Help ons kin­ders en raak ge­rus be­trok­ke

Mossel Bay Advertiser - - Letters | Briewe - Ro­bert K­no­bel, skryf:

Wê­reld­wye na­vor­sing toon dat 90% van mens­li­ke brein­ont­wik­ke­ling plaas­vind bin­ne die eer­ste vyf jaar van 'n kind se le­we. Daar is vier ba­sie­se pi­la­re wat no­dig is vir ge­son­de brein­ont­wik­ke­ling: lief­de, 'n ge­voel van vei­lig­heid, brein sti­mu­la­sie en voe­ding.

In Mos­sel­baai kry on­ge­veer 1 900 van die 9 000 drie- tot vier­ja­ri­ge kin­ders 'n vorm van vroeë kin­der­ont­wik­ke­ling. Die res bly ag­ter. Die ge­volg is swak skool­pres­ta­sie wat lei tot vroeë be­ëin­di­ging van hul skool­loop­baan, en 'n groot ver­mor­sing van kin­ders se po­ten­ti­aal. Die ver­de­re ge­volg is 'n ge­slag wat geen of swak op­lei­ding het, en hul dik­wels wend tot mis­daad om kos op die ta­fel te sit.

Ons kan dit ver­an­der. Baie kin­ders kan nie op skool vor­der nie om­dat hul voe­ding in die kri­tie­se fa­se van hul brein­ont­wik­ke­ling on­vol­doen­de was. Selfs hul fi­sie­se groei word be­lem­mer. So­cie­tas vir ECD in Mos­sel­baai, ‘n nie-wins­ge­wen­de or­ga­ni­sa­sie, is een van tal­le or­ga­ni­sa­sie wat die uit­da­ging van vroeë kin­der­ont­wik­ke­ling in die ge­bied aan­spreek. Die sta­tis­tie­ke wys eg­ter dat ons al­mal saam nog nie eers 'n kwart van die kin­ders van ons mu­ni­si­pa­le ge­bied be­reik nie. Daar is dus nog 'n reu­se­taak op han­de. So­cie­tas for ECD Mos­sel­baai is ge­stig met die oog op vroeë kin­der­ont­wik­ke­ling. Ons be­dryf die S­mart­start­pro­gram. S­mart­start be­oog om 1 mil­joen dri­een vier­ja­ri­ges bin­ne die vol­gen­de ne­ge jaar bloot te stel aan vroeë kin­der­ont­wik­ke­ling.

So­cie­tas Mos­sel­baai het hier­die jaar af­ge­skop met die op­lei­ding van S­mart­star­ters wat groe­pies twee maal per week vir drie ure aan 'n ont­wik­ke­ling­pro­gram bloot­stel. Ons het tans 18 groe­pe, en ver­trou dat ons teen die ein­de van die jaar min­stens sal ver­dub­bel in groot­te, en daar­na jaar­liks sal ver­dub­bel tot­dat so­veel moont­lik kin­ders in al ons ge­meen­skap­pe aan vro­ëe kin­der­ont­wik­ke­ling bloot­ge­stel is.

S­mart­start ver­skaf die op­lei­ding en in­fra­struk­tuur gra­tis, ons be­stuur bloot as or­ga­ni­sa­sie hul pro­gram. Ons het 'n vol­tyd­se wer­ker, An­ne-ma­rie Saf­fi, wat die S­mart­star­ters be­ge­lei. Raak be­trok­ke by So­cie­tas Mos­sel­baai. Kom ska­kel in by ons vry­wil­li­ger­groep, of neem as vrien­de­groep of ge­loofs­groep ver­ant­woor­de­lik­heid om een S­mart­start­groep te borg deur spe­si­aal ge­for­mu­leer­de ont­byt­pap te ver­skaf aan die kin­ders.

Ska­kel Ro­bert K­no­bel (044 691 2244 ) of e­pos ro­bert.k­no­[email protected] of Lo­rin­da Ma­ritz (044 693 0097) of ma­rit­[email protected]

Op 24 Sep­tem­ber is dit Na­si­o­na­le Braai­dag. Ons wil weet hoe Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser se le­sers braai. S­tuur vir ons jou braai­fo­to’s na: lou­i­[email protected] grou­pe­di­tors.co.za

Kin­ders van Mos­sel­baai saam met hul­le op­voer­ders wat deel is van die pro­gram.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.