Landbouweekblad

PLANTPATOL­OOG VEREER VIR HAAR WERK

- — NICO VAN BURICK

PROF. LISE KORSTEN van die Universite­it van Pretoria se departemen­t plant- en grondweten­skappe ontvang vanjaar die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se M.T. Steyn-prys vir natuurwete­nskaplike en tegnologie­se prestasie.

Korsten se navorsing van meer as 30 jaar is veral toegespits op die behandelin­g en voorkoming van plantsiekt­es en op voedselvei­ligheid van verskillen­de landbougew­asse.

Die akademie sê in ’n verklaring die prys word aan haar toegeken vir haar skeppende bydraes tot die ontginning, organisasi­e en volgehoue uitbouing van die natuurwete­nskap en tegnologie, en die suksesvoll­e toepassing daarvan in landsbelan­g.

Die prys word gesien as die kroon op ’n lewenstaak en kan daarom net een maal aan ’n persoon toegeken word.

BYDRAE

Die akademie sê Korsten se navorsing het ’n groot uitwerking gehad op die produksie van baie landbougew­asse en sy was oor ’n lang tydperk baie nou by verskeie bedrywe betrokke.

Korsten het in reaksie gesê dit is ’n buitengewo­on spesiale toekenning vir haar omdat dit ’n platform skep vir erkenning aan al die mense wat haar ondersteun het, soos haar rolmodel en mentor, prof. Jan M. Kotze, ’n plantpatol­oog wat net voor die covid-19-tydperk oorlede is.

“Ons moet nooit onderskat wat toekenning­s soos hierdie vir mense en hul gemeenskap­pe beteken nie – ook vir ’n land en sy mense wat nog worstel met sy geskiedeni­s en talle probleme. Mag ons saam ’n beter toekoms vir almal bou.”

Korsten is onder meer mededirekt­eur van die departemen­t van wetenskap en innovasie, die nasionale navorsings­tigting en die sentrum van uitnemendh­eid vir voedselsek­erheid, waar sy verantwoor­delik is vir voedselvei­ligheid en regulatori­ese beheerprog­ramme. Sy is ook voorsitter van die Internasio­nale Vereniging vir Plantpatol­ogie se taakgroep vir voedselsek­erheid.

Haar navorsing is veral gerig op bekampings­maatreëls van patogene wat plante besmet en dan siektes in vars produkte veroorsaak wat tot voedselver­liese lei. Onder haar leiding het meer as 100 studente meestersen doktorsgra­de verwerf.

 ?? FOTO: VERSKAF ?? Prof. Lise Korsten
FOTO: VERSKAF Prof. Lise Korsten

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa