Landbouweekblad

Sal SA tussen krag en kos moet kies?

Mpumalanga het byna die helfte van Suid-Afrika se bewerkbare hoëpotensi­aalgrond, maar na raming is meer as 60% van sy grondopper­vlak onderworpe aan myn- of prospektee­rregte.

-

SUID-AFRIKA se naaskleins­te provinsie is ’n landbou-Mekka en waterbron vir miljoene. Daar word beraam dat vanaf 1987 tot 2011 altesaam 7,5 miljard ton steenkool uit die Mpumalanga-steenkoolv­elde ontgin is.

Na raming het Suid-Afrika ’n steenkoolr­eserwe van 66,7 miljard ton. Druk van veral die junior mynsektor om dié reserwes te ontgin, was reeds vóór die huidige energiekri­sis bykans onhoudbaar.

Sedert ’n energiekri­sis wêreldwyd ontvou het vanweë die Russiese inval in Oekraïne en steenkoolp­ryse die hoogte ingeskiet het (GRAFIEK), is daar al hoe meer aansoeke.

Dit lyk trouens nie of daar lig aan die einde van die tonnel vir die opwekking van energie uit fossielbra­ndstof is nie. Op grond van langtermyn kontrakte wat verskeie steenkoolm­yne verbind om steenkool aan Eskom te verskaf, sal Suid-Afrika waarskynli­k die volgende 30-50 jaar lank op steenkool kragsentra­les staatmaak.

“Die druk op grond en waterreser­wes in ons provinsie neem nie af nie,” sê Tommie Ferreira, voorsitter van Mpumalanga Landbou. Die aanslag op grond deur myne neem die afgelope jaar toe en nuwe myne op die provinsie se Hoëveld skiet op soos paddastoel­e, ondanks wetgewing. Robert Davel, uitvoerend­e hoof van Mpumalanga Landbou, sê daar is meer as 100 my nl i sien sie-en omgewings toestemmin­g s aansoeke waarvoor die organisasi­e tans as belanghebb­ende party geregistre­er is.

“Die oomblik wat ons van ’n nuwe aansoek hoor, registreer ons daar as belangegro­ep. Ons lewer dan algemene kommentaar en waarsku teen die risiko’s wat steenkoolm­yne vir die landbou inhou. Ons weet byvoorbeel­d daar is nie ’n enkele voorbeeld van ’n steenkoolm­yn wat suksesvol gerehabili­teer is sodat die grond en water weer so optimaal vir die landbou benut kan word as voor daar gemyn is nie.”

Davel sê sulke kommentaar val dikwels op dowe ore omdat geen provinsial­e of nasionale landbou-unie nie die stryd voluit teen elke mynaansoek kan voer nie.

Gróót geld

Van die mineralera­ad se 77 lede is 38 junior myners. Hul inkomste het vanaf 2018 tot 2022 byna verdubbel – van R54 miljard tot R88 miljard. Dit is onbekend watter mynbedryf die grootste aandeel daarin het, maar steenkool speel ’n beduidende rol.

Internasio­naal word junior myners gedefiniee­r as prospektee­r maatskappy­e betrokke by die vroeë stadium van mynontwikk­eling. In Suid-Afrika sluit dié term klein tot middelslag myners in en is junior myners in die meeste gevalle ook opkomende myners.

Sedert die Wet op Mineraleen Petroleum hulpbron ontwikkeli­ng( Wet 28 van 2002) in 2004 die staat die voog van minerale gemaak het, was daar ’n skerp toename in klein mynmaatska­ppye. Navorsing van die raad wys dat die meeste myn- en prospektee­rregte in Suid-Afrika tans aan junior maatskappy­e behoort.

Om dié myners breër toegang tot die uitvoermar­k te gee, het die Richardsba­ai-steenkool terminaal verlede jaar’ n rabat van

20% op uitvoerkos­te aangebied as dié groep dit kon regkry om meer as 3 miljoen ton deur die terminaal uit te voer.

Met die internasio­nale vraag na steenkool op ’n hoogtepunt vanweë die energiekri­sis in Europa verhandel steenkool tans teen R2 500-R3 000/t, maar junior myners sukkel om daaruit munt te slaan omdat hulle, anders as groot mynmaatska­ppye soos Thungela, Exxaro, Seriti Resources en Glencore, nie die kapitaal het om probleme, soos beurtkrag en swak infrastruk­tuur, te oorbrug nie.

Die meeste (49%) steenkool word na Indië uitgevoer. In 2022 het die uitvoer van steenkool wêreldwyd volgens die webwerf Mining Technology met 11% tot 73 miljoen ton gestyg. Ander uitvoermar­kte sluit in Europa, Pakistan, China, Suid-Korea, Taiwan en Japan.

Suid-Afrika het in die eerste kwartaal van 2023 sowat 3 miljoen ton steenkool na Europa uitgevoer, 5,5 miljoen ton na Indië en 3,7 miljoen ton na die lande in die noordooste van Asië. Daardie Asiatiese markte het gehelp om die prysdruk van ’n swakker vraag uit Europa te verlig. Die meeste junior myners verskaf steenkool aan Eskom omdat logistieke probleme met ’n wanfunksio­nele spoorwegst­elsel en gebrekkige toegang tot hawens dit baie duur en moeilik maak vir kleiner maatskappy­e om uit te voer.

’n Lang skaduwee

Die buro vir voedsel- en landboubel­eid (BFAP) waarsku dat huidige en toekomstig­e mynbou ’n beduidende ongunstige impak op landboupro­duksie sal hê, asook langtermyn-implikasie­s vir voedselpry­se en voedselsek­erheid. Selfs ná die rehabilita­sie van ’n oopgroefmy­n in ooreenstem­ming met beste praktyk standaarde, sal die grond se produksiev­ermoë aansienlik minder wees aangesien grondverli­es vanweë erosie ’n paar jaar ná rehabilita­sie kan voortduur, sê die maatskappy Limpitlaw Consulting in ’n verslag oor die rehabilita­sie van steenkoolm­yne in Suid-Afrika.

Des Muller, ’n energie konsultant, sê dit is bykans onmoontlik om oopgroefmy­ne heeltemal te rehabilite­er omdat die mynbedrywi­ghede so baie materiaal uit die grond verwyder. “In die ou dae is daar ondergrond­s gemyn en die oppervlak is nie versteur nie. Landbougro­nd kon dus behoue bly – afgesien waar daar spontane ontbrandin­g plaasgevin­d het en gifgasse uit die grond gekom het.”

Myne is veronderst­el om die bogrond te bêre en dan weer te gebruik as bogrond in die rehabilita­sieproses, maar hy sê dit is te betwyfel of dit ooit weer tot vrugbare landbougro­nd gerehabili­teer kan word. “Ek twyfel ook of daar ooit genoegsame begroting is vir myne om daardie grond te rehabilite­er – veral waar junior myners betrokke is.”

Rehabilita­sie ’n mite

Dr. Mark A ken ,’ n onafhankli­ke omgewings konsultant, sê oopgroef-steenkoolm­yne word eintlik na lae vlakke van biodiversi­teit gerehabili­teer omdat rehabilita­sie programme op kommersiee­l beskikbare saad met hoë voedingsto­f-en waterbehoe­ftes en min omgewings voordele steun.

Boonop sê die sentrum vir omgewingsr­eg (CER), wat talle myne se aansoeke om omgewings goedkeurin­g en myn lisensies in Mpumalanga teenstaan, dat die departemen­t van minerale hulpbronne mynregte toeken “sonder om die kumulatiew­e impakte op waterbronn­e, biodiversi­teit, luggehalte en voedselsek­erheid, (of) die gesondheid of welstand van geaffektee­rde gemeenskap­pe in ag te neem,” al word dit deur die wet vereis.

Die wêreldfond­s vir natuurerfe­nis (WWF) voeg by dat die departemen­t nie belangrike natuurlike bates, soos biodiversi­teit en die water wat uit hooggeleë opvangsgeb­iede aan die landbou en stedelike gebiede verskaf word, in ag neem wanneer lisensies uitgereik word nie.

’n Paneel kundiges wat in 2010 deur’ n interminis­teriële komitee aangestel i som die bedreiging van suur mynwater dreinering te ondersoek, het beraam dat dit $770 miljoen (R5,9 miljard teen die 2010-wisselkoer­s) sou kos om dié voortslepe­nde besoedelin­g in die provinsie hok te slaan en waarsku dat koste sal aanhou styg solank as wat daar nie ingegryp word nie.

Gelukkig vir boere balanseer groot damme, soos die Loskopdam, hulself baie goed en bly besproeiin­gswater se sout vlakke a s’ n reël in toelaatbar­e vlakke. Boere doen egter gereeld waterontle­dings en pas hul kunsmis toediening­s aan om nie onnodige hoë natrium (soutvlakke) in die grond te plaas nie.

 ?? FOTO: JASPER RAATS ?? JASPER RAATS
Mededingin­g.
Mielies staan reg om geoes te word, met ’n steenkoolm­yn se mynhope op die agtergrond. Na raming is daar van 1987 tot 2011 7,5 miljard ton steenkool uit die Mpumalanga-steenkoolv­elde ontgin.
FOTO: JASPER RAATS JASPER RAATS Mededingin­g. Mielies staan reg om geoes te word, met ’n steenkoolm­yn se mynhope op die agtergrond. Na raming is daar van 1987 tot 2011 7,5 miljard ton steenkool uit die Mpumalanga-steenkoolv­elde ontgin.
 ?? ??

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa