Wat die hart van vol is

An­der­men­se­k an­vir­jou­sê­jy­lyk­mooi, ­maar­a­sjy­dit­nie­self­k an­sien, ­glo­en­vir­jou­self­sê­nie ,be­te­ken­dit­niks .

Kuier - - Inhoud - DEUR SUEFRAN O­DEN­DAAL

E­groot­im­pak­ons­ge­dagt es­op­ons­lew ens­het,­want­dis­’ n­feit­dat­jou­ge­dagt es­ver­an­der­in­w oor­de,­jou­w oor­de­word­jou­da­de­en­jou­dade­w ord­jou­r e­a­li­teit.­Ons­het­al­baie­ge­hoor­“I t’s­a­mind­thing ”.­J y­kan­jou­lew e­dras­ties­v e­ran­der­wan­neer­jy­be­gin­om­jou­ge­dagt es­te­ver­an­der­en­net­jy­het­be­heer­daar oor.

Ek­is­’ n­voor­stan­der­vir­vr oue­wat­hul­self­be­mag­tig­en­on­af­hank lik­word.­Een­van­my­guns­te­ling-quo­tes­van­oud­pr e­si­dent­Nel­son­M an­de­la­is:­” Our­gre­a­test­fe­ar­is­not­that­w e­are­in­a­de­qua­te,­butt­hat­we­are­po­wer­ful­beyond­me­a­su­re”.

My­ma­het­nou­on­langs­(op­haar­ou­ou­der­dom),­ná­v ele­ja­re­se­mo­tiv e­ring­vi­r­haar­be­stuur­ders­li­sen­sie­ge­gaan­en­ge­slaag.­Dit­was­’ n­trot­se­oom­blik ,­want­dis’n­be­wys­’n­mens­k an­baie­ber eik­as­jy­hard­werk­en­vas­be­ra­de­is .­Deur­set­tings­ver­moë­is­een­van­ons­vr oue­se­aan­ge­bo­re­ei­en­skap­pe.

Dit­bring­m y­te­rug­na­die­vr ou­in­die­spie­ël:­Wees­lief­vir­haar ,­koes­ter­haar,­ver­sorg­haar­en­sê­vir­haar­sy­is­mooi.

El­ke­dag­wat­aan­ons­ge­gee­w ord,­is’n­ge­leent­heid­om­bet er­te­doen.­S o­as­jy­voel­dat­jy­die­v o­ri­ge­dag­nie­jou­doel­wit­be­reik­het­nie ,­ge­bruik­die­nuw e­dag­om­te­ver­be­ter,­want­dis­slegs­wan­neer­on­ste­vre­de­voel­met­ons­self­dat­ons­ons­bes­te­k an­gee­vir­ons­ge­lief des. kinders,­ons­lew ens­maat,­ons­w erk­– ­e­nin­die­pr o­ses­ver­geet­ons­van­ons­self .Soms­is­ons­so­be­sig­om­al­mal­r ondo­mons­te­vre­de­te­stel­dat­ons­nie­eens­be­sef­hoe­veel­waar­de­ons­w erk­lik­het­nie .Soms­voel­ons­ons­het­nie­ge­noeg­ge­doen­nie.­Soms­is­ons­t e­hard­op­ons­selfen­ons­v er­geet­om­ons­self­’ n­k lop­op­die­skou­er­te­gee­en­“Well­do­ne!” ­te­sê­ofs­oos­Kay­Kar­riem­op­ Tus­sen Ons­ge­sê­het: ­ “Sê­vir­jou­self :­J y­is­daai­goo­se!”

Soms­is­ons­t e­hard­op­ons­ - self­en­ons­v er­geet­om­ons­ - self­’ n­klop­op­die­sk ou­er­te­gee .

Om­vir­jou­self­po­si­tiew e­woor­de­te­sê,nie­net­in­jou­ge­dagt es­nie,­maar­har dop,kan­die­w ê­reld­se­v er­skil­maak­aan­jou­ge­moeds­toe­stand.

Ons­is­sel­de­eer­lik­met­ons­self ,­wan­tons­hou­’ n­front­voor,­maar­wan­neer­on­svoor­daai­spie­ël­staan,­is­ons­met­ons­ei­e­re­a­li­teit­ge­kon­fron­teer.­Dis­nie­alt yd­’nmooi­prent­jie­nie.­’n­Goeie­beg in­is­om­jou­self­te­be­gin­aan­vaar,­dank baar­te­wees­vir­dit­wat­jy­al­les­het,­want­ont­hou ,ons­is­al­mal­na­God­se­beeld­ge­sk ape.Ons­is­een­van­sy­meest er­stuk­ke.

Ons­ver­geet­ook­t e­dik­wels­wat­ter­ en­van­die­din­ge­wat­ons­as­vr ou­eel­ke­og­gend­doen,­is­om­’ n­paar­mi­nu­te­voor­die­spie­ël­t e­span­deer.Die­vraag­wat­ek­van­dag­vir­m y­s­elf­af­vra,­na­dat­’ n­be­ra­der­een­dag­so­’ n­ses­sie­vir­ons­w er­kers­aan­ge­bied­het,­is:­W ie­is­hier­die­vrou­wat­t e­rug­staar­na­m y?

Ek­dink­tal­le­vr oue­sal­met­m y­saam­stem­wan­neer­ek­sê­ons­as­vr oue­is­onseie­groot­ste­k ri­ti­seer­ders.­Ons­vra­s­om­san­der­se­o­pi­nie­oor­hoe­’ n­k le­ding­stu­kaan­ons­sit­of­hoe­ons­haarst yl­lyk ,­maardan­het­ons­alr eeds­be­sluit­dit­lyk­nie­goed­nie.­Wan­neer­ons­in­die­spie­ël­k yk,sien­ons­eerst e­die­vlek kies,­plooi­tjies­of­grys­ha­re­raak.­Hoe­ger eeld­kyk­ons­bie - tjie­die­per­en­lan­ger ,­ver­by­die­op­per vlak­ki­ge­im­per fecti­ons?­Wat­sien­ons­daar?

Wel,­wan­neer­ek­die­per­en­lan­ger­in­die­spie­ël­k yk,­sien­ek­’ n­vrou­wat­’ n­ma,’n­dog­ter­en­’ n­le­wens­maat­is.­Ek­is­ook­’ n­werk­ne­mer.­Al­hier die­rol­le­met­al­hul­ver­skil­len­de­ver­eis­tes­wil­ek­t en­be­ste­pro­beer­vul­el­ke­dag­van­m y­le­we.

Dit­is­’ n­re­a­li­teit­dat­daar­baie­van­on­sas­vroue­ver­wag­word­in­al­le­as­pekt e­van­die­sa­me­le­wing.­Ons­v ol­doen­aan­daar die­ver­wag­tin­ge­om­dat­dit­deel­van­ons­na­tuur­is.­Dit­is­egt er­har tseer­om­t e­sien­hoe­som­mi­ge­vr oue­so­baie­van­hul­self­gee­en­so­min­vir­hul­self­doen.­Dis­soos’n­bank re­ke­ning:­Jy­k an­nie­die­heelt ydont­trek­kings­toe­laat­as­daar­nie­ger eeld­de­po­si­to’s­ook­ge­doen­w ord­nie.

De­po­si­to’s­k an­in­die­v orm­van­ger eel­de­stap,­ge­sond­eet,­me­di­ta­sie ,­jo­ga,­lees ,mu­siek­ of­ e­ni­ge­ an­der­ ont­span­ning­ of­stok­perd­jie­ wees ,­ want­ dit­ t rig g er­d i e­hor­mo­ne­ in­ jou­ lig­gaam­ wa t­jou­ goed­laat­ voel .­ Be­gin­ om­ self­ ver­ant­woor­de­lik­heid­ te­ neem­ vir­ jou­ eie­ ge­luk .

Ons­gee,­gee,­gee­el­ke­dag­–­vir­ons­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.