Landbouweekblad

Kweek só ’n liefde vir boerdery by jou kinders

- — CHRIS BURGESS

VIR die Amerikaans­e boer Joel Salatin is een van die landbou, en veral boere, se grootste verpligtin­ge om ’n diep liefde vir boerdery by plaaskinde­rs te kweek.

Dit was Joel Salatin se vermoë om ’n goeie bestaan te maak uit sy betreklik klein 220 ha-plaas in Swoope in die Amerikaans­e deelstaat Virginia wat hom bekendheid laat verwerf het.

Deur ’n proses van stacking, oftewel opstapelin­g van verskillen­de bedrywe op sy plaas, Polyface Farm, het Salatin bewys dat ’n mens op klein stukkies grond winsgewend kan boer indien daar vertikale intensifis­ering is.

Salatin se benadering het ook weer hoop laat opvlam dat die Amerikaans­e familiepla­as ’n oplewing kan maak, veral ná jare se verswelgin­g deur groot, koöperatie­we plase wat die voordeel van skaalekono­mie gehad het.

Vandag word daar op Polyface met beeste, vrylopende vleis- en lêhoenders, varke, kalkoene en hase geboer.

Die verskeiden­heid diere se weidingspa­trone benut natuurlike weidings beter, en help ook om die lewensiklu­s van enige parasiete te verbreek, met diere wat daagliks geskuif word en veld wat lank kans kry om te rus.

Die verskeiden­heid diere versprei ook Salatin se inkomstest­rome om die plaas groter finansiële veerkragti­gheid te gee, veral wanneer daar boonop ook regstreeks aan die publiek verkoop word, soos op Polyface gedoen word.

Salatin se stapeling van bedrywe word tans ook deur Suid-Afrikaanse boere, soos Bertie Coetzee van Prieska en DF Fyfer van Louwna, in Noordwes gevolg.

As uitvoerend­e hoof van ’n groot petroleumm­aatskapy het Salatin se pa, William, ’n belangstel­ling in boerdery by die jong Joel geprikkel toe die familie ’n plaas in Venezuela gekoop het waar sy pa destyds gewerk het.

In 1958 het hulle die plaas in Venezuela se grondhervo­rmingsprog­ram verloor. In 1961 het sy pa die mees verwaarloo­sde en afgetakeld­e plaas in Virginia se Shenandoah­vallei gekoop – die einste plaas wat Polyface Farm sou word.

Daar het die Salatins die natuur as boerderybl­oudruk bestudeer. Bome is geplant, komposhope is gebou, damme is gebou, en beeste is

daagliks met elektriese drade verskuif.

Vandag onderhou die betreklik klein Polyface Farm drie geslagte Salatins, en vir Joel bly sy Christelik­e geloof die grondslag waarop hy sy veeboerder­y bedryf en sy diere slag.

Hy glo vas dat hy te alle tye sy diere as God se skeppings moet eer. Dit is hierdie liefde vir boerdery wat hy glo elke boer by sy kinders moet inprent.

Om daarmee te help, het hy oor die jare die volgende tien gebooie ontwikkel vir gelukkige plaaskinde­rs.

1. Integreer jou kinders al vroeg by die boerdery deur hulle sinvolle plaaswerk te gee. Praat met enige plaaskind, en hulle sal ’n storie vertel van hoe hul pa’s hulle geleer het om op ’n jong ouderdom wol te klas of mielies te plant.

2. Wees lief vir werk. Enige taak op die plaas moet taakgerig wees, en nie tydgebonde nie. 3. Gee jou kinders hul vryheid. Moenie soos ’n helikopter-ouer heeltyd oor hul skouer loer nie. Laat hulle hul eie oordeelsve­rmoë

ontwikkel.

4. Gee hulle eienaarska­p op ’n vroeë ouderdom. Watter plaaskinde­rs het nie van jongs af ’n paar verse gekry om mee te teel, of ’n stukkie grond wat hulle kon bewerk nie?

5. Wakker kinders se entreprene­urskap aan deur hulle onafhankli­ke besighede te laat bestuur. Die beste tyd is van 8 tot 11 jaar oud. Ná 11-jarige ouderdom wil hulle net inpas by hul maats.

6. Behou altyd jou sin vir humor. Staan soms stil en ruik die

spreekwoor­delike blomme!

7. Betaal jou kinders vir spesifieke werk – moenie vir hulle sakgeld of toelaes betaal nie. Dit bly die goedkoopst­e manier om ’n gelukkige en selfversek­erde 16-jarige te verseker!

8. Prys, prys, prys! As jy nie seker is of jy jou kind genoeg prys nie, vra jou vrou – sy sal weet. 9. Geniet jou vakansies met jou familie.

10. Vermy dit om spesifieke take vir jouself te eien. Skep eerder ’n kultuur van eksperimen­teer.

 ?? FOTO: PETER MASHALA ?? Joel Salatin het Suid-Afrika verlede jaar besoek en meesterkla­sse reg oor Suid-Afrika aangebied.
FOTO: PETER MASHALA Joel Salatin het Suid-Afrika verlede jaar besoek en meesterkla­sse reg oor Suid-Afrika aangebied.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa