Voor­blad­sto­rie: Ela­na be­mag­tig vroue

Sy is vol le­wens­lus en be­sig, maar tus­sen­deur al­les wat sy doen, wil sy vroue help om hul on­skat­ba­re waar­de te be­sef.

Kuier - - Inhoud - DEUR TARREN-LEE HABELGAARN

Ela­na ­A­fri­kaB­re­den­kamp­( 37)­se­mis­sie­in­die­lew e­is­om­an­der­ma’s­en­vr oue­te­laat­be­sef­hul­le­maak­saak­en­hul­le­hoef­nie­alt yd­per­fek­te­wees­nie.­Sy­weet­self­hoe­dit­voel­wan­neer­jy­nie­be­sef­jy­is­mooi­en­goed­ge­noeg­nie ,­want­as­k ind­het­nie ­mand­be­hal­we­haar­ou­ers­dit­vir­haar­ge­sê­nie­en­nou­wil­sy­dit­vir­an­der­doen.

“Dees­dae­is­dit­so­mak lik­om, ­v e­ral­op­so­si­a­le­me­dia,­goed­t e­sê­wat­ie­mand­an­ders­voor­oor­deel­en­af­br eek,­maar­ek­wil­my­plat­forms­ge­bruik­om­men­se­op­t e­bou.­Ek­is­so­moeg­daar voor­om­t e­sien­hoe­men­se­F a­ce­book­en­I nsta­gram­ge­bruik­om­hul­self­t e­pr ys­in­plaas­daar van­om­’n­ver­skil­in­an­der­se­lew ens­te­maak­of­om­an­der­men­se­goed­t e­laat­v oel,”­sê­sy­vu­rig.­

AL­MAL MAAK SAAK

“Ek­dink­nie­hul­le­be­sef­alt yd­hoe­seer­ne­ga­tie­we­woor­de­die­an­der­per­soon­maak­nie.­Ek­raak­nog­al­k waad­wan­neerek­sien­hoe­ons­mek aar­so­mak lik­k an­af­breek,­maar­i­mag ine­net­die­hoogt es­wa­tons­sal­k an­be­reik­as­men­se­mek aar­eer­der­op­bou­en­jou­die­v ertroue­gee­om­t eglo­jy­is­goed­ge­noeg­en­dat­jou­dr o­me­nie­sim­pel­is­nie .”

Ela­na­gee­al­die­eer­aan­haar­ou­ers­vi­r­die­sterk­vrou­en­ma­wat­sy­van­dag­is .Dank­sy­hul­eie­selfv ertroue­en­ge­mak­in­hul­eie­v el­het­hul­le­vir­haar­die­v oor- beeld­ge­stel­wat­dit­vir­haar­mak lik­ge­maak­het­om­ook­ge­mak lik­te­wees­in­haar­eie­v el.

“Dit­is­met­hier die­uitk yk­wat­ek­nou­my­werk,­my­huwelik,­ma-wees­en­m y­ver­hou­dings­aan­pak.­Dit­is­ook­die­bood­skap­en­gev oel­wat­ek­aan­an­der­wil­oor - dra.­Dit­laat­hul­le­goed­v oel,­maar­dit­laat­my­ook­goed­v oel.”

En­Ela­na­leef­lett er­lik­haar­boodsk ap­uit,­want­wan­neer­sy­in­’ n­ver­trek­stap,voel­jy­on­mid­del­lik­haar­aan­st eek­li­ke­lus­vir­die­lew e.­Sy­k la­nooit­nie­en­al­gaan­din­ge­dalk­r of,­het­sy­alt yd­’n­glim­lag­op­haar­gesig.­Sy­maak­’ n­punt­daar van­o­mal­mal­in­die­v ertrek­te­groet,­want­vir­Ela­na­is­dit­baie­be­lang rik­om­men­se­t e­er­ken,­so­dat­hul­le­w eet­dat­hul­st o­rie­en­wie­hul­le­is­ook­be­lang rik­is.

Of­jy­nou­die­ma­van­’ n­tik kop,­’n­be­sig­heids­vrou­of­’ n­en­kel­ma­is ,­sy­meen­el­ke­vrou­het­die­r eg­om­spe­si­aal­t e­voe­len­be­hoor t­om­met­die­self de­re­spek­be­han­del­te­word.­Ela­na­sê­dit­is­een­van­die­groot­re­des­hoe­kom­sy­v er­le­de­jaar­haar­pro­jek­Ela­na­A fri­ka’s­Ba­by­Brun­chbe­gin­het­en­hoe­kom­haar­po­d­cast­oor­ou­er­skap­vir­haar­so­be­lang rik­is.

Ela­na­meen­so­si­a­le­me­dia­maak­dit­dees­dae­te­mak lik­vir­’ n­ie­der­en­’ n­el­kom­hul­o­pi­nie­t e­lug­en­an­der­men­se­af­te­k raak,­ver­al­wan­neer­ie­mand­na­jou­me­ning­’n­sleg­te­ou­er­is­of­nie­die­per fek­te­vrou­is­nie .­

NIE VOLMAAK NIE

Maar­Ela­na­waar­sku­dat­ons­nie­daar die­een­se­lew e­of­st o­rie­ken­nie­en­dus­nie­kan­oor­deel­nie.­Dit­is­hoe­kom­sy­so­st erk­glo­dat­hul­le­ook­’ n­stem­moet­hê­en­hoe­kom­sy­haar­platf orms­wil­ge­bruik­om­men­se­en­v e­ral­ma’s­die­ge­leent­heid­t e­gee­om­hul­uit da­gings­en­st o­ries­te­deel,so­dat­men­se­k an­be­sef­hul­le­is­nie­al­leen­nie­en­dat­nie­mand­v ol­maak­is­nie­en­dit­heel­te­mal­or­raait­is .

“Al­mal­het­alt yd­hier­die­per­sep­sie­da­tek­per fek­is­en­dat­ek­’ n­su­per­ma,­-vr ou­en­-be­sig­heids­vrou­is,­maar­dit­is­glad­nie­waar­nie.­Ek­het­’ n­span­wat­dit­vir­m y­mak­lik­maak­om­al­les­t e­kan­doen­waar - oor­ek­pas­siev ol­is.­My­k in­ders­is­die­be­lang­rik­ste­men­se­in­m y­le­we­en­hul­le­sa­lal­tyd­eer­ste­kom­wan­neer­ek­be­sluit e­moet­neem.

“Maar­dit­is­ook­vir­m y­be­lang­rik­om­’ ngoeie­en­lief de­vol­le­vrou­vir­m y­man­t e­wees­en­om­alt yd­100%­b y­my­werk­te­gee­en­as­ek­nie­hulp­ge­had­het­nie ,­sou­ek­nie­e­ni­ge­van­hier die­goed­kon­ge­doen­het­nie ,”­sê­sy .

Ela­na­se­t wee­woel­wa­ters,­Ester­Beth(3)­en­An­na­bel­le­(18­maan­de),­hou­haar­be­sig,­maar­sy­sê­dit­is­vir­haar­w on­der­li­kom­te­sien­hoe­hul­le­band­v orm­en­hoeEster­vin­nig­die­r ol­van­ou­sus­aan­ge­vat­het.

“Men­se­wil­alt yd­weet­hoe­k ry­ek­die­ba­lans­reg­tus­sen­al­hier die­din­ge­en­om­

Ela­na­wil­al­le­vroue­ be­mag­tig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.