sy­ui­t­ein­de­lik­’n­dok­ter­raad­pleeg,­was­sy­da­de­lik­in­’ n­men­tal­he­alth-hos­pi­taal­virer­ge­post­na­ta­le­de­pr es­sie­op­ge­neem.­S y­was­vir­17­maan­de­be­han­del .­Haar­ba­ba­was­toe­net­’ n­paar­maan­de­oud .

Toe­ Pa t r i c i a­ ont­slaan­ word ,­ was­ die­ ba­ba­ van­ die­ bot­tel­ af­ en­ het­ reeds­ be­gin­loop.­“Dit­was­’ n­ e­mo­si­o­ne­le­ saak ,­ wan­tek­ het­ die­ klein­ din­ge­tjies­ ge­mis .­Dit­was’n­ moei­li­ke­ aan­pas­sing­e n­ het­ ge­voel­ o­fek ­17­ maan­de­ ag­ter­wa s­met­ my­ le­we .­ Ek­het­ met­ lof-en-aan­bid­ding ses­sies­ be­gin­by­ diens­te­ en­ glo­ dit­ het­ die­ laas­te­ de­pres­sie­ weg­ge­vat ,”­ sê­ sy .

Pa­tri­cia­was­sk aars­hier­deur­of­sy­k ry­’nbe­roer­te­op­24­wat­haar­lin­kerk ant­ver­lam­het.­M aar­weer­eens­het­sy­st erk­ge­staan­in­haar­ge­loof­en­ge­glo­“H y­gaan­deur­kom­op­S y­tyd”.

Pa­tri­cia­het­egt er­net­w eer­op­haar­voe­te­ge­kom­t oe­die­dood­van­vier­van­haar­broers­tus­sen­2005­en­2007­hul­fa- mi­lie­hard­tref.­Dit­het­al­die­her­in­ne­rin­ge­van­die­eens­“dans-met-die-dood-tyd­perk”­te­rug­ge­bring.­Pa­tri­cia­het­in­2005kin­der­siel­kun­de­be­gin­studeer,­maar­weens­die­trau­ma­van­haar­br oers­ses­terf­tes,­was­sy­e­mo­si­o­neel­nie­op­ge­was­se­vir­haar­stu­dies­nie .­(Sy­het­nog­vier­le­wen­de­broers­en­een­sust er,­van­wie­een­broer­tans­in­’ n­k ri­tie­ke­toe­stand­in­die­hos­pi­taal­lê.)

Pa­tri­cia­het­in­hier die­tyd­perk­toe­haar­broers­af­ge­sterf­het,­die­dokt er­gaan­sien.Die­dok­ter­het­agt er­ge­kom­iets­is­f out­met­haar­har t.­Sy­is­uit ein­de­lik­met­is­che­mic­he­ar t­di­se­a­se­ge­di­ag no­seer­en­haar­toe­stand­was­só­er g­dat­sy­’ n­ope -hart­o­pe­ra­sie­moes­on­der gaan.

“My­gees­was­nie­r eg­nie­vir­die­o­pe­ra­sie­nie­en­ek­het­dit­uit ge­stel­en­uit ge­stel.­Ek­het­gew eet­God­sou­m y­sê­wan- neer­ek­moet­v oort­gaan,­tog­was­e­kweer­eens­hoop­vol­in­God­deur­hier die­fa­se.­Dit­was­ook­’ n­e­mo­si­o­ne­le­be­vin­ding­dat­die­di­se­a­se­wat­ek­het,­dalk­’ n­fa­mi­lie­di­se­a­se­is­en­die­oor­saak­van­m y­broers,ve­le­fa­mi­lie­le­de­en­pa­se­dood­was .­E­kwas­die­ge­luk ki­ge­een­om­v oor­af­ge­di­ag­no­seer­te­word­en­be­han­de­ling­kon­vind.­Ek­het­’ n­groot­on­der­steu­nings­net­werk­deur­die­he­le­pr o­ses­ge­had­en­i­se­wig­dank­baar­daar voor.”

Pa­tri­cia­is­t oe­in­Okt o­ber­2009­ge­o­pe­reer.­Die­o­pe­ra­sie­was­suk­sesv ol,­maar­dok­ters­het­v oor­die­t yd­ge­sê­al­doen­hul­le­die­b y­pass,­gaan­P a­tri­cia­nie­lank­ná­die­o­pe­ra­sie­lew e­nie­om­dat­sy­r eeds­an­der­siek­tes­en­so veel­o­pe­ra­sies­ge­had­het.­En­t er­wyl­dok­ters­aan­haar­har t­ge­werk­het,­het­haar­lon­ge­gek rimp.

Sy­was­ná­die­o­pe­ra­sie­vir­b yna­twee­we­ke­in­’ n­ko­ma.­M aar­van­dag,­ne­ge­jaar­la­ter,­leef­sy­st eeds.­Die­herst el­pro­ses­was­baie­lank,­maar­P a­tri­cia­het­goeie­moed­ge­hou.­Sy­het­dees­dae­’ n­ma­sjien­no­di­gom­snags­t e­slaap,­maar­dit­pla­haar­glad­nie­om­dat­sy­so veel­vre­de­bin­ne­haar­het.

“Ek­is­so­dank baar­vir­God­se­ge­na­deen­dat­H y­my­so­st erk­in­sy­ge­loof­ge­hou­het.­Die­helf te­van­m y­le­we­was­ge­vul­met­siek­tes,­kwa­le­en­be­pr oe­wings,­maar­nog­tans­het­ek­vr eug­de­in­m y­har t­en­e­kis­se­ker­dis­om­dat­ek­God­in­m y­har t­het,”sê­Pa­tri­cia.

Pa­tri­cia­is­ook­die­vi­si­oe­nêr­agt er­’nvrou­e­be­mag­ti­gings­be­we­ging­wat­drie­jaar­ge­le­de­in­M it­chells­Plain­beg in­is.­Die­be­we­ging­se­doel­is­om­vr oue­te­her­in­ner­aan­hul­v er­bond­met­God­en­t e­weet­Hy­is­daar­al­gaan­dit­hoe­w oes­in­die­le­we.­Sy­preek­ook­en­doen­be­ra­ding­met­de­pres­sie­we­men­se,­kinders­en­sie­kes .

Pa­tri­cia­sal­v ol­staan­by­God­soos­sy­Hom­be­lo­we­het­op­16­jaar­oud;­mid­de - in­al­die­t oet­se­en­be­pr oe­wings­sal­sy­opHom­ver­trou,­want­dis­in­Hóm­waar­haar­krag­lê­.­.­.

HOOFFOTO: Pas­toor Pa­tri­cia No­ble ge­bruik haar ge­tui­e­nis om an­der vroue te in­spi­reer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.