Landbouweekblad

Voorgestel­de regulasies ‘is blind vir die wet én regspraak’

Om swart besit as kriteria vir waterlisen­sies in te stel, is soos om die spreekwoor­delike kar voor die perde te span deur waterwetge­wing te gebruik om grondhervo­rming te bevorder.

-

DIE konsepregu­lasies vir watergebru­iklisensie-aansoeke is ongetwyfel­d strydig met die Nasionale Waterwet (Wet 36 van 1998) en die Grondwet. Die fel reaksie daarop uit landbougel­edere was dus nie onverwags nie.

Ek meen dié transforma­siedoelwit­te is nie net van toepassing op lisensie-aansoeke ingevolge artikel 21 (a), (b) of (d) van die Nasionale Waterwet nie, maar ook op die wysiging en hernuwing van lisensies, oordragte van watergebru­iksmagtigi­ngs ingevolge artikel 25 en verpligte lisensiëri­ng ingevolge artikel 43.

Dit was dus verrassend dat die departemen­t van water en sanitasie in ’n mediaverkl­aring op 15 Junie aangedui het die regulasies is “slegs” van toepassing op aansoeke om nuwe waterlisen­sies vir die sogenoemde ongealloke­erde restant van 1,5% waterregte, en nie op hernuwing van lisensies of lisensies wat voortsprui­t uit verpligte lisensiëri­ng nie.

Die verklaring swyg oor lisensies voortsprui­tend uit oordragte van watergebru­ikmagtigin­gs, wat dus vermoedeli­k nie beskou word as “nuwe waterregte” wat sou deel vorm van die 1,5% nie.

Die verklaring is uitgereik ná ’n vergaderin­g met Agri SA waarin geprobeer is om die onduidelik­hede van die regulasies op te klaar.

Dit is verblydend dat die departemen­t bereid is om tekortkomi­nge in die regulasies met belanghebb­endes te bespreek.

Dit is egter duidelik dat die minister die geykte regsbegins­els, soos uitgestipp­el deur ons hoogste hof van appèl in die bekende Goede Wellington-beslissing, geïgnoreer en net op artikel 27 (1) ( b) gekonsentr­eer het.

Regulasies mag die prosedurel­e vereistes vir lisensie-aansoeke voorskryf (artikel 26 (1) (k)), maar is onderhewig aan álle relevante oorwegings (sien die kassie hiernaas). Die minister het egter verkies om ras die enigste kriterium te maak, wat ook bots met artikel 9 van die Grondwet, wat rasse-diskrimina­sie verbied.

Damme en grondeise

Afgesien van onduidelik­hede en ongrondwet­like aspekte wat daar steeds in die regulasies is, is dit ’n groot bron van kommer dat, in die huidige formaat, alle nuwe damme met ’n kapasiteit groter as 250 000 m³ aan die bemagtigin­gteikens sal moet voldoen, veral gegewe die langer droogtes en vloede wat die behoefte van groter opgaarkapa­siteit juis verhoog.

Een kommerwekk­ende nuwigheid in die regulasies is die vereiste wat geld waar ’n grondeis geliasseer is vir die grond waarvoor die lisensie-aansoek gedoen word.

Benewens kommentaar van die grondeisek­ommissaris word nou ook vereis dat kommentaar van die eisers bekom moet word waarin hulle moet aandui of hulle vir of teen die lisensie-aansoek is.

Dit is reeds moeilik en tydrowend om die kommissari­s se standaards­krywe te bekom wat aandui dat daar ’n grondeis is of nie. Die praktyk het al geleer dit is onmoontlik om die besonderhe­de van eisers te bekom, laat nog staan hul kommentaar.

Voorts ontstaan die vraag wat die regsimplik­asies sou wees indien die eisers gekant is teen die aansoek. Dit kan ook baie tydrowend wees om die eisers, indien hulle bestaan, op te spoor.

Dié regulasie is uiters vreemd omdat daar voldoende beskerming­smaatreëls in die aansoekpro­ses ingebou is.

Uitstaande prosesse

Verreweg die grootste toelaatbar­e watergebru­ik in Suid-Afrika is bestaande wettige gebruike waarvan die presiese volume ná amper drie dekades steeds onbekend is omdat die proses van verifikasi­e en validasie van watergebru­ike steeds onafgehand­el is. Dit is noodsaakli­k dat hierdie proses gefinalise­er word. Transforma­sie van die landbou kan net sinvol en volhoubaar geskied indien daar sekerheid is oor die regsposisi­e van watergebru­ike.

* Groenewald is ’n prokureur en waterregke­nner. Die kommentaar­tydperk vir die regulasies sluit op 18 Julie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa