Bagx­eka umasi­pala iM­folozi aban­ge­na­gesi eNh­la­bosini

Northern Eyethu - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

IBALELWA ekhul­wini na­mashumi amahlanu imizi en­gakafakelwa ugesi es­igo­dini saseNh­la­bosini, ngaphansi ko­masi­pala waseM­folozi, kuWadi 10.

Lokhu ku­vele emh­langan­weni walesi sigceme es­iphethwe yiKhansela uMnuz. Skhum­buzo Mthethwa, obuse­hholo lom­phakathi waku­len­dawo.

Lic­haza ka­banzi ngalesi simo iKhansela uM­thethwa lithe, sekud­lule iminyaka em­ine manje be­linde umasi­pala ukuba ubafakele ugesi, kodwa kuze kube manje basahleli ebum­nya­meni.

Ku­lomh­langano obuh­langan­ise iz­inhlaka zonke zokusebenza ez­iqon­dene nalesi sigceme ezaziwa ngeWar Room, izikhulu za­k­wa­masi­pala bezingabonwa nan­gokhalo.

‘Kade silindile uk­u­fakelwa ugesi. Umasi­pala ukhom­bisa uk­wehluleka ukugcina isi­bophezelo sawo.

Wasethem­bisa ukusi­fakela ugesi eminyak­eni em­ine eye­d­lule, kodwa kuze kube manje, akukho os­ek­wen­zek­ile.

‘Se­sawathumela wonke amaphepha ayedingeka, naqon­dene nesicelo sethu sok­u­fakelwa ugesi, kuh­langan­isa nohlu lwem­izi eyayidinga ugesi, kodwa akukho mpen­dulo es­esiyit­hole kwa­masi­pala.

Asazi ukuthi so­nani kuma- sipala njen­goba en­gasi­nakile nje.

Kusiphatha kabi ukuthi ezinye izin­dawo ezin­go­makhel­wane bethu njen­gaseMendu, Gegede, Mva­manzi naseMatholeni, zona zih­leli ekukhanyeni.

UM­thethwa ukug­cizelele ukuzwakalisa ukudu­mala kwakhe ngokuhudula izinyawo kwezikhulu zika­masi­pala, ngokun­gawuham­beli lomh­langano, naphezu kokuba zaz­i­menyiwe izikhulu zika­masi­pala.

UMx­human­isi ka­masi­pala nom­phakathi uMnuz. Phi­lani ‘Bhanana’ Khu­malo akatho­lakalanga ukuphawula, nge­sikhathi sokushi­cilela.

150 houses still wait­ing for elec­tric­ity

Um­phakathi waseNh­la­bosini okhala ngokuh­lal­iswa ebum­nya­meni, njen­goba un­ge­nawo ugesi kuze kube manje

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.