OVK gee stu­krag aan plat­te­land

Goeie pry­se, op­brengs­te en re­ën­val­sy­fers het daar­toe ge­lei dat OVK se han­del­stak­ke van­jaar ’n baie goeie om­set ge­toon het.

Landbouweekblad - - Fokus - NAVRAE: E-pos: ovk@ovk.co.za; web­werf: www.ovk.co.za; tel: 051 923 4500.

Saai boe­re in die be­sproei­ing s ge­bie­de het re­kord­oes­te be­haal, en boe­re in die dro­ë­land­ge­bie­de het die grootste oes­te nóg ge­le­wer. Die si­lo’s was on­der groot druk om ge­noeg graan in te neem en te ver­send, het mnr. Gil­ly S­chee­pers, voor­sit­ter van die OVK-Groep, in sy voor­sit­ters­re­de ge­sê op die al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring van OVK Be­he­rend (Edms.) Bpk. en OVK Be­dryf Be­perk op La­dy­brand.

Vee­boe­re het hoë ve­sel- en vleis­pry­se ge­kry en be­hal­we vir de­le van die Wes-, Oos- en Noor­dKaap het die res van OVK se be­die­ning s­ge­bied hoë re­ën­val­sy­fers aan­ge­te­ken.

Hier­die voor­spoed word weer­spie­ël in die om­set van OVK se 52 han­del­stak­ke, wat met 9,8% tot R2,69 mil­jard ge­styg het. Die to­ta­le om­vang van die OVK-Groep se be­sig­heid het met 6,85% ge­groei tot R 9,13 mil­jard, met’ n re­kord­wins( voor be­las­tin­ge n lo­ja­li­teit be­ta­lings) van R 261 mil­joen.

Die maat­skap­py se aan­deel­hou­ers het tot 12 321 toe­ge­neem, teen­oor slegs 3 500 in 2012.

S­chee­pers het na OVK se be­lang­ri­ke rol op die plat­te­land ver­wys, nie net ten op­sig­te van werk­skep­ping nie, maar ook in in­wo­ners se al­le­daag­se le­we. OVK is by­voor­beeld op ne­ge dor­pe die e­nig­ste brand­stofv er­skaf­fer, en dit bly ’n stryd om by­ko­men­de li­sen­sies te be­kom.

GROND EN DIVIDENDE

S­chee­pers het kort­liks ver­wys na on­se­ker­he­de op die po­li­tie- ke front, ve­ral oor ont­ei­e­ning sonder ver­goe­ding. Dít, het hy ge­sê, is nie haal­baar of uit­voer­baar nie. Dit ver­oor­saak wan­troue tus­sen die land­bou­sek­tor en die Re­ge­ring en skep on­ge­son­de ver­hou­dings.

Die guns­ti­ge pro­duk­sie toe­stan­de weer­spie­ël ook O VK se de­bi­teu­re­boek, wat ’n af­na­me in ag­ter­stal­li­ge skuld toon.

Mnr. S­té­fan O­ber­hol­zer, be­stu­ren­de di­rek­teur van die OVK-Groep, het dit toe­ge­skryf aan boe­re se kon­tant­vloei wat ver­be­ter het dank­sy ho­ër vlei­sen ve­sel­pry­se.

Deur mid­del van die lo­ja­li­teit­ske­ma is R29,2 mil­joen aan bo­na fi­de-boe­re uit­ge­keer, wat ná die af­ge­lo­pe droog­te ’n wel­ko­me fi­nan­si­ë­le in­spui­ting in dié sek­tor was. O­ber­hol­zer het ge­sê se­ke­re be­dryfs af­de­lings, soos meu­lens, me­ga­ni­sa­sie en ei­en­dom­me, het ’n moei­li­ke jaar ge­had, maar die kern­sa­ke, waar­on­der han­del, graan, ve­sel en kli­ën­te fi­nan­sie­ring, het die grootste by­drae tot die re­kord­wins ge­le­wer.

Hy het ge­sê di­ver­si­fi­ka­sie, ge­o­gra­fies en in sa­ke-een­he­de, bring mee dat OVK steeds een van die be­sten­dig­ste en kern­ge­sond­ste land­boub e­sig­he­de in Suid-A­fri­ka is. Ge­volg­lik is ’n re­kord-di­vi­dend van 70 sent per aan­deel ver­klaar, wat saam met die lo­ja­li­teit skor­ting me e­ras R70 mil­joen be­loop het en wat aan die pro­du­sen­te-aan­deel­hou­ers toe­ge­deel is.

Die hui­di­ge jaar gaan ge­paard met groot on­se­ker­heid en die land­bou­sek­tor staan op die drum­pel van groot ver­an­de­rings en strui­kel­blok­ke wat oor­kom moet word. Die ge­vol­ge daar­van sal nog ma­ni­fes­teer en gaan ’n invloed hê op toe­koms­ti­ge re­sul­ta­te in die land­bou­sek­tor.

Mnr. Fran­cois Sey­mo­re is die re­dak­teur van OVK Nuus.

FOTO: JOHAN NORVAL

Saai­boe­re in die Vrystaat se be­sproei­ings­ge­bie­de het re­kord­oes­te be­haal en boe­re in die dro­ë­land­ge­bie­de het die grootste oes­te nóg ge­le­wer.

FOTO: OVK

Mnr. S­té­fan O­ber­hol­zer be­stu­ren­de di­rek­teur van OVK.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.