Dr.­Ge­ni­ne­

Soek­jy­raad­oor­’ n­me­die­se­pro­bleem?

Kuier - - Die Span -

Is dit kan­ker? Vraag BLOED IN SEMEN

Ek­het­al­t wee­keer­op­ge­let­daar­is­bloe­din­my­semen.­Is­dit­ge­vaar­lik?­Ie­mand­het­ge­noem­dis­misk ien­pro­staat­kan­ker.­Is­dit­waar?­BEKOMMERD

Ant­woord BES­TE BEKOMMERD

Bloed­ in ­semen ­word ­he­ma­to­sper­mie­ge­noem.­ Dit ­kom ­ge­woon­lik­ voor­in­mans­wat­jon­ger­as­40­is­en­dan­is­dit­waar­skyn­lik­nie­erns­tig­nie .­Dit­kom­ook­in­mans­voor­wat­ou­er­is­as­40.­A s­jy­bloe­din­jou­semen­het­ná­seks ,­k an­d it­ van­jou­of ­jou­met ge­sel­kom.­Dit­k an­van­men­stru­a­sie,­a­na­le­bloe­ding­w ees­of­’ n­vo­ri­ge­sek­su­eel-oor­draag­ba­re­siek­te­(SOS)­van­jou­met­ge­sel.

OORSAKE: ­In­die­meest e­ge­val­le­is­daar­geen­dui­de­li­ke­oor­saak­van­he­mat osper­mie­nie,­maar­die­v ol­gen­de­kan­oor­sa­ke­wees:­As­jy­ná­’ n­lank­t yd­nie­sek­su­e­le­om­gang­ge­had­het­nie;­as­jy­baie­mas­tur­beer­en­as­jy­seks­het­wat­lank­aan­hou .

In­dien­j y­an­der­simpt ome­het­soos­koors,­kou­e­koors,­nag­sweet­of­as­jy­siek­ voel,­k an­d it­’ n­in­fek­sie­(in­slui­tend­SOS)­of­in­flam­ma­sie­van­die­blaas ,­pro­staat­of­ver wan­te­a­re­as ­wees. ­Dit­k an­ook­ weens’n­be­se­ring­a an ­die­ge­slags­de­le ­wees.

In­ mans­ ou er­as ­40­ kan­ die­ vol­gen­de­ook­ oorsake­ wees :­ Me­die­se­ pro­se­du­res­soos­ pro­staat bi­op­sie s ,­ aam­beie-o­pe­ra­sie ,struk­tu­re­le­ pro­ble­me­ van­ ge­slags­de­le ;bloed­vat pro­bleem­ of ­’ n­ groei­sel­ in­ di­eu­ri­ne weg stel­sel­ of­ pro­staat­klier .BE­HAN­DE­LING: Die­ be­han­de­ling­ hang­ af­van­ die­ oor­saak .­ In­ die­ mees­te­ ge­val­le­stop­die­he­mat o sperm i e­ son­der­ be­han­de­ling .­ An­ti­bi­o­ti­ka­ sal­ vir­ in­fek­sies­ voor­ge­skryf­ word .­ In­dien­ jy­ ou er­as ­40­ is ,­ be­veel­ ek­ aan­ dat­ jy­ me­die­se­ hulp­ kry .­ Die­dok­ter­ of­ ver­pleeg­kun­di­ge­s al­ jou­ me­die­se­ ge­skie­de­nis­ neem­ en­ jou­ bloed­e n­ u­ri­ne­ laat­ toets .­ Jy­ sal­ dalk­ ver­wys­ word­ na ­ ’ n­ u­ro­loog­ vir­ nog­ toet­se .PRO­STAAT :­ Die­ pro­staat­ i s­’ n­ klein­ klier­on­der­ die­ blaas .­ Dit­ om­ring­ die­ u­re­tra ­ ( die­ py­pie­ wat­ u­ri­ne­ uit­ die­ blaas­ lei ).­ Se­me n­ be­vat­ sperm­ wat­ deur­ die­ u­re­tra­ uit­gaan­ ty­dens­ e­ja­ku­la­sie .­ Pro­staat­kan­ker­ i s’n­ erns­ti­ge­ siek te­en­kom­ die­ mees­te­ voor­in­ mans­ van ­65­ e n­ou­er .­ Daar­ is­ geen­ de­fi­ni­tie­we­ oor­saak­ van­ pro­staat­kan­ker­ nie ,maar­ fak­to­re­ soos ­’ n­ fa­mi­lie­ge­skie­de­nis­van­ pro­staat­kan­ker ,­ bloot­stel­ling­ aan­ se­ke­re­ che­mi­ka­lieë ,­ as­ jy­ oor­ge­wig­ i s­en­ se­ke­re­ ge­ne­tie­se­ ver­an­de­ring­ speel ­’ n­rol.

Pro­staat­kan­ker­ kan­ sta­dig ­( nie- ag­gres­sief )­ of­ vin­nig ­( ag­gres­sief )­ groei­ en­ na­and ere­ de­le­ van­ die­ lig­gaam­ ver­sprei .­ Die­simp­to­me­ van­ pro­staat­kan­ker­ kom­ ge­woon­lik­ voor­in­ die­ ag­gres­sie­we­ ti­pe .­ Van­dié­ simp­to­me­ kan­ ook­ an­der­ oorsake­ het ,so ­’ n­ deeg­li­ke­ on­der­soek­ is­ nood­saak­lik .

U­ri­nê­re­ pro­ble­me­ is­ die­ al­ge­meen­s­te­simp­toom­ van­ pro­staat­kan­ker ,­ om­dat­ die­pro­staat­klier­ on­der­ die­ blaas­ i s­en­ di­eu­re­tra­ om­ring .­ So­ e­ni­ge­ groei­sel­ in­ die­pro­staat­klier­ druk­ op­ die­ u­re­tra­ en­ kan ­’ n­sta­di­ge­ u­ri­ne stroom ,­ die­ be­hoef­te­ om­ kort-kort­te­u­ri­neer­of­self s­bloed­in­di­eu­ri­ne­ver­oor­saak.­Let­wel­dat­v er­gro­ting­van­die­pr o­staat­klier­ook­die­self de­uit­wer­king­k an­hê.­Dit­is­nie­noodw en­dig­kan­ker­nie,­maar­as­daar­bloed­in­jou­u­ri­ne­is,­is­die­k ans­gro­ter.Sek­su­e­le­pro­ble­me:­E­rek­tie­le­dis­funk­sie­is­wan­neer­die­man­nie­in­staat­is­om­’ ne­rek­sie­te­k ry­en­t e­be­hou­nie .­Bloed­in­die­semen­ná­e­ja­ku­la­sie­k an­ook­’ n­simp­toom­van­pr o­staat­kan­ker­wees.­Ver­sprei­ding­van­pr o­staat­kan­ker­is­gew oonlik­na­die­rug­be­ne,­borsk as­en­pel­vis .­Die­k an­ker­k an­pyn­ver­oor­saak­as­dit­na­die­rug­graat­ver­sprei­en­jy­k an­ge­voel­in­jou­be­ne­en­blaas­v er­loor.

Jou­ dok­ter­ sal ­’ n­ goeie­ fi­sie­se­ on­der­soek­ doen­ wat ­’ n­ di­gi­ta­le­ rek­ta­le­ on­der­soek­ in­sluit .­ Jou­ pro­staat­ s al­deur­ jou­a­nus­ met­ die­ wys­vin­ger­ on­der­soek­ word­vir­ e­ni­ge­ ver­gro­ting­e n­ har­de­ klon­te .

’ n­P SA-bloed­toets ­( Pro­staat­ Spe­si­fie­keAn­ti­geen )­ word­ ook­ ge­neem .­ Dit­ i s­’ npro­te­ïen­ wat­ deur­ die­ pro­staat­klier­ ver­vaar­dig­ w ord­en­ laas­tens­ word ­’ n­ bi­op­sie­ge­doen­ en­ die­ weef­sel­ word­ vir­ ver­de­re­toet­se­ ge­stuur .­ An­der­ on­der­soe­ke­ soos ­’ nMRI­of­C T­ sc a n­ en­ selfs ­’ n­ sc a n­ van­ jou­be­ne­ kan­ ook­ ge­doen­ word .

Be­han­de­ling­s lui t­in­ chi­rur­gie­ om­ die­pro­staat­klier­ te­ ver­wy­der ,­ che­mo­te­ra­pie ,ra­di­o­te­ra­pie­ en­ hor­moon­te­ra­pie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.