Vermaak: Stephanie Baart­man maak hart oop

Sy ken van swaar­kry on­on­der ’n man se vuis­te, maar sy het nie­ni toe­ge­laat dat dit in die pad van haar hon­ger vir suk­ses sta­staan nie.

Kuier - - Inhoud - DEUR IVOR PRPRICE

As ak­tri­se op die kykNET-se­pie Ge­troud met Rug­by het sy diep in ky­kers se har­te ge­kruip, maar ag­ter Stephanie S­te­ph Baart­man se groot glim­lag het daar dik­wels groot hart­seer ge­skuil wat sy ja­re lank diep ge­bê­re het. Nou, ná haar on­lang­se twee­de troue, voel v sy weer die son op haar gesig skyn sk en kan sy vir die eer­ste keer o­pen­lik ope praat oor haar mislukte huwelik. Sy moes groot ber­ge uit­klim om ten sp spy­te van haar seer oor te kan be­gin. “Dit was ’ n pyn­li­ke er­va­ring, want ek’t ba baie hard ge­bid vir my huwelik om te we werk. Ek het al­les pro­beer om my huwelik te red,” ver­tel Stephanie, wat in 2010 in die Su­per­ster­re- sang­kom­pe­ti­sie be­kend­heid be­kend­he ver­werf het. Daar­na het sy ’ n draai in 7de Laan ge­maak.

MISLUKTE HUWELIK

Haar groot fout was w dat sy in 2008 vir die ver­keer­de re­des red met die ver­keer­de man ge­trou het – en dit oor sy haar ou­ers die ver­leent­heid ver­leent­he wou spaar om­dat sy ’n jaar van­te­vo­re, op 22, swan­ger ge­word het. Sy be­skryf besk dié huwelik as ’n sleg­te i­dee. “Bin­ne “Binn die eer­ste drie maan­de is ek vir die eer­ste ee keer ge­slaan. Die fi­sie­se en e­mo­si­o­ne­le e­mo­sio mis­han­de­ling het agt jaar lank aan­ge­hou aang – tot ek een­dag

só­erg­voor­my­k in­ders­ge­slaan­was­da­tek­nie­kon­sien­nie .”

Die­sk il­le­het­in­2014­van­haar­oë­af - ge­val­toe­sy­dap­per­ge­noeg­was­om­t e­trek.­’ n­Jaar­lat er­is­sy­ge­skei. ­“Ek­is­die­ti­pe­mens­wat­als­wil­k laar­maak­wat­ek­be­gin­het.­M aar­ek­het­nooit­w eer­te­rug­ge­draai­nie­.­. ­. ­Die­be­sluit­om­t e­skei, ­was­die­bes­te­be­sluit­ooit.”

LE­WE WEER ’N LIED

Van­dag­blom­St ep­ha­nie­be­hoor­lik.­Sy­is­baie­ge­wild­as­ Ge­troud met Rug­by­se­Bi­biB­he­le­en­sy­is­in­M ei­van­jaar­w eer­ge­troud,­dié­keer­met­haar­dr oom­man,S­te­ve­Pe­ter­sen.­“Hy­het­m y­weer­in­m y­s­elf­laat­glo .­H y­is­on voor­waar­de­lik­lief­vir­my­en­m y­k in­ders.­Hy­laat­ons­so­v ei­lig­voel­en­her­in­ner­m y­dat­ek­ge­noeg­is .”

Stephanie,­S­te­ve­en­haar­k in­ders,­Sym­pho­ny­(10)­en­Du­mez we­ni­(6),­w oon­in­Jo­han­nes­burg.­“As­dit­nie­vir­m y­k in­derswas­nie,­sou­ek­se­ker­net­nóg­’ n­sta­tis­tiek­van­mis­han­de­ling­gew ees­het.­Ek­w ou­hê­hul­le­moes­w eet­dat­dit­nooit­ou­kei­i­som­ge­slaan­t e­word­nie­en­ook­nie­o­mie­mand­an­ders­t e­slaan­nie .­As­ek­lan­ge­rin­die­(g if­ti­ge)­huwelik­ge­bly­het,­sou­hul­le­ge­dink­het­dis­nor­maal .”

Moe­nie­’n­fout­maak­nie .­S­te­pha­nie­het­maar­ge­suk kel­om­ná­die­jar e­lan­ge­vuis­houe­weer­in­die­lief de­te­glo.­“Dit­is­nog­al­’n­snaak­se­st o­rie,­want­t oe­ek­in2008­vir­St eve­(’n­ja­re­lan­ge­vriend)­sê­e­kis­swan­ger­en­gaan­tr ou,­het­h y­on­mid­del­lik­ge­sê­ek­moe­nie . ­Hy­wou­nie­sê­hoe­kom­nie.­Ek­was­w oe­dend­en­het­vi­rS­te­ve­ge­sê:­‘Jy’s­my­bes­te­vriend­en­be­hoort­my­te­on­der­steun.­Ek­soek­jou­nie­by­my­troue­nie’.­”­Dit­was­dan­ook­dielaas­te­keer­wat­hul­le­mek aar­ge­sien­het,tot­S­te­ve­ná­haar­eg­skei­ding­sk ie­lik­op­’ ndag­weer­by­haar­ou­er­huis­op­Hu­mans­dorp­in­die­Oos-K aap­in­ge­stap­het.

“Toe­hy­daai­dag­b y­my­ma­se­huis­in­stap,­het­ek­gew eet­hoe­kom­h y­nie­w ou­hê­ek­moes­tr ou­nie.­Hy­was­al­die­t yd­die­man­met­wie­ek­van­die­beg in­af­moes­trou.”

Min­men­se­w eet­dit,­maar­St ep­ha­nieis­ge­bo­re­vir­die­kol­lig .­Sy­het­op­v yf­in­die­kerk koor­ge­sing­en­het­in­2010­die­san­ger­Pa­tri­cia­Le­wis­se­har t­ge­steel­opSu­per­ster­re.­“My­dog­ter­tjie­was­t wee,­e­nek­het­in­gesk ryf­om­dat­dit­’ n­ma­nier­wa­som­bie­tjie­uit­t e­kom.­’ n­Vrien­din­het­vir­ my­’n­pers­r ok­kie,­skoe­neen­pe­trol­geld­van­K lerks­dorp­af­vir­die­ou­di­sie­in­Jo­han­nes­burg­ge­leen.”

Stephanie­het­uit ein­de­lik­in­die­t op­drie­ge­ëin­di­gen­van­t oe­af­was­sy­v olks­be­sit.­“Daar­die­De­sem­ber­va­kan­sie­het­ek­b y­my­ma­ge­kui­er.­Men­se­het­snuf­in­die­neus­gek ry­dat­ek­daar­is­en­meer­as­20­k in­ders­het­ag­ter­ons­k ar­aan­ge­hard­loop­en­my­naam­ge­sk ree.­Ek­sal­dit­nooit­v er­geet­nie.”

Dié­ge­kwa­li­fi­seer­de­ak­tris­eis­op­Hu­mans­dorp­ge­bor e,maar­het­in­El­sies­ri­vier­in­dieKaap­groot­ge­word.­Die­dra­ma­g­og­ga­het­egt er­gou­geb yt­en­dis­toe­sy­b y­Nor th­link­kol­le­ge­gaan­swot­het.­St ep­ha­nie­was­deel­van­ses­uit­blin­ker- dra­ma­stu­den­te,on­der­wie­H il­de­gardt­W­hi­tes­( Bo­ni­ta­op7de Laan), ­So­lo­mon­Cu­pi­do­( Ju­li­an­opMen­se Men­se) ­en­Brad­ley­O­li­vier­( Dann yop­Bin­ne­lan­ders)­wat­b y­die­U­niv er­si­teitvan­P­re­to­ria­graad­ge­vang­het.

HE­RE DRA HAAR DEUR

Stephanie­se­lief de­vir­die­Her e­het­haar­deur­moei­li­ke­t ye­ge­dra.­“Ek­is­’ n­Pink­ster­kind.­My­pa­was­al­die­jar e­’n­pas­toor­van­die­Pink­ster­Pro­tes­tan­te-kerk.­My­ou­ers,S­te­pha­nus­(58)­en­An­ge­li­na­(54),­is­bai­e­lief­vir­die­Her e­en­het­k lein­tyd­al­die­f on­da­sie­ge­lê.­Selfs­as­’ n­hond­m y­ge­jaag­het,­is­ek­ge­leer­om­die­duiw el­te­be­straf.”

Haar­ou­ers­in­spir eer­haar­om­g root­te­droom,­ver­tel­Stephanie.­Pa­S­te­pha­nus­is’n­tenk­be­stuur­der­vir­’ n­groot­melk­fa­briek,­en­M a­An­ge­li­na­is­van­dag­die­groot­baas­van­’ n­op­lei­ding­sen­trum.­“Om­te­dink,­my­ma­het­nie­ma­triek­ge­had­nie.­Ek­was­al­ses­jaar­oud­t oe­sy­t e­rug­skool­toe­is­en­van­dag­het­sy­’ n­graad­in­mens­li­ke­hulp­bron­ne-be­stuur.”

Die­Baar tmans­is­nou­op­Hu­mans­dorp­ge­ves­tig,­maar­die­g root­ste­deel­van­St ep­ha­nie­se­g root­word­dae­was­in­El­sies­ri­vier.­Haar­pa­het­t oe­nog­vir­die­dest yd­seS­poor­net­ge­werk.­“Ons­was­as­die­men­se­van­die­spoor weg­hui­se­be­kend.­Op­die27ste­van­el­ke­maand­was­ons­drie­k in­ders­op­ge­won­de,­want­dan­eet­mensweer­vleis.­Teen­die­vier de,­wan­neer­die­ geld­op­was ,­het­jy­net­b­lik kies­vis­en­v et­koek­ge­ruik.­Dit­was­nou­lek ker­dae.

“Ons­het­gew eet­as­M am­mie­op­staan­om­(in­die­kerk)­t e­ge­tuig,­gaan­sy­jou­op­roep­om­’ n­lied­saam­t e­kom­sing .­Die­men­se­was­alt yd­in­tra­ne .­My­pa­het­k i­taar­ge­speel­en­m y­broer,­An­ge­lo­(31),was­op­die­tr om­me.”

Hoe­wel­Stephanie­meest­al­mooi­her­in­ne­rin­ge­van­haar­k in­der­dae­in­die­K aap­het,­was­dit­nie­alt yd­mak lik­nie.­Haar­pais­’n­X­ho­sa-man­en­dit­was­vir­baie­van­die­skoolk in­ders­moei­lik­om­t e­aan­vaar.

“Op­skool­was­dit­moei­lik­om­in­t e­pas.­Ek­is­get erg­oor­m y­k roes­ha­re­en­don­ker­vel.­Eers­na­dat­ek­b y­by­een­koms­te­ge­sing­het,­was­dit­mak li­ker­om­vrien­de­te­maak.”

Mu­siek­is­buit en­to­neel­spel­S­te­pha­nie­se­an­der­g root­lief­de­en­van­dag­w ord­sy­ge­reeld­ge­nooi­om­b y­groot­mu­siek­kon­ser­te­op­t e­tree.­Daar­is­op win­den­de­projekte­in­die­v oor­uit­sig,­maar­daar oor­k an­sy­nog­nie­t e­veel­ver­klap­nie.

In­tus­sen­wil­sy­die­be­st e­vrou­moont­lik­vir­St eve­wees,­maar­v e­ral­’n­goeie­ma­vir­haar­k in­ders.­“Om­ma­en­v ol­tyds­ak­tri­se­te­wees,­kom­nie­son­der­uit da­ging­snie.­Ek­w erk­par ty­keer­lang­ur e­en­moet­baie­reis­vir­op­tr e­des.­Ek­pr o­beer­om­el­ke­mi­nuut­wat­ek­met­hul­le­het­so­spe­si­aal­moont­lik­te­maak.”

HOOFFOTO: Die ak­tri­se Stephanie Baart­man het te­rug­ba­klei om weer ge­luk­kig te wees.

BO: Stephanie saam haar kol­le­gas van Ge­troud met Rug­by.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.