Só sê ’n BEETBOER

ROS­SOUW CIL­LIÉ CE­RES, WES-KAAP

Landbou Boerekos - - Erfenisbraai -

Ros­souw Cil­lié se voor­sa­te was van die eer­stes om vrug­te­bo­me in die Ce­res-ge­bied te plant. Ros­souw staan dees­dae aan die hoof van ’n mo­der­ne groen­te-en-vrug­te-on­der­ne­ming wat oor ses pla­se en ’n ver­skei­den­heid kli­maat­stre­ke strek. Dit stel hom in staat om heel­jaar lank ge­was­se, soos beet, te ver­bou.

HOE KRY JY DIT REG OM REGDEUR DIE JAAR BEET TE VERSKAF? Ons plant beet in ver­skil­len­de de­le waar die kli­maat van me­kaar ver­skil. Ons pro­beer plek­ke soek waar beet op ver­skil­len­de tye van die jaar die bes­te groei. In die Sand­veld al­leen is daar ver­skil­len­de mi­kro­kli­ma­te en tem­pe­ra­tuur­ver­skil­le tus­sen pla­se. Dit is ook heel­wat an­ders as by Ce­res. Ons het deur die ja­re ’n dag­gra­de-mo­del ont­wik­kel en ons doen ons aan­plan­tings daar­vol­gens, so­wel as met in­lig­ting wat ons by ons weer­sta­sies kry.

JUL­LE IS OOK IN DIE WAAR­DE­KET­TING BE­TROK­KE. WAT DOEN JUL­LE AL­LES? Ons het ’n ver­pak­kings­aan­leg waar ons beet vir su­per­mark­te, soos Wool­wort­hs en F­resh­mark (S­hop­ri­te en C­hec­kers), ver­pak. Ons sny ook beet op ver­skil­len­de ma­nie­re op en kweek ba­ba­be­te. Ons is tans be­sig om weer na ons he­le waar­de­toe­voe­gings­lyn te kyk, en daar is die moont­lik­heid om droë beet- en an­der groen­te­sky­fies te be­gin maak. Daar is al baie na­vor­sing ge­doen oor beet se gesond- heids­waar­de en dis eint­lik een van die ge­sond­ste groen­te­soor­te wat daar is.

WAT­TER KULTIVARS PLANT JY? Ons plant ver­al Boro en Glo­be Dark Red. Die kul­ti­var­keu­se hang af van wat­ter tyd van die jaar en waar ons plant.

HET DIE DROOG­TE JUL PRO­DUK­SIE ’N KNOU GE­GEE? In die groot­ste de­le van die Ce­res-om­ge­wing — van die Koue-Bok­ke­veld tot die Bo-S­waar­moed-ge­bied en die Wit­zen­berg­val­lei — is die droog­te kri­tiek. In som­mi­ge de­le is dit be­ter, maar dit hang van jou lig­ging af en van die wa­ter­bron waar­op jy aan­ge­we­se is. Ons kan da­rem in ál ons pro­gram­me voor­sien om­dat ons ons pro­duk­sie tus­sen ons pla­se en die ver­skil­len­de ge­bie­de kan rond­skuif. Op som­mi­ge plek­ke be­gin ons vroe­ër en in an­der de­le hou ons weer la­ter aan.

HOE BE­LANG­RIK IS VOL­HOU­BA­RE BOERDERYPRAKTYKE IN JOU ON­DER­NE­MING? Ons be­paal wat­ter ge­was­se min­der wa­ter ge­bruik in se­ke­re ge­bie­de en se­ke­re tye van die jaar, en pro­beer om dit dan in daar­die ven­ster­tyd­perk te ver­bou. Ons doen ook ge­reeld grond­toet­se en volg ver­skil­len­de pro­gram­me, soos Nu­lan­dis se NuWay-fi­lo­so­fie, om se­ker te maak ons boer meer vol­hou­baar. Dié pro­gram­me ver­eis dat ons min­der gif- en kuns­mis ge­bruik en grond­ge­sond­heid be­vor­der. Deur ons ver­skaf­fing aan Wool­wort­hs voldoen ons ook aan dié on­der­ne­ming se Far­ming for the Fu­tu­re-pro­gram, wat ook na ver­skil­len­de as­pek­te van vol­hou­baar­heid kyk. Ons het on­langs El­no­ra Swart, ’n teg­nie­se per­soon, aan­ge­stel om vol­hou­baar­heid in ons boer­de­ry te dryf.

WAT IS ’N BEETBOER SE GROOT­STE STRUIKELBLOKKE? Wind, ver­al wan­neer die saad­jies op­kom. Ons plant dek­ge­was­se, wat ons la­ter dood­spuit, om die jong plant­jies teen die wind te be­skerm. Ons ge­bruik ook be­sproei­ing om te keer dat die grond nie waai en stof maak nie. On­kruid is ook ’n pro­bleem, want daar is nie die bes­te mid­dels ge­re­gis­treer om on­kruid by beet te be­kamp nie. Er­ge hit­te kan ook ’n fak­tor wees, want dit kan die plant­jies dood­brand in die grond.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.