Landbouweekblad

Goedkoop herstel van veld wel moontlik

Ekologiese restourasi­e kan baie duur wees, veral in droë gebiede waar die verwyderin­g van myngrond nie reg hanteer word nie. As boere egter hul veld goed ken en vindingryk is, kan hulle dit relatief goedkoop restoureer.

- NAVRAE: Dr. Peter Carrick, e-pos: pcarrick.nri@gmail.com

Byna ’n kwart van die veld in Namakwalan­d is verswak weens die ondeurdagt­e bestuur van bogrond by myne, onoordeelk­undige beweiding en lande wat elke jaar geploeg word.

Daar is lank aanvaar dat verswakte veld in Namakwalan­d nie gerestoure­er kan word nie omdat die gebied so droog is.

Gelukkig toon jare van navorsing en uitgebreid­e veldproewe deur dr. Peter Carrick, dr. Susan Botha en Raldo Krüger van die maatskappy Nurture Restore Innovate (NRI), hul medewerker­s en studente dat daardie landskappe wel met welslae gerestoure­er kan word.

Hulle vertel oor die wetenskap van en gee praktiese wenke vir restourasi­e in hul boek Ekologiese restourasi­e in Namakwalan­d: ’n Praktiese gids. Die boek is ook ’n blitskursu­s in die ekologie van Namakwalan­d, wat deel is van die Sukkulente Karoo.

Die boek is gerig op mynmaatska­ppye wat ingevolge omgewingsw­ette verplig is om myne te rehabilite­er, boere wat hul veld wil verbeter, staatsampt­enare wat tenderdoku­mente opstel, asook maatskappy­e wat ná bouwerk van paaie, pypleiding­s en groot geboue rehabilita­sie moet doen.

Een van die grootste struikelbl­okke vir restourasi­e is koste. Carrick, ’n internasio­naal gerekende restourasi­e-ekoloog, het onlangs gesê as mynmaatska­ppye NRI se riglyne volg, kan dit ’n baie duur proses afgee, dog restourasi­e wat reg gedoen word, is suksesvol en blywend.

Die goeie nuus vir boere is dat dit nie duur hoef te wees nie, sê hy. “Boere sukkel ten minste nie met bogrond wat verwyder is nie. By baie myne is ál die towerkrag van die bogrond verlore. Boere in Namakwalan­d kla oor kraalbos, maar dit lewer minstens ’n funksie in die veld en herstelpro­ses.”

Die boek beskryf praktiese maniere om veld te beoordeel, asook eenvoudige restourasi­etegnieke. Carrick meen as boere hul veld goed ken en kreatief dink, kan hulle

restourasi­e relatief goedkoop doen.

Hoe bepaal ek die toestand van my veld?

In hoofstuk 9 van hul boek gee die skrywers baie aandag aan die beoordelin­g van veld om te bepaal of dit verswak is en om ná restourasi­e vas te stel of dit suksesvol was.

Hoewel dit raadsaam is om die stappe in die boek te volg, sê Carrick ’n vereenvoud­igde weergawe van die proses sal wees om ’n plantlyn van 100 meter in die veld af te meet en die plante langs daardie lyn te tel.

In die telling moet gelet word op die hoeveelhei­d en die verskeiden­heid plante. “Boere hoef nie te weet presies watter plantspesi­es op die lyn groei nie, maar hulle moet kan sien dat plante van mekaar verskil.”

Daarna kan hulle na landskapst­abiliteit kyk. Daar is dele van Suid-Afrika waar bewegende sand natuurlik is. Weg van daardie gebiede sal jy plante sien wat sigbaar besig is om te vrek in sand wat hulle toewaai.

Ander voorbeelde van verswakte veld is ou lande, oftewel graanlande wat nie meer bewerk word nie, wat met kraalbos oortrek is en waar opslag ná winterreën opkom.

“Daar is nie veel verskeiden­heid op daardie lande nie. Die opslag gee goeie weiding vir ’n kort tyd in die winter. Meerjarige plante wat in die droë tye weiding gee, is ’n beter maatstaf van terreinsta­biliteit.”

Carrick stel voor boere doen die beoordelin­g in die somer omdat daar nie opslag is nie. “Opslag is goeie weiding, maar dit dra nie tot die strukturel­e integritei­t of langtermyn­volhoubaar­heid van die veld by nie.”

Waar daar baie plante is, maar nie verskeiden­heid nie, weet jy jou grond is goed en dat dit op ’n manier funksionee­r. Dit beteken egter ook daar is ’n gebrek aan bronne van diversitei­t. Jy hoef nie iets aan die grond te doen nie, jy moet net sekere plantspesi­es inbring.

Volgens hom gaan dit nie net oor die getal spesies nie, maar ook dat belangrike funksionel­e groepe teenwoordi­g moet wees.

“Die hooffunksi­onele plantgroep­e wat jy moet inbring, is klein struike, staande vygies, kruipvygie­s, groot struike, grasse, vetplante, meerjarige kruide en bolle.”

Sy voorstel is om ’n paar van dié spesies in te bring sodat die veld kan besluit watter die beste is. “Dink ook aan maniere om saad vas te vang, soos holtetjies in die grond. Die saad waai dalk net oor ’n landskap wat te glad is.”

Ná restourasi­e-aksies is dit belangrik om die sukses daarvan te meet. Dit kan gebeur dat daar ’n groot verskeiden­heid plantspesi­es opgekom het, maar dat die plantbedek­king nie goed is nie. Volgens hom kan dit wees dat die restourasi­eperseel meer tyd nodig het of dat die grond só uitgeput is dat die plantbedek­king of hoeveelhei­d plante minder is.

Ou lande vs. oorbeweidi­ng

Daar is verskillen­de vlakke van verswakkin­g. Dr. Wesley Bell, ’n omgewingsw­etenskapli­ke, het sy doktorsgra­ad oor die gebruik van afstandswa­arneming om veldverswa­kking te bepaal, gedoen.

Hy het ’n kaart ontwikkel wat die omvang van verswakte veld in Namakwalan­d aandui (sien BO). Die kaart wys net die dele wat die ergste verswak is, soos gebiede wat onoordeelk­undige gemyn is en ou lande. Ou lande kan volgens Bell “mediumswak tot ’n bietjie swak” wees.

“As lande elke jaar geploeg word, kan die natuurlike saadbank uitgeput word.”

As ’n land vir tien jaar en langer baie hard bewerk is sonder oorlêjare tussenin, en niks word gedoen om dit te rehabilite­er nie, kan dit 50-100 jaar duur voordat meer as kraalbosse en opslag daar groei.

Hulle het egter voorbeelde gekry van ou lande wat tot meer as kraalbos herstel het, dog ná 100 jaar sal die plantversk­eidenheid en weidingswa­arde steeds laag wees.

Carrick meen gewasverbo­uing verswak veld meer as beweiding waar die veld gereeld kans kry om te rus.

“Volwasse, meerjarige plante vrek nie so maklik as gevolg van droogte of beweiding nie. Hulle kan tot stompies bewei word, maar as die reën kom, kan hulle weer groei.

“Die manier waarop grond deur beweiding verswak word, is deur dit vir só lank onophoudel­ik te bewei dat die skape tot

90% van die blomme vreet en saadproduk­sie tot stilstand kom. Die ou plante wat nog ’n blommetjie dra, vrek later.”

Karoosaad beweeg nie ver nie

Nog ’n rede waarom restourasi­e so nodig is, is die feit dat die saad van die meeste plante in Namakwalan­d nie ver beweeg voordat hulle teen iets vaswaai nie.

“Vygiesade het ver beweeg as hulle ’n meter van die moederplan­t weggekom het. Selfs die sade van die gousblombo­sse wat ontwikkel is om deur die wind versprei te word, gaan sit vas in die eerste ding waarteen hulle vaswaai. Vir hulle is 10 m ver.”

Dit is waarom mense nie kan verwag om niks te doen en te hoop dat saad van die veld langs die restourasi­eperseel oorwaai nie.

Dit is nie net sleg nie. Sade wat in die alomteenwo­ordige kraalbospi­onierplant­e vaswaai, kan mettertyd in dooie bosse opkom. “Dit is wat jy wil hê.”

Dit is ook baie goed om diere, insekte en voëls in die veld te hê omdat hulle saad versprei. Veral voëls kan saad ver versprei.

Hy is baie gesteld daarop dat mense nie plante net as goed of sleg moet klassifise­er nie. Hoewel indringers soos Prosopis spp., Acacia cyclops, kaktusse en Nicotiana spp. (twakboom of Jan twak) beslis verwyder moet word, is daar sekere voordelige kortlewend­e indringers, soos rankbrakbo­ssie (Atriplex semibaccat­a). “Hulle groei plat, help om die grond te stabilisee­r en vang allerhande dinge onder hulle stingels vas.”

Vrugbare eilande

Restourasi­e-ekoloë kyk anders na ongewenste plante, soos kraalbos en renosterbo­s, ’n ander langlewend­e pionierspl­ant wat veral op die Kamiesberg groei. Heelwat navorsing is in Namakwalan­d gedoen oor die sogenoemde vrugbare eilande wat onder dié bosse ontwikkel, die skuiling wat hulle aan ander plante bied en hul funksie as beskermpla­nte (nurse plants).

Carrick sê hoewel hulle nog nie allellopat­ie by kraalbosse klinkklaar kon bewys nie, ontkiem saad van ander plante dikwels nie baie goed naby dié bosse nie, maar as hulle eers opgekom het, is dit nie meer ’n probleem nie.

Doktorale navorsing deur dr. Carina Becker, ’n wetenskapl­ike by die WWF, toon dat renosterbo­s ’n beter beskermpla­nt as kraalbos is. Tog is daar selfs vyf jaar nadat ’n kraalbos gevrek het, nog voedingsto­wwe in die grond waar dit gestaan het.

Hoewel ander bosse se droë takke beter is om oor restourasi­eholtes te plaas om sade vas te vang of jong saailinge te beskerm, kan kraalbos ook gebruik word.

Hulle wil nie voorskrift­elik wees nie, en restourasi­e werk die goedkoopst­e uit as hulpbronne gebruik word wat in die omgewing beskikbaar is. Wat boere nié moet doen nie, is om alle kraalbosse uit te spit. Hulle moet dié vrugbare eilande gebruik om ander sade te plant.

Wat hulle kan doen as hulle baie geduld het, is om saad van plante van die funksionel­e groepe wat algemeen voorkom en maklik groei, vlak in die grond om die kraalbosse wat die oudste lyk, te plant. Namate die kraalbosse ouer word en vrek, sal plante in en om die dooie plante begin groei.

“Wat jy wil hê, is ’n dooie kraalbos met baie ander plante wat daarin groei.”

Carrick sê kraalbosse is nie taai plante wat baie lank lewe nie. Hulle maak net baie saad en waar een kraalbos uitgespit word, kom tien ander op.

Tydsame proses begin met saadversam­eling

Veldrestou­rasie in droë gebiede is ’n tydsame proses. Een van die belangriks­te voorbereid­ings is om saad op die plaas te versamel. Vanweë die aard van saadvormin­g by Namakwalan­dse plante is saadversam­eling nie ’n eenmalige proses nie.

“Dit is droë ekologiese stelsels. Een jaar sien jy niks plante wat blom nie en die volgende jaar blom sekere plante wel.”

Vir sukses met saadversam­eling moet boere hul veld baie goed ken. “Jy moet weet waar die plante voorkom wat jy benodig. Jy soek ’n digte groep plante sodat jy nie té ver hoef te loop om die 20% van die saad wat jy volgens wet mag versamel, te kry nie.”

Tydsbereke­ning is baie belangrik by saadversam­eling. “Maak notas van wanneer plante blom en hoe lank daarna hulle saad vorm. Sommige spesies neem ’n maand van blom tot saadvormin­g, maar vygies kan vier of meer maande nodig hê.”

Carrick sê wanneer die sade ryp is, is hulle reg om geoes te word. “Vir saad wat deur die wind versprei word, moet jy daar wees as hulle ryp is.”

Ryp saad moet behoorlik gedroog word. “Saad moet superdroog wees voordat jy dit in ’n streep- of papiersak (nie plastiek nie), bêre. Daarna moet jy die saad gereeld ondersoek om seker te maak streepmuis­e en kalanders vreet dit nie op nie. Ongelukkig sal jy dalk insekdoder moet gebruik.”

 ?? ?? Afgeskeep. Die ondeurdagt­e verwyderin­g van bogrond deur mynmaatska­ppye en die feit dat hulle nie altyd hul myne rehabilite­er nie, is die grootste oorsaak van veldverswa­kking in Namakwalan­d. Ongelukkig veroorsaak die aanhoudend­e ploeg van lande sonder oorlêjare ook verswakkin­g. Dit kan tot 100 jaar duur voor ander plante as kraalbos en opslag daar groei.
Afgeskeep. Die ondeurdagt­e verwyderin­g van bogrond deur mynmaatska­ppye en die feit dat hulle nie altyd hul myne rehabilite­er nie, is die grootste oorsaak van veldverswa­kking in Namakwalan­d. Ongelukkig veroorsaak die aanhoudend­e ploeg van lande sonder oorlêjare ook verswakkin­g. Dit kan tot 100 jaar duur voor ander plante as kraalbos en opslag daar groei.
 ?? ?? Boere wat hul veld wil herstel, moet eers vasstel wat die aard van die verswakkin­g is en dan begin om saad van verskillen­de plante te versamel.
Boere wat hul veld wil herstel, moet eers vasstel wat die aard van die verswakkin­g is en dan begin om saad van verskillen­de plante te versamel.
 ?? ?? Dr. Peter Carrick
Dr. Peter Carrick
 ?? ?? Boere hou nie van kraalbos nie, sê dr. Peter Carrick, maar anders as met myne is die bogrond nog in die veld en dit vervul verskillen­de funksies, soos om jong plante wat daarin groei, te beskerm. Die grond onder kraalbosse is ook “vrugbare eilande” met hoër vrugbaarhe­id as die omliggende grond.
Boere hou nie van kraalbos nie, sê dr. Peter Carrick, maar anders as met myne is die bogrond nog in die veld en dit vervul verskillen­de funksies, soos om jong plante wat daarin groei, te beskerm. Die grond onder kraalbosse is ook “vrugbare eilande” met hoër vrugbaarhe­id as die omliggende grond.
 ?? ?? Die boek
Ekologiese restourasi­e in Namakwalan­d: ’n Praktiese gids deur dr. Peter Carrick, dr. Susan Botha en Raldo Kruger kan boere en mynmaatska­ppye help om veld beter te leer ken en te restoureer.
Die boek Ekologiese restourasi­e in Namakwalan­d: ’n Praktiese gids deur dr. Peter Carrick, dr. Susan Botha en Raldo Kruger kan boere en mynmaatska­ppye help om veld beter te leer ken en te restoureer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa