Landbouweekblad

Strategie bou ’n sterker toekoms

Senwes het ’n suksesvoll­e oorgang van ’n landboukoö­perasie na ’n gediversif­iseerde en winsgewend­e landboumaa­tskappy gemaak wat sy teenwoordi­gheid onlangs tot in Duitsland uitgebrei het.

-

DIVERSIFIK­ASIE en die verspreidi­ng van risiko was juis Senwes se strategie om nie net volhoubaar te wees nie, maar ook te groei.

Só ’n strategie duur egter jare om sukses te behaal, veral in die wisselvall­ige landbousek­tor. Dit was daarom voordelig vir Senwes dat Francois Strydom, uitvoerend­e hoof, en Danie Minnaar, voorsitter van die direksie, reeds onderskeid­elik 13 jaar en 10 jaar in hul ampte is.

Hul standpunt is dat jy nie die toekoms kan voorspel nie, maar jy kan dit probeer skep.

Senwes het pas vir die tweede jaar agtereenvo­lgens ’n rekordomse­t en -wins behaal. Waaraan skryf jy dit toe?

Dit is grootliks te danke aan ’n strategies­e grondslag wat in 2010 gelê is om te diversifis­eer. Ons het dié doelwit omskep in ’n strategie oor 10 tot 15 jaar, en hierdie is die resultaat.

Danksy die drie jaar lange nat weersiklus en goeie kommoditei­tspryse het boere meer geld gehad om te bestee, wat voordelig was vir ons meganisasi­e.

Dit het die debiteureb­oek op ’n gesonde grondslag geplaas, want boere kon hul skuld betaal. Boere het ook meer lande beplant omdat dit so nat was, wat gelei het tot ’n groter graaninnam­e.

Senwes se diversifik­asie (en sy verkryging­s die afgelope jare) is eerder horisontaa­l as vertikaal in die landbouwaa­rdeketting. Hoekom werk dit beter vir julle?

Senwes ding nie mee met sy klante of met die insetversk­affingsket­ting nie. Ons verskaf die insette aan die boer, en neem dan weer daardie produk in en verskaf dit aan die mark. Dit is waarom goeie klanteverh­oudings vir ons so belangrik is. As die boere nie kan boer nie, kan Senwes nie sake doen nie.

Dit was vir ons baie belangrik om nie net te konsentree­r op ons tradisione­le somersaaig­ebied nie. Dit is ook hoekom ons geografies uitgebrei het met filiale en gesamentli­ke ondernemin­gs soos JDI in die Oos- en Wes-Kaap, Falcon gekoop het, in KLK belê het, Carpe Diem Raisins in ons portefeulj­e is en hoekom ons die verkryging­s in Duitsland gedoen het.

Die probleem vir baie landboubes­ighede se sakemodel is dat groter boere deesdae finansieri­ng direk by banke kan kry en insette direk van verskaffer­s koop of self hul graan opberg. Hoe hanteer julle dit?

Ja, dit is altyd ’n risiko, maar mededingin­g is ’n goeie ding. Dit hou jou op jou tone en sorg dat jy die regte dinge doen.

Baie groter boere is Senwes-kliënte danksy die Agri Rewards-program, ’n bonusskema wat hulle beloon – en natuurlik danksy goeie diens en pryse.

Wat graanopber­ging betref, glo ek nie silo’s op plase ding mee met Senwes nie. Baie boere skep net vir hulself groter kapasiteit.

Senwes besit en bedryf nou al vir tien maande drie John Deere-agentskapp­e in Duitsland en daar is planne om ’n vierde een te koop. Watter voordeel hou dit vir Senwes se toekomspla­nne in?

Die uitbreidin­g na Duitsland is baie belangrik vir risikovers­preiding en diversifik­asie. Jy moet die risiko versag om jou volle balansstaa­t net in Suid-Afrika bloot te stel.

Diversifik­asie na die Noordelike Halfrond gaan ons ook help om weerverwan­te risiko’s, soos El Niño, te trotseer. Twee verskillen­de seisoene op verskillen­de tye van die boekjaar gaan ons kontantvlo­ei ook beter pas.

Hoe hanteer Senwes verswakken­de infrastruk­tuur op die platteland, waar hy sake moet doen?

Dit is kommerwekk­end. Die staat se verantwoor­delikheid word nou die besighede s’n. Boere is ook gewoond daaraan dat hulle self planne moet beraam.

Die samewerkin­g tussen silobestuu­rders en boere om tekortkomi­nge met infrastruk­tuur te oorkom, is eintlik uitstekend. Ons gaan in die volgende twee tot drie jaar R150 miljoen aan sonkrag bestee.

Ons het ook reeds twee jaar gelede twee padskraper­s gekoop en beskikbaar gestel. Hiermee skraap ons die paaie na ons silo’s, terwyl boere van die omgewing die diesel verskaf.

Die instandhou­ding hou vir almal wat daardie paaie gebruik, voordele in.

Hoe verskans ’n besigheid soos Senwes, wat so afhanklik van somergraan­oeste is, hom teen ’n El Niño-fase soos nou weer verwag word?

Buiten diversifik­asie het ons oor die jare geleer wat die waarde van ’n goeie debiteureb­oek is.

Met die droogte van vyf, ses jaar gelede en die moeilikhei­d wat dit vir die Wes-Vrystaat gebring het, kon Senwes al sy produsente daar help. Ons is deur daardie siklus en die meeste van daardie produsente kon ook hul skuld betaal.

As jy dus gesonde finansieri­ng toepas en nie groot risiko’s loop met finansieri­ng aan mense wat dit nie eintlik kan terugbetaa­l nie, kan jy deur ’n El Niño kom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa