KuierCoach

Dees­dae­sit­k in­ders­op­hul­ou­ers­se­kop­pe ,maar­dis­nie­iets­wat­sk ie­lik­ge­beur­nie .­Be­gin­hul­le­klein-klein­al­r eg­train.­ DEUR

Kuier - - Inhoud - SYDENE CLOETE

Daar­is­dees­dae­’ n­ge­seg­de­wat­so­veel­waar­heid­spr eek­dat­dit­skrik­wek­kend­is:­“Jy­k ry­streng­kin­ders­en­ge­hoor­sa­me­ou­ers .”Want­wat­jy­sien,­is­dat­tie­ners­in­bai­e­hui­se­die­sept er­swaai.

Maar­tie­ners­staan­nie­net­een­dag­o­pen­be­sluit­om­buit e­be­heer­t e­raak­nie .Kinders,­maak­nie­saak­hoe­hul­le­daar - teen­skop­nie ,­het­struk­tuur­en­dis­si­pli­ne­no­dig.­Dit­gee­hul­le­’ n­ge­voel­van­se­ku­ri­teit.­Hier­by­be­doel­ek­nie­die­bom­bas­tie­se­dis­si­pli­ne­van­“Ek­praat­en­jy­sál­luist e­ren­maak­soos­ék­sê ”­nie.­Er­ken­hul­le­as­men­se.­Be­trek­hul­le­b y­be­lang­ri­ke­be­slui­te­wat­hul­le­raak .­Be­spreek­din­ge­wat­hul­le­wens­be­ïn­vloed­met­hul­le­en­hoor­hul­me­ning­en­neem­dit­r eg­tig­in­ag .

Kinders­moet­w eet­hul­le­het­alt yd­’n­keu­se,­maar­dat­keu­ses­ook­gev ol­ge­het.Wan­neer­ons­die­gev ol­ge­van­hul­keu­ses­van­hul­le­w eer­hou­of­dit­na­mens­hul­le­wil­dra,­lei­dit­lat er­in­hul­lew e­tot­swak­keu­ses.

Wan­neer­jy­’ n­k ind­iets­be­lo we,­goedof­sleg,­moet­jy­b y­jou­be­lof te­hou.­By­voor­beeld­as­jy­sê:­“Ek­het­mooi­ge­praat­en­reeds­aan­jou­v er­dui­de­lik­hoe­kom­dit­nie­mooi­of­goed­is­om­dit­t e­doen­nie .As­jy­dit­nou­nog­een­keer­gaan­doen,gaan­ek­jou­self oon/spe­le­tjie/re­ke­naar­vir’n­week­weg­vat.”­Hou­dan­daarb y,­hoe­moei­lik­dit­ook­al­is .­Hul­le­sal­w el­leer­jy­be­doel­wat­jy­sê .

Die­self­de­met­goeie­be­lof tes.­As­jy­be­lo­we­om­goeie­ge­drag­t e­be­loon­of­netom­’n­k ind­op­t e­tel­vir­die­na week,­hou­by­jou­be­lof te,­só­bou­jy­’ n­goeie­v ertrou­ens­ver­hou­ding.­Dit­is­be­lang rik­om­t e­ont­hou­die­be­lof te­of­straf­moet­die­daad­ reg­ver­dig.

Ons­doen­k in­ders­ook­net­’ n­on­re­gaan­as­ons­al­les­vir­hul­le­t e­mak­lik­maak. ­ Om­hul­skool­ta­ke­vir­hul­le­t e­doen­en­om­maat­jies­en­hul­ou­ers­t e­kon­fron­teer­oor­ge­wo­ne­k in­der­li­ke­kon­flik,­gaan­hul­le­nie­help­nie.­Kinders­praat­lank al­weer­dan­is­die­ou­ers­nog­k waad.­Leer­wan­neer­o­min­te­tree­en­wan­neer­om­t e­rug­te­staan. ­

Wan­neer jy ’n kind iets be­lo­we, goed of sleg, moet jy by jou be­lof­te hou.

Ma­en­pa­moet­kon­sen­sus­ber eik­oor­be­lang­ri­ke­sa­ke­en­nie­die­k ind­as­’ npa­wn­ge­bruik­of­t oe­laat­dat­die­k ind­hul­le­teen­mek aar­af­speel­nie.­Ver­al­in­’ n­ge­val­waar­die­ou­ers­nie­meer­saam­is­nie .Kom­mu­ni­ka­sie­tus­sen­ou­ers­en­ook­hul­nu­we­le­wens­maats­is­baie­be­lang rik.­Di­tis­’n­baie­g root­taak­om­’ n­ou­er­t e­wees.Dit­is­egt er­’n­ewe­groot­taak­om­die­le­wens­maat­van­ie­mand­met­k in­ders­te­wees.

As­ou­ers­die­k ind­ge­bruik­as­’ n­pi­o­nom­gel­de­li­ke­v oor­deel­te­trek­uit­die­an­der­ou­er,­of­ou­ers­v er­goed­k in­ders­met­ge­sken­ke­en­geld­om­op­t e­maak­vir­’ nge­brek­aan­aan­dag­en­t yd,­leer­k in­ders­dat­geld­be­lang ri­ker­is­as­lief de­en­r es­pek­vir­hul­self­en­an­der .

Tie­ner­ja­re­is­die­t yd­wan­neer­vrien­de­se­o­pi­nies­vir­k in­ders­be­lang­rik­word,­die­groep­met­wie­hul­le­i­den­ti­fi­seer­en­wie­se­me­nings­hul­le­na­waar de­ag.­Wan­neer­hul­le­nie­ge­leer­het­om­on­af­hank li­ke­be­slui­te­te­maak­of­dat­hul­le­alt yd­’n­keu­se­het­en­dat­jy­die­na­gev ol­ge­van­jou­be­slui­te­moet­dra­nie ,­gee­k in­ders­mak lik­in­on­der­groep­druk.­Deur­dek a­des­heen­leer­ons­dat­jy­aan­jou­vrien­de­ge­ken­word­en­dit­is­in­der daad­so.

Wan­neer­ons­’ n­goeie­f on­da­sie­vir­k in­ders­bou­t er­wyl­hul­le­g root­word,­sal­jy­meer­on­af­hank­li­ke­tie­ners­het­wat­ge­son­de­be­slui­te­k an­neem.Be­lang­ri­ke­din­ge­om­te­on thou­as­ou­er­of­v oog:

Woor­de­wek,­maar­v oor­beel­de­trek.• Staan­ferm­in­jou­r ol­as­’ n­ou­er­of­v oog.

Kinders­is­nie­ons­sla we­of­slaan­sak ke­om­ons­e­mo­sies­op­t e­ont­laai­nie .

’n­Goeie­of­slegt e­ver­hou­ding­word­ge­bou.­Jy­is­die­ou­er ,­die­bou­er ,­die­v oor­beeld.• Waak­daar teen­om­mek aar­in­die­t een­woor­dig­heid­van­die­k in­ders­af­t e­k raak.• Pro­beer­om­die­eie­ek­op­die­agt er­grond­te­skuif­en­be­sluit e­te­maak­wat­kol­lek­tief­reg­ver­dig­is.

Leer­jou­k in­ders­die­waar de­van­t yd,­be­lang­stel­ling,­om­gee,­eer­lik heid­en­r es­pek.

Maak­tyd­vir­jou­k in­ders­en­bou­aan­ge­luk­ki­ge­her­in­ne­rin­ge­met­hul­le .­Kinders is­soos­k lein­en­gel­tjies­wan­neer­hul­le­ge­bo­re­word.­Daar­is­net­goed­heid­in­hul­le ,maar­as­jy­t oe­laat­dat­jou­“in­ner­de­mons”be­paal­hoe­jy­jou­k in­ders­groot­maak,gaan­jy­uitk ry­wat­jy­in­sit.­Gr oot­men­se­moet­dik­wels­eers­self­met­spo­ke­uit­hul­ver­le­de­vre­de­maak ,­so­dat­hul­le­dit­nie­op­hul­k in­ders­uit­haal­nie .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.