Landbouweekblad

Sensako bou voort op ryk geskiedeni­s

Sensako is ’n bekende saadhandel­smerk in die Suid-Afrikaanse landbou wat oor jare bekend is om gehaltesaa­d wat deur goeie navorsing gerugsteun word.

- NAVRAE: Web: sensako.co.za

Met die stigting van Sensako in 1958 was die hoofdoel om nuwe teellyne en ouersaad te lewer vir produksie deur die koöperasie­s, en dan die saad te verkoop. Mettertyd het Sensako ook verantwoor­delikheid aanvaar om die ouersaad van die nasionale ouersaadsk­ema te lewer.

Sensako – die afkorting vir die Sentrale Saadkweker­skoöperasi­e – was in wese ’n saadmaatsk­appy wat deur die landboubes­ighede besit is.

Dit is gestig deur wyle dr. Jorrie Jordaan, ’n bekende koringtele­r, en die doel was ook om ’n diens namens die destydse koöperasie­s te lewer.

Die maatskappy het gegroei en in 1975 is die eerste navorsings­plaas, Marné, buite Bethlehem in die Vrystaat, van DJ Pretorius aangekoop.

In 1983 het Sensako ’n lisensieho­uer geword van Dekalb, ’n saadmaatsk­appy met sy hoofkantoo­r in Amerika.

Só het Sensako toegang bekom tot uitstekend­e mielie- en sonneblomt­eelmateria­al wat onder die Senkalb-handelsmer­k verkoop is.

Nog uitbreidin­gs het in 1985 gevolg met die byvoeging van nog ’n 50 ha-navorsings­plaas buite Napier in die Overberg. Hier het die telers hoofsaakli­k gekonsentr­eer op Kaapse koring, hawer en gars. Mettertyd is ’n dubbel-haploïedla­boratorium daar gevestig om die teelprogra­mme te ondersteun.

In die 1990’s was Sensako baie suksesvol met ’n sterk handelsmer­kbewusthei­d en ’n markaandee­l van ongeveer 30% vir mielies, 60% vir sonneblom, 75% vir koring, 60% vir sojabone en 40% vir hawer.

Met die dereguleri­ng van die graanbedry­f is die landboukoö­perasies gedwing om meer klem te lê op graanhande­l en -opberging en minder op saadinsett­e. Onder die leiding van Gert Heyns en Dirk Grobler het Sensako begin om saad regstreeks aan boere te bemark.

In die laat 1990’s is die eerste GM mielies in Suid-Afrika geplant. Die eerste baster wat die tegnologie aan boere gebring het, was ’n Sensako-produk – SNK 2340 Bt.

Dit was ook in hierdie tyd dat Sensako se sukses dit baie aanloklik vir buitelands­e landboumaa­tskappye gemaak het en Monsanto, ’n maatskappy wat in Amerika gesetel is, het Sensako gekoop.

In 2008 het Monsanto besluit om aan die koringmark te onttrek. Dit het daartoe gelei dat Patrick Graham en dr. Francois Koekemoer die koringbesi­gheid by Monsanto gekoop het. Sensako was nou weer as ’n volwaardig­e maatskappy deel van die landbou.

Oor die jare het Sensako baie bekende koringtele­rs opgelewer, en van die name sal deur die ouer boere onthou word. Hulle was:

■ Dr. Bart Lombard

■ Dr. Jorrie Jordaan

■ Johan Boonzaaier

■ Dr. Francois Koekemoer

■ Driecus Lesch

■ Dr. Frans du Toit

■ Jan Malan

In Augustus 2020 het Syngenta die Sensako-maatskappy gekoop en gaan die Sensako-naam steeds voort as die saadhandel­smerk van Syngenta in Afrika.

Die toegang tot nuwe tegnologie en kiemplasma bied aan dié bekende handelsmer­k die geleenthei­d om weer sy volwaardig­e plek in die saadbedryf in Suid-Afrika vol te staan en met sy aanbod van koring-, mielieen sonnebloms­aad boere te help om graan volhoubaar te produseer.

 ?? FOTO: HELENUS KRUGER PHOTOGRAPH­Y ?? Mylpaal. Sensako vier vanjaar sy 65ste bestaansja­ar.
FOTO: HELENUS KRUGER PHOTOGRAPH­Y Mylpaal. Sensako vier vanjaar sy 65ste bestaansja­ar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa