Landbouweekblad

Dít is wat protokol vir uitvoer behels

-

DIE protokol wat die riglyne verskaf vir die uitvoer van lewende diere per skip, is onlangs deur die direkteur van veterinêre gesondheid bekend gemaak. Die Rooivleisp­rodusente-organisasi­e (RPO) het vroeër dit duidelik gestel dat dit uiters belangrik is dat só ’n protokol afgehandel word om dié soort uitvoer op ’n volhoubare grondslag te doen.

Die RPO het via die Rooivleisb­edryfsforu­m betrokke geraak by ’n regsproses om te verseker dat die protokol gestalte kry.

Die RPO se siening was nog altyd “doen dit reg dan kan ons dit op lang termyn op ’n volhoubare grondslag doen”.

Hierdie protokol sal dien as versekerin­g aan verbruiker­s dat die rooivleisb­edryf ernstig is om aan alle dieresorgv­ereistes te voldoen en ook dat dieresorgo­rganisasie­s kennis moet neem dat die regering en die bedryf hierdie riglyne afgehandel het in ooreenstem­ming met die riglyne van die internasio­nale dieregeson­dheidsorga­nisasie (WOAH).

Gerhard Schutte, hoofbestuu­rder van die RPO, sê wanneer lewende diere per see vervoer word, is dit belangrik om seker te maak dat ’n hoë standaard van dieresorg toegepas word. Dié verantwoor­delikheid is nie net ’n wetlike verpligtin­g nie, maar daar kan ook ekonomiese implikasie­s wees as dit nie nagekom word nie.

Die belangriks­te belanghebb­endes by die uitvoer van diere per see is die uitvoerder, die invoerland se bevoegde owerheid, die skeepsrede­ry en die kaptein, dierehante­erders en veeartse wat aangestel is by geriewe waar die diere aangehou en op die vaartuig is.

Dié partye is verantwoor­delik en verantwoor­dbaar vir die gesondheid en sorg van die diere vir die duur van die vervoer, asook die tydperk voor die reis begin, wanneer die diere aan boord gaan, die seereis en wanneer die diere die skip verlaat.

In SA én by bestemming

Dit is belangrik dat diere wat van Suid-Afrika uitgevoer word, menswaardi­g in Suid-Afrika en die land van bestemming behandel word. Daar word verwag dat diere wat van Suid-Afrika uitgevoer word, in soortgelyk­e toestande hanteer sal word as wat die geval in Suid-Afrika is. Daarom sal die dieresorgv­ereistes ingevolge die Wet op Dierebeske­rming (Wet 71 van 1962) gebruik word as riglyn om die dieresorg in die land van bestemming te evalueer.

Hoewel die eienaarska­p en beheer van diere nie langer in Suid-Afrika gesetel sal wees nie, kan die uitvoerder verantwoor­dbaar gehou word vir enige onmenslike hantering van diere by die land van bestemming.

Die riglyne omskryf vereistes vir geriewe en skryf voor dat versigtige beplanning onderneem word, waaronder die verminderi­ng of verwyderin­g van stres of skade aan die diere soos beserings of skielike fisiologie­se veranderin­g. Die geriewe waar die diere aangehou en vervoer word, moet voldoen aan al die voorskrift­e wat in dié riglyne saamgevat is, asook aan die Wet op Dierebeske­rming. Dit is van toepassing op voertuie wat gebruik word vir die vervoer van diere, die vaartuig wat gebruik gaan word, hougeriewe voor die diere gelaai word, en op-en-aflaaideur­gange.

Sover dit die beplanning en situasie van die reis betref, skryf die riglyne voor dat die tydperk van middel Mei tot einde Augustus vermy moet word wanneer diere na die Midde-Ooste en enige ander lande vervoer word met hoë somertempe­ratuur. Dieselfde geld ’n reis waar daar deur gebiede beweeg moet word waar baie hoë temperatur­e voorkom.

Wat is aan boord?

Voorskrift­e bestaan ook vir die minimum toerusting en medikasiev­oorraad, kos en water, die keuse van diere op die plaas/ voerkraal van oorsprong en tydens die laaiproses, asook die laai en vervoer tussen die plaas/ voerkraal van oorsprong, aanhougeri­ewe en die vaartuig.

Wat die daaglikse versorging en bestuur van diere aan boord betref, is dierehante­erders onder die toesig van die veearts aan boord. Voldoende gesondheid­en welsyninsp­eksies van alle diere moet onder meer ten minste twee keer tydens ’n 24-uur-periode gedoen word. Tydens die inspeksies moet die temperatuu­r en voginhoud gemonitor word op die plekke waar die diere aangehou word en die veearts moet alle diere aan boord ten minste een per per dag inspekteer.

Veterinêre en gepaardgaa­nde prosedures vereis onder meer dat die aanhougeri­ef en die vaartuig voorsien moet wees van die nodige medikasie om na die diere om te sien tot die reis voltooi is.

Gebeurlikh­eidsplanne en noodreaksi­eprosedure­s wat potensiële nadelige gebeure en onverwagte vertraging­s identifise­er wat tydens die reis kan voorkom, moet voorberei word, hersien word en deur die kaptein goedgekeur word voor elke besending.

Dié planne moet deur die amptelike uitvoervee­arts hersien en goedgekeur word voor die reis begin.

Die verskillen­de verantwoor­delikhede en bevoegdhed­e van die uitvoerder, bevoegde owerheid van die invoerland, die provinsial­e veterinêre owerheid, die kaptein, veeartse aan boord, dierehante­erders en ’n onafhankli­ke moniteerde­r word breedvoeri­g in die protokol beskryf.

Verder moet alle mense wat betrokke is by die hantering van diere by die aanhougeri­ewe tot versending na die land van bestemming opgelei wees in die hantering en sorg van diere – óf deur middel van hul profession­ele kwalifikas­ies óf ’n opleidings­program wat deur die veeartse aan boord goedgekeur is.

Die protokol baan nou die weg vir die toepassing van Visie 2030 vir die rooivleisb­edryf om uitvoer op ’n inklusiewe grondslag te laat groei, asook vir die slag van vee om die winsmarges van die primêre produsent te verhoog.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa