NU­WE STRA­TE­GIE­SE RAAMWERK VIR AKWAKULTUUR

Landbouweekblad - - Markte - — FREDALETTE UYS

Die De­par­te­ment van Han­del en Ny­wer­heid en die De­part­ment van Landbou, Bos­bou en Vis­se­rye het in Au­gus­tus die na­si­o­na­le stra­te­gie­se raamwerk vir akwakultuur be­kend ge­stel.

Die doel van die raamwerk is om tyds­ge­bon­de ak­sie­plan­ne te ont­wik­kel om ’n vol­hou­ba­re en me­de­din­gen­de a­kwa­kul­tuurs­ek­tor te ont­wik­kel wat tot werk­skep­ping sal lei en voed­sel pro­du­seer.

Vol­gens­dieSui­der-Afrikaanse A­kwa­kul­tuur­ver­e­ni­gin­gis­die­be­dryf ver­sig­tig­op­ti­mis­ties­dat­die­stra­te­gie die­brood­no­di­ge­ver­snel­de­ont­wik­ke­ling­van­die­sek­tors­al­mee­bring.

Lui­dens die raamwerk is die sek­tor tans ge­strem deur ’n dui­de­li­ke te­kort aan ’n re­gu­la­to­rie­se om­ge­wing wat akwakultuur aan­moe­dig. Dit word tans ge­ken­merk deur on­ge­ly­ke oor­re­gu­la­sie ver­ge­le­ke met an­der kos­pro­du­sen­te.

Die Re­ge­ring ver­bind hom vol­gens die raamwerk daar­toe om dui­de­li­ke en bon­di­ge doel­wit­te saam te stel. Hy noem ook dat die ont­wik­ke­ling van die be­dryf ’n voor­rang­saak is. “Die Re­ge­ring er­ken die geleenthede wat deur akwakultuur ge­bied word, en is daar­toe ver­bind om ge­skik­te plat­forms te skep vir toe­gang tot en die op­ti­ma­le ge­bruik van hulp­bron­ne.”

Die do­ku­ment stel dui­de­li­ke rig­ly­ne oor wat die ver­wag­te rol van die Re­ge­ring en die pri­va­te sek­tor sal wees om groei in die be­dryf aan te moe­dig. ’n De­par­te­men­te­le taak­span sal vir die in­wer­king­stel­ling ver­ant­woor­de­lik wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.