ORGANISASIE VIR BOE­RE 'IN DIE MID­DEL' GE­STIG

Landbouweekblad - - Lbw Nuus - NI­CO VAN BURICK

DIE nu­we ver­e­ni­ging vir klei­nen ont­wik­ke­len­de kom­mer­si­ë­le graanboere Sa­gra (SA Grain Far­mers’ As­so­ci­a­ti­on) wat drie maan­de ge­le­de ge­stig is, spog al met so­wat 800 le­de.

Mnr. Vic­tor Mon­go­a­to, waar­ne­men­de voor­sit­ter en ’n vo­ri­ge on­der­voor­sit­ter van Graan SA, sê die ge­tal­le neem steeds toe.

“Die organisasie is ge­rig op ’n ga­ping wat an­der or­ga­ni­sa­sies nie kon vul nie.

"Dit is nie ’n eks­klu­sie­we organisasie wat op ras ge­grond is nie, maar dit sien om na die ver­mis­te

mid­del­groep se be­lan­ge.”

Op ’n vraag of hy nie sy doel­wit­te bin­ne Graan SA ook kon be­reik nie, ver­ge­lyk hy dit met die be­hui­sings­om­ge­wing waar daar men­se is wat se­ku­ri­teit het om le­nings te be­kom, en ’n an­der groep wat vir staats­hui­se in aan­mer­king kom.

“Maar dan is daar die mid­del­groep met nie­mand wat werk­lik na hul be­lan­ge om­sien nie. Ons doel­wit­te is om na die be­lan­ge van k­lein- en ont­wik­ke­len­de

graanboere om te sien en om ’n plat­form te skep vir die doel­tref­fen­de ont­wik­ke­ling van dié boe­re. Dit is ’n organisasie son­der wins­be­jag en is be­gin deur graanboere uit die on­der­skeie graan­ge­bie­de in die land.”

AFFILIASIE

Op ’n vraag of Sa­gra by A­fa­sa gaan af­fi­li­eer, het hy ge­sê le­de sal daar­oor moet be­sluit. “Ons het ’n ver­hou­ding met ál die land­bou-u­nies.” Hy sê wat hom be­ge­waai

tref, kan le­de van Sa­gra ook le­de van Graan SA wees as hul­le wil.

Vol­gens sy web­werf wil Sa­gra sy le­de by­staan om ’n be­dui­den­de en na­speur­ba­re by­drae tot voed­sel­se­ker­heid te le­wer, hul­le help om ’n aan­sien­li­ke rol te speel in die sek­tor se e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling, om te­sa­me met af­fi­li­a­sies le­de te help om grond te be­kom, le­de by te staan met toe­gang tot me­ga­ni­se­ring, ’n koope­ra­tie­we veld­tog om graan­lo­gis­tiek te be­vor­der en om le­de te

help om meer te pro­du­seer ter wil­le van mak­si­mum wins.

Die pro­duk­te waar­op klem ge­lê word, is mie­lies, so­ja­bo­ne, son­ne­blom, ko­ring, gars, dro­ë­bo­ne, ka­no­la, graan­sor­ghum en in­heem­se graan.

JAMMERTE

Mnr. Jan­nie de Vil­liers, uit­voe­ren­de di­rek­teur van Graan SA, het in re­ak­sie op die nu­we organisasie ge­sê dit staan e­nig­een vry om sy eie organisasie te be­gin.

Hy meen eg­ter dit is jam­mer dat een­heid op dié ma­nier be­stuur word. “Al­mal pro­beer aan die een kant om een­heid te be­werk­stel­lig so­dat ons voor­uit kan be­weeg en nou ge­beur dít. Ver­deeld het ons nou mos min­der in­vloed om ons saak te stel.”

Hy sê so­ver kon hy nog nie e­ni­ge in­vloed daar­van op hul le­de­tal sien nie, maar Graan SA praat met sy swart le­de oor wat hul be­hoef­tes is.

FO­TO: LBW-ARGIEF

Mnr. Vic­tor Mon­go­a­to

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.