Kui­erCo­ach

Nie al­mal han­teer hul mid­del­ja­re goed nie en dit kan in ’n kri­sis ont­aard vir die men­se rond­om jou. Maar daar ís hulp om jul­le deur hier­die moei­li­ke le­wens­fa­se te kry.

Kuier - - Die Span - DEUR SYDENE CLOETE

Vroue­is­meer­ge ­pla­oor­hul­v oor­koms,­sek ­su­e­le­en­fi­sie­se­aan­trek­kings­krag .

Die woor­de “mid­li­fe cri­sis” word so mak­lik rond­ge­gooi. Maar is dit ’ n werk­lik­heid of is jy net vas­ge­vang in ’ n nie-uit­da­gen­de dag tot dag be­staan?

Baie mans en vroue gaan deur dié fa­se en dik­wels is dit die men­se rond­om hul­le wat nie ver­staan wat aan­gaan nie. Pa koop skie­lik ’ n mo­tor­fiets en kleur sy ha­re en Ma be­gin sexy, jon­ger kle­re dra. Maar moet dié sta­di­um in ou­er men­se se le­we nood­wen­dig ’ n “kri­sis” wees?

Die term “mid­li­fe cri­sis” is vir die eer­ste in 1965 be­kend­ge­maak deur El­li­ott Ja­ques en oor die ja­re ge­reeld ge­bruik deur be­ken­de siel­kun­di­ges soos Carl Jung. Hul­le het dit be­skryf as ’ n nor­ma­le pe­ri­o­de in die le­wens­fa­se, die oor­gang van ’n jon­ger vol­was­se­ne tot ’ n ou­er vol­was­se­ne. Ty­dens dié tyd­perk e­va­lu­eer ons dan wat ons doel­wit­te en ons dro­me was en wat ons wel be­reik het, teen­oor dit waar­voor ons ge­wens het in die ver­le­de. Ek sien ’n “mid­li­fe cri­sis” as die a­do­les­sen­sie­sta­di­um van groot­men­se. Reg­deur ons le­wens groei ons en is daar ver­skui­wings in ons­self en ons leef­styl soos ons groei. Dit be­paal dan hoe ons die wê­reld om ons sien en er­vaar in die ver­skil­len­de fa­ses van ons le­wens.

In die sta­di­um tus­sen die ou­der­dom­me van 40 en 65 is dit dui­de­lik dat daar ’n ge­voel van stag­na­sie is en ’ n be­geer­te om meer te wees. Om ’ n by­drae in die sa­me­le­wing te maak en din­ge te doen wat toe­koms­ti­ge ge­ne­ra­sies tot voor­deel sal strek. Men­se soek ba­sies na ’ n die­per be­te­ke­nis van hul­self, die le­we en hul rol in die le­we. Hul­le kan voel hul­le het ge- faal, sou hul­le dit nie vind nie.

Mans en vroue er­vaar die oor­gang op ver­skil­len­de ma­nie­re. Vroue is meer ge­pla oor hul voor­koms, sek­su­e­le en fi­sie­se aan­trek­kings­krag en mans fo­kus op wat hul­le be­reik het en om hul suk­ses aan an­der te be­wys. Bei­de ge­slag­te her­de­fi­ni­eer dik­wels hul­self en hul rol in die le­we ty­dens hier­die sta­di­um en ver­an­der ook van loop­baan.

Dis eg­ter nie al­mal wat die ver­skui­wing in hier­die le­wen­sta­di­um as ’n kri­sis be­leef nie. Daar is men­se wat al vroeg in hul le­we weet wat hul­le uit die le­we wil hê en hard daar­aan werk om hul dro­me en as­pi­ra­sies te ver­vul.

Maar men­se wat hier­die sta­di­um as ’ n groot uit­da­ging er­vaar, tree nie op soos wat hul­le ge­woon­lik sou nie. Hul­le blaas geld op on­no­di­ge duur goed, want dit is as­of hul­le hul jeug­dig­heid wil “te­rug­koop”. Hul­le ver­ruil dik­wels hul ou en ge­troue vrien­de vir meer jeug­di­ge vrien­de en maak im­pul­sie­we en/of ir­ra­si­o­ne­le be­slui­te. Hul­le kan ook meer as ge­woon­lik drink en met dwelms eks­pe­ri­men­teer of

daar­in ver­val. Mans ver­al, toon dik­wels in hier­die sta­di­um van hul le­wens self­sug­ti­ge ge­drag. Hul­le raak dik­wels be­trok­ke in ’ n buit­eeg­te­li­ke ver­hou­ding, in die mees­te ge­val­le met ’n jon­ger per­soon wat hul­le dan ’n sin vir jeug­dig­heid gee. Wat kan jy doen as jy of jou maat ’n mid­li­fe cri­sis het? • Ont­hou wie jul­le saam en ook as in­di­vi­due was. • Wees sim­pa­tiek teen­oor me­kaar se be­hoef­tes en on­der­steun me­kaar. • Kry pro­fes­si­o­ne­le hulp om jul­le te on­der­steun na ge­lang van die erns­tig­heid van die kri­sis. • As jou mid­del-vol­was­se ja­re nog ’ n ent­jie weg is, werk aan jou­self as ’ n ge­heel om jou in­ner­li­ke ba­lans te her­win. • Stel doel­wit­te en werk hard daar­aan om dit te ver­vul om so­doen­de die bes­te weer­ga­we van jou­self na te streef en uit te leef. Doen dit so­dat wan­neer jy die mid­li­fe-sta­di­um be­reik, die oor­gang vir jou mak­li­ker is. • Ver­skui­wings is ’ n nor­ma­le deel van die mens se groei­si­klus en moet selfs in hier­die fa­se nie as ’ n kri­sis ge­sien word nie. ’n Kri­sis maak jou pa­niek­be­van­ge en be­nou­de kat­te gee be­nou­de spron­ge. Ons her­de­fi­ni­eer die sta­di­um van­dag as ’ n ont­wa­king van die self. Ver­wag dit en ge­niet dit om jou­self en jou maat op ’ n an­der vlak te leer ken en voed dit ver­ant­woor­de­lik. Jy ken jou­self nou be­ter en weet pre­sies wat jy uit die le­we wil hê. • Wees ge­dul­dig, toon deer­nis aan jou­self en jou maat. Op die ein­de van die dag is die groot­ste le­wens­les on­voor­waar­de­li­ke lief­de en deer­nis teen­oor jou­self en an­der men­se in jou le­we.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.