Landbouweekblad

Groot data dalk die toekoms vir landbou-finansieri­ng

Boere genereer baie data, en dit kan die landskap van finansieri­ng vir dié bedryf verander.

- — MARISA BEETON

Data wat deur plase gegenereer word, gaan in die toekoms baie waarde hê vir boere wat om finansieri­ng aansoek doen. Alec Azar, hoofbestuu­rder vir landbou-ekonomie by die Land Bank, het op die onlangse Africa Agri Tech(AAT) konferensi­e in Pretoria voorspel dat inligting wat uit geografies­e inligtings­telsels (GIS) saamgestel is, saam met ’n plaas se balansstaa­t en produktiwi­teit gebruik kan word om ’n boer se finansieri­ngsaansoek te bestuur.

As een van die redes hiervoor gebruik Azar die voorbeeld van ’n nuwe trekker wat in sommige gevalle meer kos as die waarde waarop die bank die plaas skat. Hoewel handelsban­ke kollateraa­lgedrewe is, sê hy dat data as instrument nie onderskat moet word om die waarde van die boerdery te meet nie.

“Daar is tegniese veranderin­ge en vernuwing in die landboubed­ryf, maar een ding wat ek die afgelope ses jaar op my eie plase geleer het, is dat plase groot hoeveelhed­e data genereer wat gebruik kan word.

“Op universite­it het ons van ekonomiese volhoubaar­heid geleer, maar die afgelope paar jaar het omgewings- en maatskapli­ke volhoubaar­heid ook groot kwessies geword. Dit is nie nuwe idees nie, en daar is al 30 jaar wetgewing hieroor. Ons begin egter nou eers om dit te meet.

“Wat belangrik is, is dat alles in balans moet wees. As jy te veel klem op die volhoubaar­heid van die omgewing lê, gaan die ekonomiese volhoubaar­heid daaronder ly, of andersom.”

Een platform

Vir Azar is dit belangrik dat daar een platform is waar ’n boer se omgewings- en maatskapli­ke verslae oor sy GIS-verslae gehou word sodat sy kredietwaa­rdigheid en verdienste­likheid ook daarvolgen­s gemeet kan word.

Met GIS word verskillen­de lae inligting van presisiebo­erdery, soos geïnterpre­teerde satellietb­eelde, grondpoten­siaalgrens­e en akkurate landgrense, in een stelsel saamgevoeg.

Die gebruik van GIS-verslae is niks nuuts vir Suid-Afrikaanse boere nie. Dit word al vir 20 jaar gebruik om produksiek­oste per hektaar of land te bereken, wat dan bepaal watter lande die betalendst­e was en hoekom seker lande nie volgens hul potensiaal produseer nie.

“Met GIS-tegnologie kan ons kyk na ’n boer se beskermde areas, sy plaas se klimaat, die lewende hawe se aanpasbaar­heid, vogtigheid en meer. Alles in ’n drieblad-verslag. Daar word ook ’n risikovers­lag uitgestuur wat in kleure probleem- of goeie areas aandui. Finansiers behoort dit te gebruik en dit deel te maak van hul kredietkon­troleprose­s.”

Azar meen plase met dié tegnologie behoort aan ’n indeks gekoppel te word. Deur na die GIS- en risikovers­lae te kyk, kan ’n plaas se natuurkapi­taal bepaal word waarvoor hy dan op die indeks gegradeer word.

“As die plaas byvoorbeel­d ’n indeksnomm­er van 5 het, kan een bank dit nie ’n waarde gee en die volgende bank ’n ander waarde nie. Of dalk sê die bank se kredietbel­eid dat hy op ’n plaas met ’n 5-indekssyfe­r nie finansieri­ng vir droëlandmi­elies gee nie.”

Die indeks gee talle moontlikhe­de vir ’n plaas se finansieri­ng. Daarom voorspel Azar dat die manier hoe en waar boere finansieri­ng ontvang, gaan verander.

“Ek voorsien boere gaan hul behoeftes in die mark aandui deur te sê: ‘Hier is my data, my plaas se indeksnomm­er, dis wat ek beoog en ek het meer nodig as my plaas se produksiew­aarde.’ Handelsban­ke verstaan dit nog nie heeltemal nie, maar ek meen versekerin­gsmaatskap­pye gaan betrokke raak, want hulle weet hoe om dié risiko te versag.”

 ?? FOTO: JAN BOSMAN ?? Lugfoto’s of satellietb­eelde word al vir jare in presisiebo­erdery gebruik om veral inligting oor produksie, grondtoest­ande en kunsmistoe­diening in te samel. Daar word voorspel dat dit boere in die toekoms met hul finansieri­ngsopsies kan help.
FOTO: JAN BOSMAN Lugfoto’s of satellietb­eelde word al vir jare in presisiebo­erdery gebruik om veral inligting oor produksie, grondtoest­ande en kunsmistoe­diening in te samel. Daar word voorspel dat dit boere in die toekoms met hul finansieri­ngsopsies kan help.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa